dimecres, 31 d’octubre de 2012

PLE 29-10-2012

1- Es sortegen els membres que formaran part de les meses electorals de les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.


2- S’aprova per unanimitat la ordenança municipal pel registre de les unions de parelles de fet.

3- S’aprova per unanimitat la memòria valorada de la millora de l’enllumenat del camp Municipal de futbol. Consisteix en noves torres per complementar la il·luminació ja existent i que és bastant deficient. L’import de l’obra està pressupostat en 29.390,19 €

Al mateix temps també s’aprova la inclusió d’aquesta memòria en el Pla d’Acció Municipal (PAM 2008-2012) ja que d’aquest Pla hi ha una quantitat sobrera degut a la baixa econòmica que es va produir en la contractació de l’obra del camp de gespa.

Per tant d’aquesta quantitat el 80% anirà subvencionat i el 20% restant el pagarà l’Ajuntament.

4- A petició del grup de 100% es discuteix l’expedient de contractació de la formació del personal del projecte de la biomassa.

El grup de 100% demana que explicacions sobre diferents aspectes del procediment d’adjudicació de la formació; els principals són:

- Un incompliment en els terminis de la tramitació cosa per la que hi havia un informe desfavorable de secretaria.
Des de alcaldia es contesta que això es imputable a que eren vacances i que hi va haver una petita discussió amb els avals però que tot es va solucionar.

- Al parer de 100% no hi va haver concurrència competitiva en les empreses a les que es va oferir aquest contracte, ja que de les 3 empreses a les que es va oferir, 2 no complien amb els requisit d’oferir formació i per tant ja no hi podien optar.
L’alcaldia contesta que es va oferir a les empreses que se li van recomanar i que finalment se li va concedir a l’única que complia tots els requisits.


Des de CIU es planteja que no s’entén el cost d’aquesta formació:

59.500 €, quasi 10 milions de pessetes, per a formar a 3 persones durant 3 mesos?.

3 persones que ja havien treballat en la biomassa anteriorment i que per tant ja havien estat formades anteriorment?

Una formació que consisteix en: identificació d’espècies protegides, utilització de motosserres, utilització de “motodesbrozadoras”, utilització del tractor i utilització de camió forestal. Per tant almenys en els 3 primers conceptes ja havien estat formats quan van treballar anteriorment en el projecte.

Des de CIU s’entén que com s’havia posat una formació de 60.000 Euros en el projecte, es necessita aquest import alhora de justificar la subvenció, aleshores s’ha de d’incloure aquesta formació encara que no sigui tal.

Per a CIU i pot haver un component de formació però no per 59.500 €, per tant el que realment s’està pagant a Maderas Soler és pels serveis prestats de neteja del bosc. Així com la major part de la feina que realitzaran els treballadors contractats no serà formació sinó que serà treball.

Això quadra perfectament amb que l’adjudicació s’hagués de donar a aquesta empresa i no es busques altres empreses que complissin les condicions.
Des d’alcaldia es troba tot el procediment correcte, tot el que han fet es seguir el projecte i sortejant totes les dificultats que els hi han sortit. Per a ells la postura de l’oposició ha estat contraria a aquest projecte des de el primer dia i només han fet que posar entrebancs a tot. Que els hi ha explicat tot moltes vegades i que encara no ho entenem, que tenim tota la informació que volem i que tot està clar.
Des de CIU “s’agraeix” l’esforç per explicar el tema, encara que seguirem preguntant sempre que no vegem les coses clares. També que segur deu ser cosa nostra que no arribem a més per entendre el que ens expliquen però que encara hi ha gent a Batea que tampoc no ho entén i que no ho veuen tan clar com ells.


5- S’aprova, amb el vot a favor d’UPTA, l’abstenció de CIU i el vot en contra de 100% la proposta de la UPTA de NO acceptar el conveni proposat pel Consell Comarcal pel tema dels serveis socials.

Aquest conveni pretén regular tot el servei de serveis socials que fins ara es venien prestant pel Consell Comarcal i en que hi havia defectes de forma al no haver-hi cap conveni que els regulés.

Segons s’explica des de l’Alcaldia no s’accepta el conveni proposat des del Consell Comarcal ja que des de l’Ajuntament es vol una sèrie de temes que en aquest no estan inclosos i des de el Consell no s’ha volgut negociar, almenys de moment, que no se’ls hi dona informació i que no se’ls ha volgut rebre
El que busca l’Ajuntament és una relació d’igualtat entre el Consell i l’Ajuntament a l’hora de gestionar el servei, que es fixin horaris, serveis, costos, tarifes, es defineixin infrastructures, es pugui fiscalitzar el servei,...
En el tema del SIAD no s’acceptarà degut a que ells consideren que hi “pot” haver incompatibilitat amb un membre de l’Ajuntament de Batea.

Des de CIU és demana que arribin a un consens Ajuntament i Consell Comarcal ja que el tema de benestar social és important . Qui gestiona el servei és el Consell Comarcal i el conveni és igual per tota Catalunya, per tant, s’ha d’entendre que voler fer convenis particulars per a cada poble és, si més no, complicat. Que per la quantitat de coses que demana l’Ajuntament sembla que més aviat es posin dificultats. Que hi ha coses que es demanen que podrien tenir sentit però altres no.
Des de 100% exposen que a ells si se’ls va rebre al Consell Comarcal i si se’ls hi va donar informació i totes les explicacions que van demanar.
També que ells s’han informat i no hi ha cap tipus d’incompatibilitat amb els membres del seu grup i per tant això no és cap problema.


6- S’aprova per unanimitat la moció presentada conjuntament pels 3 grups, CIU, 100% i UPTA donant suport a la Resolució del Parlament de Catalunya per l’exercici de l’autodeterminació.

CIU va oferir presentar aquesta moció conjuntament ja que considerava que era un tema important de país, (acceptant els altres grups), CIU agraeix aquest gest, ja que és va intentar presentar un document que no fos partidista i on el que es demana el dret a decidir del poble de Catalunya.

Els acords d’aquest moció són:

Primer.- Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada el 27 de setembre de 2012, sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el futur de Catalunya i la necessitat d’una consulta al poble català.

Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.