dimarts, 27 de setembre de 2011

PLE ORDINARI 26/09/2011

S’ha d’entendre que aquest intenta ser un resum entenedor del Ple i que aquest va durar més de 3 hores
.

Abans de començar el grup d’UPTA inclou una modificació en el punt 13, el qual s’afegeix que s’ha de ratificar i inclou al ple el punt 20.

1- S’aproven les actes dels dies 11/06/11, 20/06/11, 14/07/11 i 21/07/11 per unanimitat.

2-Es dona compte de la correspondència rebuda i les darreres disposicions normatives publicades en els butlletins oficials.

3-Es dona compte de les resolucions d’alcaldia. Aquí es pregunta sobre algunes resolucions de contractacions a l’Ajuntament. La resposta és que són d’altes i baixes de la biomassa.

4-S’aprova el compte general de l’exercici 2010 amb els vots a favor d’UPTA i l’abstenció de CIU i 100%. L’alcalde no entén l’abstenció d’aquests dos grups.
Des de CIU tampoc s’entenen algunes de les coses que fa i diu el grup d’UPTA, per tant la incomprensió és mútua.

5-S’aprova la modificació de crèdit 3/2011 amb el vot a favor de l’UPTA i 100% i l’abstenció de CIU. La modificació és per un total de 23394.12 €. Les despeses son varies partides que necessiten més diners. Els ingressos són per una subvenció de la Diputació i per més ingressos en la participació dels tributs de l’Estat.

6- Per unanimitat es decideix assolir la responsabilitat resultant del tresorer. Tant 100% com CIU expliquen que el que no volen és que l’ajuntament hagi de tenir un cost econòmic per fer un aval per aquest motiu. Tot i això 100% considera que seria bo tenir una assegurança per poder fer front a possibles errors o mals usos en la gestió econòmica al que l’Alcalde respon que no es considera necessari i per tant que no es farà i que agraeix el canvi en el sentit del vot dels partits de l’oposició.

7-S’aprova per unanimitat el reglament de servei de la llar d’infants “Els Carrollets”. S’explica que és el Reglament de funcionament de la nova guarderia i que és molt similar al de l’antiga.
100% pregunta que perquè són diferents els horaris i serveis de les dos guarderies, que considera que haurien de ser iguals. L’alcalde contesta que és perquè són complementaris i no s’han de fer la competència i que no hi ha suficients recursos ja que oferir tants serveis encara encariria més el cost. 100% creu que és precisament com es fomenta la competència. L’alcalde comenta que encara hi ha places lliures a les 2 guarderies.

8-S’accepta per unanimitat una subvenció del Departament d’Ensenyament de 20.800€ per a la guarderia dels Raïmets. És la quantitat de diners que Ensenyament dona per alumnes matriculat a les guarderies. L’alcalde fa notar que en general hi ha una rebaixa del 11% en aquestes partides però que no sap si, per un error o perquè és així, aquesta partida és molt menor al que correspondria. S’accepta la subvenció i és preguntarà a la Generalitat si hi ha un error en l’import o és la quantitat correcta.

9-S’accepta per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Batea a l’ADF (Associació de defensa forestal) de Batea. S’explica que ha de tindre més d’un 20% de propietaris o d’un 30% de massa forestal per a crear-se i que serà una cosa beneficiosa ja que d’aquesta forma és podrà optar a diverses ajudes en temes relacionats amb la gestió forestal i la lluita contra incendis.
CIU pregunta a que són degudes tantes presses per a la creació ja que s’ha fet ràpid i corrents, enviant-se unes cartes a les cases creant bastanta confusió en molta gent degut a aquesta falta d’explicacions. També creu que vincular ADF i biomassa és un error ja que haurien de ser coses diferenciades.
El regidor Xavier Galcerà li contesta que s’ha tan ràpid per tal d’acollir-se a una línea d’ajuts. Que s’havia pensat en fer una reunió però que com que la gent veremava no es va creure convenient fer-la, i que es relaciona amb la biomassa perquè hi havia una línia d’ajuts específica per això. L’alcalde diu que si la gent vol més informació doncs que passi per l’Ajuntament que hi ha dos noies que els informaran de tot.

10- S’aproven amb el vot favorable de UPTA i CIU, i amb l’abstenció de 100% les certificacions d’obres següents:
- 1ª d’instal•lació de gespa artificial. 113.417´99 €
- 2ª d’instal•lació de gespa artificial 194.873´35 €
- 2ª i última dels vestidors del camp de futbol. 58.344´09 €

11- S’aprova per unanimitat una moció presentada per CIU en relació al model educatiu català. Els 3 grups intervenen per donar suport al model d’immersió del català en l’ensenyament públic català.

12- S’accepta per unanimitat la designació de Joaquim Arrufi com a representant de l’Ajuntament al Consorci de Televisió Local de les Terres de l’Ebre.

13- Donar compte i ratificar l’acolliment a la convocatòria de subvencions del programa “Viure Més”. S’explica aquest programa que consisteix en una subvenció amb fons Europeus FEDER (50%), Administració central (15%) i la resta a càrrec de l’Ajuntament, amb un total de 832.000´45 €

El projecte presentat inclou
-Obres ja executades (Aquestes obres encara que ja estan executades serien subvencionables igualment).
* Carrer i passera de l’Esglèsia.
* Carrer Hostal i ramal carrer Major
* Carrer Aire
* Carrers casc Antic
- Obres pendents d’executar.
*Carrers Aire i Casota 131.168`80 €
*Carrer Sant Roc (botera) 153.382´30 €
* Projecte turístic: inclou la creació de rutes guiades i l’edició de material promocional, la senyalització patrimonial dels elements de les rutes, l’adquisició d’autoguies i els honoraris tècnics. Total de 95.521´42€
*Adquisició Casa Català i adequació de la primera planta com a oficina turística. Total 171.000€

CIU troba el projecte en termes generals positiu i bo, però creu que per a temes tant importants seria bo que s’informés abans a l’oposició per a poder fer aportacions al projecte. No es pot donar dos dies abans de que es presenti perquè ja no dona temps a res. Si es vol que l’oposició pugui contribuir i aportar coses s’ha de fer amb més temps.
La resposta de l’Alcalde és que s’ha fet amb molta pressa i que l’oposició ha tingut el projecte quasi al mateix temps que el govern municipal.
CIU contesta que les reunions amb els veïns i les converses per la compra d’immobles ja fa tems que van, per tant ja fa temps que s’està treballant en el projecte.
CIU pregunta si la compra de casa català costarà aproximadament 300.000 com hi consta al projecte. L’Alcalde respon que no, que serà molt menys però que encara no se sap quant.
CIU pregunta perquè s’ha introduït a l’inici del ple la ratificació d’aquest punt ja que inicialment només era donar compte, i que si el fet de votar sí implica estar d’acord amb tots els projectes inclosos al programa. L’Alcalde contesta que és per avançar feina, per si és demana aquest requisit més endavant. Que es podran fer modificacions puntuals en els projectes però que els projectes en sí hauran de ser els que inclou el programa.
S’aprova per unanimitat aquest punt.

14- S’aprova per unanimitat la proposta de confidencialitat i tractament de dades de caràcter personal en l’Ajuntament de Batea I CASSA, Aigües i Depuració SL.

15- S’aprova per unanimitat l’adhesió a l’Associació Matarranya-Algars i els estatuts que regiran l’Associació. Serà una associació per a promourà diverses actuacions turístiques conjuntes en la regió geogràfica Algars-Matarranya i per poder demanar subvencions directament al govern central al incloure més d’una comunitat autònoma.

16- Es dona compte dels resultats en la votació per al canvi de dies de la Festa Major.No: 330 Si: 290 Abstencions: 2
Per tant no es canviaran els dies de la Festa Major.

17- Es sorteja una càmera fotogràfica amb els encertants de la gimcana fotogràfica organitzada dins la Festa Major.
Hi ha 93 encertants. El guanyador és Lluís Vinyals.

18-Es dona compte de la resolució del Parlament de Catalunya en relació a la concertació de 60 places públiques de la residència de Batea.

L’Alcalde explica amb detall la resolució que a instàncies del ple de l’Ajuntament s’havia presentat al Parlament on es va aprovar que la residència s’havia d’obrir “immediatament”. Dóna gràcies a tots els grups que la van votar a favor i creu que ara ja no hi ha cap excusa per a que no s’obri immediatament. Que s’ha demostrat que la via per a actuar era aquesta i que el regidor de CIU encara tenia pendent de feia 3 mesos una reunió amb la consellera. Que treballar pel poble era això i no el demés i que havien fet molts esforços per portar la residència a Batea.

El regidor de CIU comença la intervenció manifestant clarament que “
VULL QUE LA RESIDÈNCI S’OBRI”
. Seguidament realitza les següent puntualitzacions.
- Que els esforços de l’anterior govern havien estat els que havien estat. Fer una residència però NO pagar-la. Que durant 10 anys la Generalitat haurà de pagar quasi 400.000 Euros anual per la residència de Batea.
- Que no s’entén el perquè l’anterior govern va inaugurar la residència, va fer les entrevistes amb el personal i va firmar el conveni però no la va obrir.
- Que la Generalitat en cap moment ha dit que no obrirà la residència, només que ho farà quan hi hagi disponibilitat pressupostària per fer-ho. S’ha de tenir en compte les dificultats pressupostàries i les retallades generals que s’estan patint.
- Que és de vital importància anar al Departament corresponent per a pactar la concertació de places i que per tant estem al mateix lloc on estàvem, pel que ja ha demanat una reunió al Departament.

L’Alcalde puntualitza tots els punts del regidor de CIU, dient que sí que hi ha diners, que no van poder obrir anteriorment per falta de permisos, i que és practica habitual el deixar convenis i despeses importants al govern venidor.

Hi ha posicions enfrontades respecte a tot això, sobre el que diu o no diu el conveni i sobre el que s’ha fet o no s’ha fet.
La conclusió de l’Alcalde és que ell sempre diu la veritat i en canvi CIU vol enganyar a la gent.

19- A petició per escrit de CIU es va incloure a l’ordre del dia un punt que ha quedat ha l’ordre del dia com: “Valoració de la Biomassa”.
El regidor de CIU comenta que davant de la importància del projecte de la Biomassa, que ocupa a més de 20 persones i que podria tenir un futur de continuïtat a Batea, CIU demana es faci una valoració en general de com va el programa incidint en els següents aspectes a resoldre:
- Retirada de la biomassa del terme. Perquè no s’està fent? Hi ha algun problema?
- Propietaris de finques que no havien donat permís i se’ls hi ha tallat arbres.
- Confusió d’alguna gent entre el que es va dir sobre al principi del projecte (neteja de sotabosc) i el que realment s’està fent (tala de molts pins).
- Ha tingut alguna incidència que hi hagués Biomassa seca des de fa mesos dins al tossal en l’incendi forestal del 15 de setembre?
- Seguirà endavant o no el projecte?
- S’acabaran comprant les maquines desbrossadores? O s’acabaran llogant?

L’alcalde considera desafortunat que es vulgui lligar l’incendi amb la biomassa. La culpa de l’incendi és de qui la fet i no da biomassa. Que hi hagi biomassa no ha afectat en res.
Considera la biomassa com un projecte de poble i que hi ha gent que l’únic que intenta fer és ficar dubtes i voler que no vagi bé. Es diu que el grup municipal de CIU fa una campanya per a que la biomassa no surti bé, que CIU no dona suport als projectes de poble i no fa cap bé amb això.
L’Ajuntament no ha fet res malament i en tot cas, si hi ha alguna responsabilitat és de l’empresa que gestiona la Biomassa. Diu que “Sí” s’està traient la biomassa del tossal. Considera que les valoracions es faran al final de projecte i no ara.


El regidor de CIU constata que a opinió de l’Alcalde tots els mals i problemes de la biomassa estan causats pel grup municipal de CIU, però no hi està d’acord, en la seva opinió hi ha gent a favor i en contra de tots els partits i l’únic que pretén CIU eé que es doni resposta a les problemàtiques que hi ha respecte aquest tema i que preocupen a la gent del poble cosa que no s’està fent, que com sempre tots els mals són per culpa de CIU.

Intervé el grup de 100%. Dona la raó a CIU en la valoració feta de que la Biomassa no ha causat l’incendi però hi ha pogut incidir. Constata que la biomassa no s’està retirant del terme i que ells ja ho havien dit en un ple anterior. Pregunta si s’ha pensat en alguna mesura per tal de treure la biomassa.

L’alcalde respon que és lamentable que es vulgui relacionar incendi i biomassa. Que ells no tenen “CAP RESPONSABILITAT” sobre el que fa l’empresa que gestiona la biomassa. També que mentre ells estaven ajudant als bombers els regidors de 100% i CIU no hi eren i considera això lamentable. També recorda que va passar el mateix quan les nevades la passada legislatura.

Aquest punt indigna als regidors de l’oposició tant als de 100% com al de CIU. El Regidor Xavier Suñé li respon que ja en l’episodi de les nevades es va dir que els regidors de CIU es posaven a disposició d’ajudar en el que fes falta a l’Ajuntament. Que “NOMÈS ELS HAVIEN DE TRUCAR”.

L’alcalde segueix considerant lamentable que no s’hagués ajudat i diu que “Ells no trucaran”. Que han de ser l’oposició la qui s’ofereixi.

El punt acaba amb una picabaralla entre el regidor de la UPTA Joaquim Arrufí i el regidor de CIU Xavier Suñé, ja que El Sr. Arrufi es dedica a qualificar com a “vergonyós” que en l’episodi de les nevades i segons diu ell, mentre uns es dedicaven a treure la neu del carrer hi havia un regidor (Xavier Suñé) que tirava la neu al carrer i fins i tot damunt d’ell. El Sr. Suñé considera lamentable que una vegada més es digui això, ja que estava traient la neu de la terrassa perquè tenia filtracions d’aigua a seva casa, considerant que al•ludint a aquest tipus de coses només es busca atacar personalment els regidors.

20- A petició del grup d’UPTA en començar el ple s’inclou un ple a l’ordre del dia per tractar una carta rebuda de Sanitat. La carta fa referència a que es faran ajustos en l’atenció sanitària a la comarca i a Batea.

Es proposen una serien d’acords en el mateix moment per tal de demanar més informació, de rectificar errors en la terminologia de la carta i per posicionar-se en contra de qualsevol retallada.

Segons el grup d’UPTA abans de retallar en sanitat hi ha molts llocs, principalment el Consell Comarcal de la Terra Alta, i que pròximament presentaran una moció per a que desapareixi el Consell Comarcal de la Terra Alta.

El regidor de CIU matisa que perquè no ho va proposar quan era parlamentari això, llavors era l’hora de fer aquest tipus de propostes i no les va fer, que des d’un Ajuntament és por fer el que és pot fer.

S’aprova amb el vot a favor de UPTA i de 100%. El regidor de CIU s’abasten ja que aquest punt s’ha inclòs a última hora a l’ordre del dia i si bé hi ha punts de la moció amb que està d’acord, necessita més temps per a examinar la moció presentada que costa de 6 punts.

21- Precs i preguntes.
El regidor de CIU pregunta sobre:

-Tala dels 2 xops al camp de futbol.
L’alcalde respon que és per que no caigui matèria orgànica al camp de gespa artificial, cosa que podria ser perjudicial.

- Obertura nova guarderia Los Carrollets.
L’alcalde contesta que s’estan fent les gestions però que degut a que van començar tard, dons ara tot va tard. No pot donar una data.

- Revisor d’ENDESA que pretenia tallar la llum a l’Institut. Es demana que s’acabi les obres de l’Institut que encara estan per finalitzar.
Per part de l’alcalde es diu que no cal patir. Que la qüestió de la llum és una qüestió de potències entre Ensenyament i ENDESA que està en procés de solució però que de cap de les maneres és tallarà la llum.

- La qüestió de la secretària. És ja baixa definitiva, quins son els motius?
L’alcalde exposa que oficialment la Mar encara és secretària però que pròximament una nova secretària ocuparà el càrrec.