dijous, 21 de juny de 2012

PLE 28/05/2012


1-     S’aprova amb l’abstenció 100% i el vot en contra de CIU la modificació del pressupost 2/2012.

La modificació consisteix en donar d’alta 60.000€ en despesa per a una partida amb el nom ”Treballs tècnics de formació al personal per a l’ús de la maquinaria de la biomassa i per a la retirada d’estella i neteja de boscos”.  Els diners es donen de baixa a la partida “despeses imprevistes i funcions no clasificades”.
L’alcalde exposa detalladament quins han estat tots els passos des de l’inici de la biomassa. La voluntat de l’Ajuntament ha estat i és la de tirar endavant el projecte, les dificultats venen per la tardança en el finançament per part de la Generalitat que pot posar en dificultats la tresoreria municipal.
100% demana més explicacions sobre en què consistirà la formació i demana aclaracions sobre si s’ha pagat o s’ha de pagar per formació a l’empresa Maderas Soler (la que gestiona actualment la biomassa).L’alcalde respon que no s’ha pagat res a Maderas Soler i que la formació és la que consta en el projecte de la Biomassa.
CIU demana aclaracions sobre qui farà la formació, quins treballadors s’han de formar ja que no n’hi cap de contractat municipal i en què consistirà aquesta formació ja que 60.000 € són molts. L’única resposta que s’obté és que la foramació és la que consta al projecte i que la farà l’empresa que guanyi el contracte de formació.

2-     S’aproven els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir el contracte de subministrament de la maquinaria del projecte de biomassa amb l’abstenció de CIU i 100%.

Per a seguir amb el projecte de la Biomassa ara s’ha de realitzar la compra de les inversions previstes, aquestes són:

Element
Número
Preu unitari
Preu Total
Tractor forestal amb orugues
2
45.000
90.000
Tractor amb rodes
1
47.000
47.000
Camió forestal per transport de fusta
1
130.000
130.000
Vehicles 4x4
1
28.903’18
28.903’18


TOTAL
295.903’18


3-     S’aprova amb unanimitat el conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al projecte UN TAST D’OFICIS.

Aquest és un conveni signat entre el  Departament d’Ensenyament, Ajuntament de Batea i l’Institut Escola Mare de Déu del Portal. És un projecte de diversificació curricular pel qual alumnes de secundària de l’institut realitzaran activitats formatives fóra del centre tutelades per l’Ajuntament (tipus jardineria, informàtica, secretaria,...).

4- S’aprova per unanimitat l’adhesió al conveni marc entre l’Administració central de l’Estat i la de la Generalitat per la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.
S’explica que, entre altres coses, aquest conveni permetrà que els documents presentats al servei d’agricultura de Batea tinguin validesa com a presentats en oficines de registre de documentació.

5-L’aprovació del logotip de la guarderia es postposa ja que a 100% no els hi agraden les propostes. S’acorda que es proposarà a l’escola fer un concurs per a trobar el logotip.

6- S’aprova una moció presentada per UPTA sobre el problema de finançament i el moment econòmic actual.
La moció expressa el descontentament sobre la situació actual, amb els fets de Bankia i reclamant amb un to irònic i “metafòricament” que s’ha de premiar a aqulls que fan una bona gestió i no als que la fan dolenta, i, per això, es sol·licita un premi per l’Ajuntament de Batea al Ministerio de Economia del govern central.
Es retoquen alguns punts amb les aportacions de CIU i 100%.
S’aprova per part de UPTA i 100% i amb l’abstenció de CIU al no incloure també un punt que expressi el descontentament per la mala gestió dels diners en infraestructures i serveis per part de totes les administracions.

7- S’aprova per unanimitat una resolució en relació amb l’escrit rebut dels bombers voluntaris.
Des dels bombers voluntaris de Batea es mostra la preocupació per les conseqüencies que pot tenir no obrir el parc de bombers voluntaris de Batea aquest estiu.
L’Ajuntament es suma a aquesta preocupació.

8- Es dona compte del premi rebut pel projecte de construcció de l’institut en els premis de Qualitat Ebrenca.

9- Es dona compte del reconeixement rebut de l’Agència Catalana de residuos de Catalunya per la recollida selectiva de Batea.

10- S’aproven les al·legacions presentades i s’aproven definitament els projectes d’obres: Botera 1, Botera 2, i 3 carrers del casc antic.
Les principals modificacions són en l’amplada de la calçada i en treure la font dels projectes de la Botera.
Des de 100 % es manifesten contents amb les modificacions encara que no s’han pres en consideració totes.
CIU proposa que l’aprovació sigui provisional i d’aquesta forma la gent pugui tenir un termini per a consultar els projectes, ja que les modificacions fetes no han tingut periode d’exposició pública.
Això és considera des de l’equip municipal com una proposta fora de lloc ja que des de CIU no s’ha proposat cap modificació i tota la gent està d’acord amb el projecte.
Des de CIU es recorda que també tota la gent (segons l’Ajuntament) estava d’acord amb l’altre projecte i en canvi més del 50% dels veins de la Botera 1 van presentar al·legacions al projecte.

11- Assumptes d’alcaldia.
100% fa el prec que per a la marató de Festes majors no es pintin les flextes amb espais al casc antic.
Es parla també sobre el tema apracaments i la intenció de l’ajuntament de seguir amb la regulació segons les necessitats que vagin sortint.divendres, 1 de juny de 2012

UN DIA D’UN REGIDOR DE L’OPOSICIÓ A L’AJUNTAMENT DE BATEA


Durant els anys que he estat de regidor a l’Ajuntament he dit i també m’he sentit a dir.
Tots sabem que en la política es diuen moltes coses i a vegades tots cometem errors i diem coses que no hauríem de dir o no guardem les formes que hauríem, jo inclòs.

Dic això perquè assumint que això pugui ser així, hi ha dies especials, on passen més coses del normal. Dijous va ser un dia així, almenys per a mi, perquè només amb 1 dia:

-          Em van denegar la paraula 3 vegades.
-          Em van retirar la paraula 2 vegades quan estava parlant.
-          Em van dir que és el que puc dir i que és el que no puc dir en les comissions.
-          Em van acusar d’amenaçar a l’Ajuntament.
-          Em van acusar de faltar al respecte a l’Alcalde.
-          Em van acusar de fer campanyes contra l’Ajuntament.
-          Em van acusar d’anar contra el poble.
-          Em van acusar de buscar la confrontació.
-          Em van acusar de no guardar les formes.
-          Em van donar classes de comptabilitat, de comportament, de funcionament dels plens, de funcionament de les comissions,...

Tot això només amb 1 dia.

Un es preguntarà, i perquè tot aquest “mal rotllo”?, que serà això tan gros?. Ahir va ser ocasionat, principalment per 3 causes:
Motiu 1: Considerar que hi ha un deute de 45.000 que s’hauria d’haver comptabilitzat l’any 2011 i no es va fer.
Motiu 2: Preguntar com ens gastarem 60.000 Euros en formació de la Biomassa.
Motiu 3: Demanar que es doni un plaç d’exposició pública addicional de 1 mes a un projecte d’obres.

No semblen motius massa greus veritat? Almenys a mi no m’ho semblen. Em semblen coses de la gestió diària d’un Ajuntament i que podem, com a oposició, considerar que s'ha fet algo malament, podem preguntar, proposar i opinar. Aleshores crec que ens mereixem que ens tractin amb un mínim de respecte quan fem això.
Es pot estar d’acord o en contra del que diem, però no se’ns pot tractar així per exercir la nostra tasca d’oposició.

Assumeixo que qui té la potestat per dirigir i moderar els plens és l’Alcalde, i ho fa, i tant si ho fa..., dona i retira la paraula quan vol, talla les intervencions dels altres quan ho creu necessari, treu els temes que ell vol i quan ell vol mentre els altres només ho podem fer si ell considera que és oportú, parla el temps que creu convenient i sempre acaba els torns de paraula. Davant això els altres no tenim més remei que assentir, perquè així ho marca la llei, encara que de vegades ens sembli abusiu i del tot injust.

El dijous em vaig quedar amb ganes de parlar, i es pot dir, NO EM VAN DEIXAR PARLAR a l’Ajuntament (si amb majúscula, cosa que expressa que ho dic ben fort).
I és per això que avui escric això, perquè almenys aquí no em poden interrompre, ni treure la paraula i, l’encarregat de moderar, és tan amable que em deixa parlar les vegades que vull.

Xavier Suñé Llop
Regidor de CIU a l’Ajuntament de Batea