dimecres, 21 de desembre de 2011

PLE 20-12-2011

1- S’aproven per unanimitat les actes dels plens anteriors.

2- Es dona compte de la correspondència rebuda i de les darreres disposicions normatives publicades.

3- Es dona compte dels decrets dictats per alcaldia.
El grup de 100% pregunta sobre un decret en que l’ajuntament no reconeix cap deute per serveis socials amb el Consell comarcal perquè aquests no han estat efectivament prestats.

L’alcalde exposa que hi ha una falta d’informació respecte als serveis per part del Consell Comarcal, que no compleix la normativa i que el Consell no ha atès encara les seves peticions i compromisos, pel que fins que no es faci no pagaran aquests serveis.

El grup de CIU pregunta de quina quantitat es tracta i si el problema és de forma (no compleix amb la normativa) o segons posa a la resolució és que el servei no s’ha realitzat efectivament.
L’alcalde contesta que no té els detalls exactes i que si volíem tractar això com un punt de l’ordre del dia ho teníem que demanar amb antelació.
Volent el regidor de CIU una clarificació sobre el tema no se li dona la paraula i se’l crida a l’ordre, ja que és l’alcalde qui modera i qui dona la paraula.

4- Donar compte de les resolucions següents. S’expliciten aquests decrets d’alcaldia perquè quedin més clars.
- 3ª certificació gespa camp de futbol. 7.396’54 €
- 4ª certificació i final gespa camp de futbol: 45.807’24 (-10.000 millora d’obra)
- Ampliació subvenció Departament Ensenyament per la llar d’Infants Municipal. 4.800 €

5- Establiment preu públic Biomassa. Es proposa un preu de 25 Euros la Tona Preu per la biomassa produïda.
Segons una memòria financera feta per l’Ajuntament es preveuen uns ingressos de 75.000 € (3000 tones per 25 €). En quant a les despeses s’estimen en 72.000 € (50.000 en formació, 10.000 en despeses per al personal i 12.000 en despeses varies). Per tant estimen que el servei pot acabar amb Beneficis.

100% troba a faltar memòria econòmica-financera del projecte ja que l’informe de la secretaria així ho deia. També fan constar que les estimacions de l’Ajuntament són pures estimacions i no hi ha cap dada concreta. Troben que a 10 dies d’acabar el servei ja hi hauria d’haver dades concretes.

CIU entén que es difícil fixar el preu d’un nou servei i que l’Ajuntament haurà intentat fixar el màxim preu possible de venta. Pregunta també si aquest preu només serà per la biomassa feta fins ara ja que no es conten costos de personal ni de maquinaria.

L’alcalde respon que aquest preu només és per ara, que passats els 6 mesos ja es veurà com es fa però que l’Ajuntament no té la intenció de gestionar per ell mateix la biomassa.

S’aprova el preu de 25€ amb el vot a favor d’UPTA-PM, l’abstenció de CIU i el vot en contra de 100%.

6- Es desestimen per unanimitat les al•legacions presentades per Transcornejo a l’Ajuntament en les quals demanava la suspensió de la incautació de l’aval que l’Ajuntament té que executar a Transcornejo per fer front a l’incompliment de l’empresa en la construcció de l’Institut.
S’informa també que hi ha un contenciós obert per part de l’empresa però que l’Ajuntament es pensa que no costarà guanyar-lo.

7-S’aproven amb el vot a favor de UPTA-PM i 100€ i l’abstenció de CIU la participació en els ingressos de la Generalitat:
- Lliure disposició: 77.729’23 €
- Prestació supramunicipal de serveis 5.589’62 € destinats al COMEBE.

8- S’aprova per unanimitat el conveni a formalitzar amb les societats de caçadors per l’arranjament de camins. Les aportacions de les diferents societats de caçadors per l’arranjament de camins queden de la següent forma:
- Societat de caçadors Terra Alta: 2.200’00 €
- Societat de caçadors Algars: 1.204’00 €
- Societat de caçadors Venta de Sant Joan: 666’01 €

9- S’aprova per unanimitat la prorroga del contracte de concessió administrativa per a la gestió de l’aigua a CASSA. Passats 10 des de la concessió es valora positivament la gestió de CASSA i es considera que ha estat beneficiós per al poble per tant l’Ajuntament mantenint les condicions del plec de clàusules que es va firmar proposa una prorroga de 5 anys. L’Ajuntament rebrà uns 40.000 € anuals per aquest concepte.

10- Es denega per unanimitat la petició de CASSA de pujada de tarifes. No es troben justificats els motius que al•lega i per tant el preu de l’aigua s’apuja, com ja es va aprovar en el seu moment, l’IPC.
Es remet l’escrit a la comissió de preus de Catalunya per tal de que estimi si hi ha alguna causa per a la pujada o no.

11- S’aprova amb el vot a favor de UPTA-PM i CIU i l’abstenció de 100€ el conveni marc de Col-laboració per a l’any 2011 de DERRUTA.
DERRUTA és uns ens de promoció econòmica a la Terra Alta i que gestiona diferents projectes de desenvolupament turístic, agroalimentari, comercial,…
Amb el conveni fem una aportació a aquest ens de 2.000 €.

12- Assumptes d’alcaldia.

• Recentment hi ha problemes amb diferents parts de l’enllumenat públic que no se sap a que són deguts. Es bastant misteriós i podria ser degut a que algú baixes els diferencials de les casetes de les llums, ja que l’entrada a aquestes casetes és de fàcil accés amb una clau que tenen tots els electricistes.

• Es comunica que l’Ajuntament es partidari de que l’entrada a l’Institut Escola es faci per c/ Calvari i no pel carrer del Cos i de que així ho farà saber a la direcció del centre.

• Segons xerrades mantingudes per l’alcalde la residència segueix el seu procés administratiu i burocràtic i se li comunicarà aviar la data d’obertura per a que puguin procedir a començar els tràmits de contractació de personal.
• El crèdit que s’havia aprovat en Ple demanar-se a CatalunyaBanc acollint-se a un conveni de la Diputació finalment no es farà ja que segons explica l’alcalde l’entitat bancària s’ha tirat enrere per que no li interessa l’operació per les condicions a les que obligava el conveni. D’altra banda fer un crèdit a interès de mercat no interessa a l’ajuntament i com “havia dit algun grup de la oposició” el crèdit no era tan necessari, i per tant de moment no es farà.

• S’explica la intenció de que a partir d’ara es resumeixin les actes dels plens per part de la secretària ja que no té sentit transcriure literalment el que es diu al ple quan es té la possibilitat de veure’l per la televisió.

• També s’anuncia que per ser encara més transparents s’està mirant de penjar les sessions dels plens en vídeo per la web, de posar mes documentació penjada i de fer un facebook de l’ajuntament per a tindre més relació i poder respondre a la gent, perquè d’aquesta forma tothom pugui veure que passa i no es necessiti que “ningú els hi expliqui", d'aquesta forma es será el màxim transparent possible.

100% i CIU troben bé aquestes propostes menys la del facebook per no considera’l un mitjà adequat.

El regidor de CIU fa la reflexió que si L’ajuntament utilitza el facebook al igual que ho fan personalment alguns regidors d’UPTA llavors la utilització d’aquests mitjans per part de l’ajuntament pot ser bastant perillosa, ja que diuen coses bastant ofensives al seu entendre com:

La web de CIU “insulta a la intel•ligència dels bateans”, “té manca de respecte per la veritat”, “ratlla d’humorístic o l’absurd”, “és una vergonya el seu comportament”, “tenen la idea de distorsionar el que es parla i s’acorda als plens”, “no expliquen la veritat” “ens enfotem de la intel•ligència dels bateans”... i després s'omplen la boca de paraules com RESPECTE I LLIBERTAT. Tampoc no entén els exemples que es posen perquè no ataquen a ningú i no diuen cap cosa que no sigui certa.

Tant l’alcalde com el regidor Xavier Galcerà es reiteren en el que escriuen i ho qualifiquen com la seva opinió, a més de trobar que les frases estan fora de context, i que el que fa el bloc de CIU és donar opinions i no fer resums.

13- Precs i preguntes.

El regidor de CIU planteja la possibilitat de tallar la llum al polígon com a mesura d’estalvi energètic ja que no hi ha res allí.
Se li contesta que es creu que de moment es paga només un fix per la llum de polígon i que de totes formes aviat i haurà moviment allí.

El regidor de CIU pregunta que ja que no ens hem pogut acollir al programa d’ajudes “viure al poble mes” , si l’ajuntament tenia un planning per a dur a terme els projectes que aquí hi havia inclosos.
Es contesta que encara hi ha un altra convocatòria oberta d’aquest programa i que de totes formes els projectes es tiraran endavant perquè són els que portaven al programa electoral. També es important tenir una bossa de projectes per a possibles subvencions que puguin sortir.

El regidor de CIU planteja la possibilitat d’unificar els dies de festa entre Institut-Escola i guarderies ja que aquest pont de desembre han fet festa dies diferents. L’ajuntament respon que ells respecten la opinió dels treballadors, i això era el que havien volgut.

El regidor de CIU pregunta sobre els problemes entre L’ajuntament i el Consell Comarcal pel tema del SIAD, i si aquests eren una cosa similar al que s’havia explicat amb el tema dels Serveis Socials.
La resposta és que sí, que el Consell ha de fer les coses com li mana la llei i informar legalment als ajuntaments dels Serveis que presta i llavors l’ajuntament estarà dispost a pagar el que li pertoqui.

divendres, 11 de novembre de 2011

PLE EXTRAORDINARI 10-11-11

1- Crèdit 300.000€. Es demanarà un credit de 300.000 € amb Catalunya Banc amb les condicions d’un conveni de la Diputació de Tarragona.
Condicions: a 15 anys, interès d’Euribor + 1.75, els interessos estan subvencionats al 80%.
Se’ns explica que l’Ajuntament està bé però que hi ha més de 600.000 Euros que la Generalitat deu a l’Ajuntament i que no paga. Que la situació encara serà més complicada l’any pròxim i que és molt bo tenir tresoreria disponible pel que pugui passar. Si no es necessitessin els diners sempre es poden posar a un compte a termini i donaran interès. Se’ns descriu un futur difícil i que molts ajuntaments estan passant i passaran moltes dificultats pels retards en els pagaments.

CIU no entén perquè fa només 1 any es va cancel•lar un crèdit amb les mateixes condicions, no gaire abans de les eleccions i ara es torna a demanar. La cancel•lació era un tema electoral?.
Tampoc no entén la necessitat del crèdit ja que, a dia de ple, hi ha 500.000 € als comptes municipals.
També fa constar que dels deutes de la Generalitat n’hi ha alguns que encara estan pendents de justificar per part de l’Ajuntament i per tant la xifra de 600.000 és menor.
Es pregunta a l’equip de govern quines son les inversions pendents de pagament: La contesta és que els imports més grans són 150.000 € del camp de gespa i la maquinaria de la biomassa però que no saben si aquesta inversió la faran perquè no saben si cobraran la subvenció.
Des de CIU no s’entén que encara no es sàpiga si s’ha de fer la inversió de la biomassa, i que la justificació d’això sigui que no se sap si es cobrarà la subvenció. Per a CIU el criteri per a fer la inversió de la biomassa a de ser si el projecte té futur i viabilitat i no una subvenció.

100% votarà en contra perquè el crèdit va lligat a la inversió del camp de gespa i per coherència, al votar en contra del projecte, voten que no.
S’aprova amb el vot a favor d’UPTA –PSC i el vot en contra de CIU i 100%

2- Es corregeixen els imports en 2 certificacions d’obres del camp de gespa ja que s’havien passat pel ple els imports sense IVA i ara es passen les correctes.
S’aprova amb el vot a favor d’UPTA –PSC i CIU i l’abstenció de 100%.

dijous, 10 de novembre de 2011

PLE EXTRAORDINARI 07/11/2012 (si, un altre)

L'únic punt a tractar és l'execució d'aval bancari a Transcornejo. S'executen els avals a l'empresa constructora Transcornejo corresponents a l'Institut de Batea degut a l'incompliment de l'empresa i una vegada les resolucions judicials han estat favorables a l'Ajuntament.
Així s'executaran 34.933'23€ corresponents a la grantia provisional de l'obra i 93.664'48€ de l'aval bancari (el famos dels 500.000 €)
S'aprova per unanimitat,

PLE EXTRAORDINARI 07/11/2012

1- Modificació ordenances fiscals per al 2012. S’aprova per unanimitat una pujada en les ordenances fiscals en general corresponent al IPC exceptuant les següents:

* Taxa guarderia. Puja a 105€/mes (anteriorment 70) i els drets de matricula a 35€ (abans 25). Els altres conceptes es deixen igual. S’explica que aquesta puja es deguda a que ha baixat la subvenció per part de la Generalitat i de que ara l’Ajuntament té al seu càrrec 2 guarderies.
100% planteja una proposta on es paga menys per drets de matricula i més per serveis addicionals. Aquesta es rebutjada i desqualificada per l’equip de govern.
Des de CIU admeten la necessitat de que hi hagi una puja es planteja la possibilitat de que s’intenti arribar a un intermig entre les 2 propostes. També es fa la consideració que el gran cost de la guarderia també té a veure amb la mala planificació de les guarderies municipals.
S’aprova la puja amb els vots a favor d’UPTA-PSC, en contra de 100% i abstenció de CIU.

* Taxa piscines municipals. Les entrades d’un dia es congelen. Els abonaments passen a 27€ per menors de 15 anys i 37€ el normal.

* Taxa d’escombraries. Pugen les diferents tarifes mes o menys un 6%. Segons s’explica, el servei es deficitari i pugen molt les despeses del Consorci de residus.
CIU vota en contra perquè pensa que amb una pujada igual al IPC seria suficient.

* Taxa per a l’alberg. Segons els càlculs aquesta taxa dona benefici i per això s’inclouen rebaixes per les estades en l’alberg per durades d’una i dos setmanes i d’un mes.

* IBI rústic. Puja el coeficient fins a 0.81. L’intenció es recaptar 6000€ més amb la pujada d’aquest impost. Aquests diners es destinaran a arreglar camins ja que les partides d’ingressos per a aquest concepte han baixat molt.

* ICIO (Impost de Construccions Instal·lacions i Obres). Sofreix una remodelació completa.
- Obres menors. S’aplicarà un tipus del 3.5%. Però ara ja no s’haurà de pagar per la runa del projecte. Per a obtenir aquest % s’ha fet un promig per a que no s’incrementi el que pagava la gent.
- Obres major. Tipus del 4%. Però es redueixen els mòduls per a que la quantitat total del que es paga sigui la mateixa.
Els objectius que es busca amb això és reduir tràmits per a la gent i que si s’implanten empreses (molinets) que no vagin per mòduls paguin un 4%.
Tant des de CIU com des de 100% es troba positiu que es simplifiquin tràmits però també es fa constar que si es detecta que quan s’apliqui aquest nou sistema suposa un increment per la gent es torni a revisar. L’equip de govern es compromet a fer-ho.

2. Creació d’una taxa per ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Des de l’equip de govern es creu que es hora de regular això i proposen una taxa de 100€ any per bar que tregui terrassa, i que això ajudarà a regular problemes de trànsit.
Tant CIU com 100% creuen que hi hauria d’haver un relació entre la superfície ocupada i el que es paga, no té sentit que tots paguin igual.
L’alcalde comenta que segurament la taxa es pot millorar però que ara no és el moment, l’important es que es posi en funcionament.
S’aprova la proposta d’UPTA, amb el vot en contra de 100% i l’abstenció de CIU.

3- Modificació de l’ordenança municipal de policia i bon govern. Es a dir les quantitats per les infraccions de trànsit que té potestat per impartir l’Ajuntament. Es posen la majoria a 100€ i algunes greus a 200€. En el cas de que es paguin abans de 7 dies la sanció serà de 25€.
S’explica que l’Ajuntament té la intenció de començar a ficar multes si no es compleix l’ordenament del tràfic dins del poble (sobre tot aparcament), mencionant específicament l’Av. Terra Alta i el Carrer Joan Carles I.
CIU fa constar que si s’aplica s’haurà d’aplicar a tot el poble per igual.
S’aprova per unanimitat.

4 S’aproven per unanimitat els projectes d’obres següents.
- Plaça Espanya (La Botera I)
- Carrer Sant Roc (La Botera II)
- 3 carrers del casc antic

5- S’aprova per unanimitat la modificació puntual de les normes subsidiàries. per incloure en el casc antic l’activitat de producció de vi.
Des de CIU es fa constar que es positiu que es solucionin amb celeritat els problemes que tenen empreses que venen a Batea, però que li agradaria que a tothom se’l tractes igual ja que hi ha altra gent i empreses que no se’ls ha ajudat tan ràpid.

6- S’aprova per unanimitat la modificació poligonals dels límits de la Unitat d’Actuació nº12. Modificació de caràcter tècnica.

7- S’aprova per unanimitat el projecte d’activitat de la Lla d’Infants municipals dels Carrollets.

8- Es dona compte de l’informe de morositat de secretaria. La majoria de factures compleixen els terminis legals de pagament i es cita els motius de les que no el compleixen.

9- Assumptes d’Alcaldia. L’Alcalde fa saber que es va realitzar una reunió amb el Conseller de Benestar i Família, organitzada per regidor de CIU, on hi van assistir, ell mateix, Xavier (CIU) i Ramon (100%) on es va dir que la residència entraria al pressupost del 2012 i que per tant s’obrirà aviat.

dilluns, 24 d’octubre de 2011

Reunió organitzada per CIU per a la residència

Des de CIU Batea hem complert la nostra paraula. Vam dir en Ple Municipal que organitzariem una reunió amb el Conseller de Benestar i familia per tractar del tema de la posada en funcionament de la residència i AIXÍ HO HEM FET!.Dilluns 24 d’octubre hem tingut una reunió amb el Conseller de Benestar i familia Josep Ramon Cleries. Hi han assistit per part de l’Ajuntament de Batea, Joaquim Paladella, Alcalde de Batea, Xavier Suñé, cap de llista de CIU, i Ramon Arnal, cap de lllista de 100%.
En aquesta reunió se’ns ha comunicat que la previsió d’obertura de la residència serà una vegada aprovats els pressupostos de la Generalitat del 2012, (previsiblement primer trimestre del 2012).
Des d’aquí alegrar-nos d’aquesta bona notícia perquè sabem que la Generalitat està passant uns moments econòmics molt difícils i tot i així faran aquest gran esforç.
Constatem així que nosaltres també treballem per Batea i que les postres propostes també serveixen i són útils per al poble.

dimarts, 27 de setembre de 2011

PLE ORDINARI 26/09/2011

S’ha d’entendre que aquest intenta ser un resum entenedor del Ple i que aquest va durar més de 3 hores
.

Abans de començar el grup d’UPTA inclou una modificació en el punt 13, el qual s’afegeix que s’ha de ratificar i inclou al ple el punt 20.

1- S’aproven les actes dels dies 11/06/11, 20/06/11, 14/07/11 i 21/07/11 per unanimitat.

2-Es dona compte de la correspondència rebuda i les darreres disposicions normatives publicades en els butlletins oficials.

3-Es dona compte de les resolucions d’alcaldia. Aquí es pregunta sobre algunes resolucions de contractacions a l’Ajuntament. La resposta és que són d’altes i baixes de la biomassa.

4-S’aprova el compte general de l’exercici 2010 amb els vots a favor d’UPTA i l’abstenció de CIU i 100%. L’alcalde no entén l’abstenció d’aquests dos grups.
Des de CIU tampoc s’entenen algunes de les coses que fa i diu el grup d’UPTA, per tant la incomprensió és mútua.

5-S’aprova la modificació de crèdit 3/2011 amb el vot a favor de l’UPTA i 100% i l’abstenció de CIU. La modificació és per un total de 23394.12 €. Les despeses son varies partides que necessiten més diners. Els ingressos són per una subvenció de la Diputació i per més ingressos en la participació dels tributs de l’Estat.

6- Per unanimitat es decideix assolir la responsabilitat resultant del tresorer. Tant 100% com CIU expliquen que el que no volen és que l’ajuntament hagi de tenir un cost econòmic per fer un aval per aquest motiu. Tot i això 100% considera que seria bo tenir una assegurança per poder fer front a possibles errors o mals usos en la gestió econòmica al que l’Alcalde respon que no es considera necessari i per tant que no es farà i que agraeix el canvi en el sentit del vot dels partits de l’oposició.

7-S’aprova per unanimitat el reglament de servei de la llar d’infants “Els Carrollets”. S’explica que és el Reglament de funcionament de la nova guarderia i que és molt similar al de l’antiga.
100% pregunta que perquè són diferents els horaris i serveis de les dos guarderies, que considera que haurien de ser iguals. L’alcalde contesta que és perquè són complementaris i no s’han de fer la competència i que no hi ha suficients recursos ja que oferir tants serveis encara encariria més el cost. 100% creu que és precisament com es fomenta la competència. L’alcalde comenta que encara hi ha places lliures a les 2 guarderies.

8-S’accepta per unanimitat una subvenció del Departament d’Ensenyament de 20.800€ per a la guarderia dels Raïmets. És la quantitat de diners que Ensenyament dona per alumnes matriculat a les guarderies. L’alcalde fa notar que en general hi ha una rebaixa del 11% en aquestes partides però que no sap si, per un error o perquè és així, aquesta partida és molt menor al que correspondria. S’accepta la subvenció i és preguntarà a la Generalitat si hi ha un error en l’import o és la quantitat correcta.

9-S’accepta per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Batea a l’ADF (Associació de defensa forestal) de Batea. S’explica que ha de tindre més d’un 20% de propietaris o d’un 30% de massa forestal per a crear-se i que serà una cosa beneficiosa ja que d’aquesta forma és podrà optar a diverses ajudes en temes relacionats amb la gestió forestal i la lluita contra incendis.
CIU pregunta a que són degudes tantes presses per a la creació ja que s’ha fet ràpid i corrents, enviant-se unes cartes a les cases creant bastanta confusió en molta gent degut a aquesta falta d’explicacions. També creu que vincular ADF i biomassa és un error ja que haurien de ser coses diferenciades.
El regidor Xavier Galcerà li contesta que s’ha tan ràpid per tal d’acollir-se a una línea d’ajuts. Que s’havia pensat en fer una reunió però que com que la gent veremava no es va creure convenient fer-la, i que es relaciona amb la biomassa perquè hi havia una línia d’ajuts específica per això. L’alcalde diu que si la gent vol més informació doncs que passi per l’Ajuntament que hi ha dos noies que els informaran de tot.

10- S’aproven amb el vot favorable de UPTA i CIU, i amb l’abstenció de 100% les certificacions d’obres següents:
- 1ª d’instal•lació de gespa artificial. 113.417´99 €
- 2ª d’instal•lació de gespa artificial 194.873´35 €
- 2ª i última dels vestidors del camp de futbol. 58.344´09 €

11- S’aprova per unanimitat una moció presentada per CIU en relació al model educatiu català. Els 3 grups intervenen per donar suport al model d’immersió del català en l’ensenyament públic català.

12- S’accepta per unanimitat la designació de Joaquim Arrufi com a representant de l’Ajuntament al Consorci de Televisió Local de les Terres de l’Ebre.

13- Donar compte i ratificar l’acolliment a la convocatòria de subvencions del programa “Viure Més”. S’explica aquest programa que consisteix en una subvenció amb fons Europeus FEDER (50%), Administració central (15%) i la resta a càrrec de l’Ajuntament, amb un total de 832.000´45 €

El projecte presentat inclou
-Obres ja executades (Aquestes obres encara que ja estan executades serien subvencionables igualment).
* Carrer i passera de l’Esglèsia.
* Carrer Hostal i ramal carrer Major
* Carrer Aire
* Carrers casc Antic
- Obres pendents d’executar.
*Carrers Aire i Casota 131.168`80 €
*Carrer Sant Roc (botera) 153.382´30 €
* Projecte turístic: inclou la creació de rutes guiades i l’edició de material promocional, la senyalització patrimonial dels elements de les rutes, l’adquisició d’autoguies i els honoraris tècnics. Total de 95.521´42€
*Adquisició Casa Català i adequació de la primera planta com a oficina turística. Total 171.000€

CIU troba el projecte en termes generals positiu i bo, però creu que per a temes tant importants seria bo que s’informés abans a l’oposició per a poder fer aportacions al projecte. No es pot donar dos dies abans de que es presenti perquè ja no dona temps a res. Si es vol que l’oposició pugui contribuir i aportar coses s’ha de fer amb més temps.
La resposta de l’Alcalde és que s’ha fet amb molta pressa i que l’oposició ha tingut el projecte quasi al mateix temps que el govern municipal.
CIU contesta que les reunions amb els veïns i les converses per la compra d’immobles ja fa tems que van, per tant ja fa temps que s’està treballant en el projecte.
CIU pregunta si la compra de casa català costarà aproximadament 300.000 com hi consta al projecte. L’Alcalde respon que no, que serà molt menys però que encara no se sap quant.
CIU pregunta perquè s’ha introduït a l’inici del ple la ratificació d’aquest punt ja que inicialment només era donar compte, i que si el fet de votar sí implica estar d’acord amb tots els projectes inclosos al programa. L’Alcalde contesta que és per avançar feina, per si és demana aquest requisit més endavant. Que es podran fer modificacions puntuals en els projectes però que els projectes en sí hauran de ser els que inclou el programa.
S’aprova per unanimitat aquest punt.

14- S’aprova per unanimitat la proposta de confidencialitat i tractament de dades de caràcter personal en l’Ajuntament de Batea I CASSA, Aigües i Depuració SL.

15- S’aprova per unanimitat l’adhesió a l’Associació Matarranya-Algars i els estatuts que regiran l’Associació. Serà una associació per a promourà diverses actuacions turístiques conjuntes en la regió geogràfica Algars-Matarranya i per poder demanar subvencions directament al govern central al incloure més d’una comunitat autònoma.

16- Es dona compte dels resultats en la votació per al canvi de dies de la Festa Major.No: 330 Si: 290 Abstencions: 2
Per tant no es canviaran els dies de la Festa Major.

17- Es sorteja una càmera fotogràfica amb els encertants de la gimcana fotogràfica organitzada dins la Festa Major.
Hi ha 93 encertants. El guanyador és Lluís Vinyals.

18-Es dona compte de la resolució del Parlament de Catalunya en relació a la concertació de 60 places públiques de la residència de Batea.

L’Alcalde explica amb detall la resolució que a instàncies del ple de l’Ajuntament s’havia presentat al Parlament on es va aprovar que la residència s’havia d’obrir “immediatament”. Dóna gràcies a tots els grups que la van votar a favor i creu que ara ja no hi ha cap excusa per a que no s’obri immediatament. Que s’ha demostrat que la via per a actuar era aquesta i que el regidor de CIU encara tenia pendent de feia 3 mesos una reunió amb la consellera. Que treballar pel poble era això i no el demés i que havien fet molts esforços per portar la residència a Batea.

El regidor de CIU comença la intervenció manifestant clarament que “
VULL QUE LA RESIDÈNCI S’OBRI”
. Seguidament realitza les següent puntualitzacions.
- Que els esforços de l’anterior govern havien estat els que havien estat. Fer una residència però NO pagar-la. Que durant 10 anys la Generalitat haurà de pagar quasi 400.000 Euros anual per la residència de Batea.
- Que no s’entén el perquè l’anterior govern va inaugurar la residència, va fer les entrevistes amb el personal i va firmar el conveni però no la va obrir.
- Que la Generalitat en cap moment ha dit que no obrirà la residència, només que ho farà quan hi hagi disponibilitat pressupostària per fer-ho. S’ha de tenir en compte les dificultats pressupostàries i les retallades generals que s’estan patint.
- Que és de vital importància anar al Departament corresponent per a pactar la concertació de places i que per tant estem al mateix lloc on estàvem, pel que ja ha demanat una reunió al Departament.

L’Alcalde puntualitza tots els punts del regidor de CIU, dient que sí que hi ha diners, que no van poder obrir anteriorment per falta de permisos, i que és practica habitual el deixar convenis i despeses importants al govern venidor.

Hi ha posicions enfrontades respecte a tot això, sobre el que diu o no diu el conveni i sobre el que s’ha fet o no s’ha fet.
La conclusió de l’Alcalde és que ell sempre diu la veritat i en canvi CIU vol enganyar a la gent.

19- A petició per escrit de CIU es va incloure a l’ordre del dia un punt que ha quedat ha l’ordre del dia com: “Valoració de la Biomassa”.
El regidor de CIU comenta que davant de la importància del projecte de la Biomassa, que ocupa a més de 20 persones i que podria tenir un futur de continuïtat a Batea, CIU demana es faci una valoració en general de com va el programa incidint en els següents aspectes a resoldre:
- Retirada de la biomassa del terme. Perquè no s’està fent? Hi ha algun problema?
- Propietaris de finques que no havien donat permís i se’ls hi ha tallat arbres.
- Confusió d’alguna gent entre el que es va dir sobre al principi del projecte (neteja de sotabosc) i el que realment s’està fent (tala de molts pins).
- Ha tingut alguna incidència que hi hagués Biomassa seca des de fa mesos dins al tossal en l’incendi forestal del 15 de setembre?
- Seguirà endavant o no el projecte?
- S’acabaran comprant les maquines desbrossadores? O s’acabaran llogant?

L’alcalde considera desafortunat que es vulgui lligar l’incendi amb la biomassa. La culpa de l’incendi és de qui la fet i no da biomassa. Que hi hagi biomassa no ha afectat en res.
Considera la biomassa com un projecte de poble i que hi ha gent que l’únic que intenta fer és ficar dubtes i voler que no vagi bé. Es diu que el grup municipal de CIU fa una campanya per a que la biomassa no surti bé, que CIU no dona suport als projectes de poble i no fa cap bé amb això.
L’Ajuntament no ha fet res malament i en tot cas, si hi ha alguna responsabilitat és de l’empresa que gestiona la Biomassa. Diu que “Sí” s’està traient la biomassa del tossal. Considera que les valoracions es faran al final de projecte i no ara.


El regidor de CIU constata que a opinió de l’Alcalde tots els mals i problemes de la biomassa estan causats pel grup municipal de CIU, però no hi està d’acord, en la seva opinió hi ha gent a favor i en contra de tots els partits i l’únic que pretén CIU eé que es doni resposta a les problemàtiques que hi ha respecte aquest tema i que preocupen a la gent del poble cosa que no s’està fent, que com sempre tots els mals són per culpa de CIU.

Intervé el grup de 100%. Dona la raó a CIU en la valoració feta de que la Biomassa no ha causat l’incendi però hi ha pogut incidir. Constata que la biomassa no s’està retirant del terme i que ells ja ho havien dit en un ple anterior. Pregunta si s’ha pensat en alguna mesura per tal de treure la biomassa.

L’alcalde respon que és lamentable que es vulgui relacionar incendi i biomassa. Que ells no tenen “CAP RESPONSABILITAT” sobre el que fa l’empresa que gestiona la biomassa. També que mentre ells estaven ajudant als bombers els regidors de 100% i CIU no hi eren i considera això lamentable. També recorda que va passar el mateix quan les nevades la passada legislatura.

Aquest punt indigna als regidors de l’oposició tant als de 100% com al de CIU. El Regidor Xavier Suñé li respon que ja en l’episodi de les nevades es va dir que els regidors de CIU es posaven a disposició d’ajudar en el que fes falta a l’Ajuntament. Que “NOMÈS ELS HAVIEN DE TRUCAR”.

L’alcalde segueix considerant lamentable que no s’hagués ajudat i diu que “Ells no trucaran”. Que han de ser l’oposició la qui s’ofereixi.

El punt acaba amb una picabaralla entre el regidor de la UPTA Joaquim Arrufí i el regidor de CIU Xavier Suñé, ja que El Sr. Arrufi es dedica a qualificar com a “vergonyós” que en l’episodi de les nevades i segons diu ell, mentre uns es dedicaven a treure la neu del carrer hi havia un regidor (Xavier Suñé) que tirava la neu al carrer i fins i tot damunt d’ell. El Sr. Suñé considera lamentable que una vegada més es digui això, ja que estava traient la neu de la terrassa perquè tenia filtracions d’aigua a seva casa, considerant que al•ludint a aquest tipus de coses només es busca atacar personalment els regidors.

20- A petició del grup d’UPTA en començar el ple s’inclou un ple a l’ordre del dia per tractar una carta rebuda de Sanitat. La carta fa referència a que es faran ajustos en l’atenció sanitària a la comarca i a Batea.

Es proposen una serien d’acords en el mateix moment per tal de demanar més informació, de rectificar errors en la terminologia de la carta i per posicionar-se en contra de qualsevol retallada.

Segons el grup d’UPTA abans de retallar en sanitat hi ha molts llocs, principalment el Consell Comarcal de la Terra Alta, i que pròximament presentaran una moció per a que desapareixi el Consell Comarcal de la Terra Alta.

El regidor de CIU matisa que perquè no ho va proposar quan era parlamentari això, llavors era l’hora de fer aquest tipus de propostes i no les va fer, que des d’un Ajuntament és por fer el que és pot fer.

S’aprova amb el vot a favor de UPTA i de 100%. El regidor de CIU s’abasten ja que aquest punt s’ha inclòs a última hora a l’ordre del dia i si bé hi ha punts de la moció amb que està d’acord, necessita més temps per a examinar la moció presentada que costa de 6 punts.

21- Precs i preguntes.
El regidor de CIU pregunta sobre:

-Tala dels 2 xops al camp de futbol.
L’alcalde respon que és per que no caigui matèria orgànica al camp de gespa artificial, cosa que podria ser perjudicial.

- Obertura nova guarderia Los Carrollets.
L’alcalde contesta que s’estan fent les gestions però que degut a que van començar tard, dons ara tot va tard. No pot donar una data.

- Revisor d’ENDESA que pretenia tallar la llum a l’Institut. Es demana que s’acabi les obres de l’Institut que encara estan per finalitzar.
Per part de l’alcalde es diu que no cal patir. Que la qüestió de la llum és una qüestió de potències entre Ensenyament i ENDESA que està en procés de solució però que de cap de les maneres és tallarà la llum.

- La qüestió de la secretària. És ja baixa definitiva, quins son els motius?
L’alcalde exposa que oficialment la Mar encara és secretària però que pròximament una nova secretària ocuparà el càrrec.

dimarts, 21 de juny de 2011

PLE 20/06/2011

1- Reversió terreny i local Av. Terra Alta 62 (Creu Roja) a favor de l'Ajuntament (Els terrenys passen a ser de l'Ajuntament). Aprovat per unanimitat.

2- Conveni col·laboració entre Creu Roja i Ajuntament. 4000 Euros durant 2 anys. És una espècies de contraprestació per la reversió dels terrenys del punts anterior. Aprovat per unanimitat.

3- Projecte activitat llar infants. Ara tindrem 2 guarderies municipals, la del c. Major i la que era fins ara de la Creu Roja. S'ha de fer un projecte nou per a poder-la legalitzar. S'aprova amb l'abstenció de CIU. Considerem això un "pedaç" per sol·lucionar una mala gestió en la política de guarderies. Al seu dia CIU ja va dir que l'actual guarderia no es feia al lloc correcte ni amb les condicions adequades. Tot i això admetem que s'ha de fer alguna cosa per donar servei als xiquets. No se'ns aclaren les qüestions de si aquesta guarderia serà provisional o no, o qüestions dels serveis que tindrà, ja que consideren que es tractarà més endavant.

4-Aprovació definitiva projecte instal-lació gespa camp de futbol. S'aprova amb l'abstenció de CIU.

5- Resol-lució al-legacions presentades al projecte gespa del camp de futbol. Són al-legacions de caràcter tècnic que presenten diverses empreses. S'aproven per unanimitat.

6- Modificació preus entrades piscina 1 dia. General de 5€ passa a 3€. Infantil de 3€ passa a 2€. S'aprova per unanimitat. La rebaixa d'aquestes entrades ja l'haviem proposat CIU en l'anterior legislatura i llavors es va desestimar.

7- Moció del grup UPTA-PM en relació al conveni de Residència per a la gent gran de Batea. Moció per demanar al govern de la Generalitat i grups polítics la posada en funcionament de la residència. S'aprova amb l'abstenció de CIU.
CIU considerà que s'ha canviat la dinàmica de funcionament. Durant la legislatura anterior no es va fer ni una sola moció per demanar res a la Generalitat. Ara, tot i admetre que estem dintre dels plaços raonables de resposta i que ningú ha posat cap problema pel moment ja es comencen amb les mocions de caràcter polític.
Oferim l'ajuda en aquest tema a l'Ajuntament, per a possibles intercessions davant l'Admistració, considerant això com a la primera acció a realitzar i no una moció. L'alcalde accepta aquesta via i ens comprometem a demar una reunió amb el conseller de Sanitat per a tractar aquest tema.

dimecres, 25 de maig de 2011

VALORACIONS I ACLARACIONS

Primer que tot volem felicitar des d’aquí al grup de la UPTA-PM per l’alcaldia i al 100% Batea pels seus 3 regidors.

Al nostre grup creiem no poder estar contents pels resultats, encara que per poc (7 vots) no hem aconseguit el segon regidor. No hem complit les expectatives. Tot i això hem obtingut 210 vots i per tant ens devem a ells, per la qual cosa continuarem amb la nostra tasca a l’Ajuntament.

Passades les eleccions els blocs estan molt actius, i a vegades, com opinar anònimament és molt fàcil es pot caure en la temptació d’escriure més amb el cor que amb el cap, i també d’altres vegades de dir només mitges veritats.

Està clar que el nostre projecte no ha sabut engrescar a la gent, només cal mirar els resultats, i d’això en farem la reflexió corresponent.

Però a partir d’aquí volem puntualitzar certes coses:

Durant 4 anys i amb 3 regidors hem fet la feina que creiem ens corresponia a l’Ajuntament, que ha estat la d’oposició. Per què les condicions que se’ns va oferir per entrar a l’equip de govern eren inacceptables per a nosaltres. Implicaven directament la pèrdua de tota capacitat per votar en contra a plens, o de poder donar altres opinions, o discrepar fora de l’àmbit intern. Aquesta és la raó perquè estàvem a l’oposició, i hi seguirem estant si ens ofereixen les mateixes condicions.

Durant aquests 4 anys vam fer tasca d’oposició però en cap cas d’una manera destructiva. Si algú llegeix les actes podrà veure com a coses tan variades com l’Institut-Escola, la residència, obres de carrers, convenis diversos, millores de gestió i moltes més coses sempre vam votar SI.

Tanmateix reconèixer que ha calat la impressió donada de nosaltres que només dèiem a tot que No, una abstenció ha estat considerada com un No, una discrepància,una pregunta ha esta considerada com un No. Això l’equip de govern ho ha fet molt bé; un punt per l’UPTA per això.

També hem dit que no a coses o ens hem abstingut. però sempre per motius que creiem, al menys al nostre entendre, raonats, per exemple, a la guarderia perquè creiem no es feia al lloc correcte, i a més no tenia pati; o a la biomassa perquè no es van considerar les nostres propostes de millora. Tot això consistia i consisteix i passa per oferir un pla de viabilitat econòmica, etc...

Amb tot nosaltres volem que el poble avanci. Ens hem abstingut tot tenint en compte les problemes i defectes d’aquests projectes i només es pretenia (es pretén) que ens adherim incondicionalment, sense tenir en compte res de que puguem opinar ja que quan ens ensenyen les coses ja estava tot fet.

Durant 4 anys també hem fet propostes. Menys de les que ens hagués agradat però és difícil quan la resposta sempre és No.

Vam proposar la reutilització de llibres, la disminució de la taxa de piscines, de la taxa d’escombreries, el fer la guarderia en un altre lloc, la qüestió del pati de l’escola,...
També és evident que les grans propostes i decisions s’han de prendre per l’equip de govern i no pas nosaltres.

Hem pogut cometre errors, tampoc ho neguem, però durant 4 anys hem estat en un lloc rebent per part de l'equip de govern pel que fèiem a l’Ajuntament, pel Consell Comarcal, pel que van fer o deixar de fer Ajuntaments anteriors fa 20 anys, en definitiva per representar a CIU, perquè sembla que alguns estan obsessionats en que aquest partit és la causa de tots els mals i és l’enemic a eliminar.

A aquests últims els diem que 210 persones han confiat amb nosaltres i que durant els pròxims 4 anys seguirem donant la nostra opinió a l’Ajuntament, treballant per Batea (sí, des de l’oposició segurament,....) i que en properes eleccions hi pugui haver més gent que se senti representada per nosaltres.

Ah! i d'acabats res!! a part de 210 persones a Batea han estat més de 750.000 a tota Catalunya.


Xavier Suñé
Josep Maria Vaquer
Josep Ramon Suñé

dilluns, 23 de maig de 2011

Adjunto dades i dades.

Tal vegada no quedarà molt clar i molt ordenat però les dades de fan uns anys cap ací son aquestes.

2003.
ELECCIONS

Eleccions municipals 2003
UPTA | Unió per la Terra Alta
Vots: 707 | 51.05%
Regidors: 6

CIU | Convergència i Unió
Vots: 350 | 25.27%
Regidors: 3

PSC-PM | Partit Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal
Vots: 218 | 15.74%
Regidors: 2

ERC-AM | Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
Vots: 97 | 7.00% Cap regidor (0).

Regidors a escollir 11
Electors 1.693
Votants 1.403 82,87%
Abstenció 290 17,13%
Blancs 13 0,93%
Nuls 18 1,28%
Vàlids 1.385 98,72%


2007
ELECCIONS


UPTA-PM |
Vots: 853 | 67.75%
Regidors: 8

CIU | CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Vots: 373 | 29.63%
Regidors: 3

Regidors a escollir 11
Electors 1.656
Votants 1.286 77,66%
Abstenció 370 22,34%
Blancs 33 2,57%
Nuls 27 2,10%
Vàlids 1.259 98,00%
2011
ELECCIONS


UPTA-PM | UNIÓ PER LA TERRA ALTA - PROGRÉS MUNICIPAL
Vots: 757 | 58.05%
Regidors: 7

100%xB | CENT PER CENT PER BATEA
Vots: 326 | 25.00%
Regidors: 3

CIU | CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Vots: 210 | 16.10%
Regidors: 1

Regidors a escollir 11
Electors 1.612
Votants 1.322 82,01%
Abstenció 290 17,99%
Blancs 11 0,84%
Nuls 18 1,36%
Vàlids 1.304 98,64%


Crec que només ens queda fer costat al nostre cap en Xavier Suñé i Llop.

He dit i així sigui (literalment: Amén).

Diluns, 23 de maig de 2011.

dissabte, 14 de maig de 2011

PROGRAMA ELECTORAL (part 2)

ECONOMIA / AGRICULTURA

• Reducció, simplificació i escurçament de tots els tràmits burocràtics a l’ajuntament, sempre complint amb la legalitat establerta. Foment dels tràmits electrònics.

• Ajut a la creació de petites i mitjanes empreses (PIMES) i al jove emprenedor per tal de poder fomentar ocupació. Bonificacions i incentius fiscals per a totes aquelles empreses i autònoms que comencin alguna activitat a Batea i que creïn ocupació.

• Potenciació del turisme local. S’ha d’aprofitar més la riquesa cultural, històrica, gastronòmica i mediambiental del nostre poble. Creació de rutes turístiques, senyalitzacions de camins per senderisme, senyalitzacions de cellers, millora dels continguts turístics de la web municipal, etc.

• Ajudes a la participació en fires, certàmens, tallers i degustacions dels productes agroalimentaris del nostre poble que ajudin a la difusió i coneixement dels productes d’aquí.

ESPORTS I LLEURE

• Creació de la Regidoria de festes per tal que hi hagi una relació directa i clara de tots els temes relacionats amb les festes al nostre poble.

• Potenciar l’esport escolar i l’esport base.

• Potenciar i reformar les piscines. Establir una taxa d’entrada i d’abonament més assequible per a poder-ne facilitar l’ús.

• Arreglar el camp de tenis i condicionar la zona de l’entorn per a crear un camp de bitlles i petanca.

• Promoció de l’alberg municipal.

EDUCACIÓ I CULTURA.

• Fomentar la reutilització de llibres a l’Institut Escola.

• Finalitzar d’una vegada les obres de l’Institut Escola i col•laborar en aquelles dotacions de material que encara li falten.

• Potenciar les associacions com a valor participatiu, democràtic i fóra de la tutela municipal.

• Trobar una solució definitiva a la problemàtica amb les guarderies.

URBANISME

• Agilitació dels tràmits urbanístics per tal de facilitar l’execució de les obres.

• Replantejament de les normes urbanístiques i de les unitats d’actuació a Batea per tal afavorir-ne el seu desenvolupament.

• Construcció d’un tanatori municipal.

• Reformar la vorera de l’Avinguda Terra Alta.

SERVEIS MUNICIPALS

• Buscar una solució per a tots aquelles restes de productes que actualment no es poden dipositar a la deixalleria. (Fusta, uralita, productes fitosanitaris...)

• Augmentar la periodicitat de recollida dels contenidors de reciclatge del poble per tal d’evitar els desbordaments.

• Oferir zones wifi públiques gratuïtes extensible també a particulars.


Per poder realitzar aquests projectes, us demanem feu confiança a la nostra candidatura. Un grup de persones de diferents sectors, amb joventut, experiència, il•lusió, capacitat i que aposta per un paper actiu de les dones dins el món de l’àmbit municipal. Un grup de gent amb un objectiu comú: millorar Batea.

BATEA, NOUS REPTES, NOVES OPORTUNITATS

PROGRAMA ELECTORAL (Part 1)

Sabem que són temps difícils, el nostre país i el nostre poble s’han d’enfrontar a nous reptes i dificultats, per això des del grup municipal de Convergència i Unió (CIU) volem aportar tota la nostra il•lusió i treball per poder contribuir amb el nostre esforç i dedicació a millorar Batea.

Els darrers anys han estat clarament expansius, amb la construcció d’un seguit d’infraestructures i amb una despesa que s’ha demostrat a nivell de tot el país difícil de mantenir i de la qual estem pagant les conseqüències ara. És per això que des del grup de CIU proposem una legislatura dedicada bàsicament a consolidar el que ja tenim, millorant-ne l’ús i la gestió, aprofitant-ne les seves possibilitats al màxim.

No renunciarem al que hem aconseguit entre tots però seria irresponsable prometre grans obres i projectes cars de mantenir i sense una rendibilitat econòmica o social mínimament assegurada. També sabem però, que queden coser per fer, projectes raonables pendents de finalitzar i que durant els anys pròxims sorgiran noves necessitats perquè som un poble en creixement.

L’Ajuntament ha d’adaptar-se als nous temps amb el foment de les noves tecnologies i hem de fer una Administració més àgil evitant la burocràcia inútil i simplificant els tràmits. Un Ajuntament ha de ser percebut com a aquell que ha de solucionar els problemes dels ciutadans i no pas com a aquell que ens crea els problemes.

El foment de l’economia local ha de ser un dels eixos prioritaris, facilitant les inversions, la creació de llocs de treball i les iniciatives que puguin sorgir mitjançant la creació d’unes condicions favorables per al desenvolupament econòmic de tota la ciutadania.

Tot això amb un ambient de llibertat d’expressió i opinió, de tolerància i respecte. La nostra societat és plural, dialogant, diversa i respectuosa. Per això el nostre Ajuntament també ho ha de ser i des del mateix s’ha de fer possible una societat on tots els parers hi tinguin cabuda, on totes les opinions puguin ser expressades lliurement i sense crispacions.

És per tots els motius aquí exposats que hem optat per fer un programa més curt i menys ambiciós que en altres ocasions, però realista i adaptat als temps actuals, obert a la gent i a les seves propostes.

dilluns, 9 de maig de 2011

PRESENTACIÓ LLISTA

El grup municipal de Convergència i Unió (CIU) de Batea convida a tothom a l’acte de presentació de la seva llista per a les properes eleccions municipals.

L’acte comptarà amb la presència de la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert i Català.

LLOC: Sala Polivalent del Centre Cultural i Recreatiu Sant Isidre DIA:Divendres 13 de maig
HORA: 20.00 h


En finalitzar l’acte, hi haurà un petit aperitiu per als assistents.

dimarts, 19 d’abril de 2011

LLISTA DE CIU A LES MUNICIPALS

Creiem que avui les noves tecnologies són un dels canals més ràpids, econòmics i de major transparència per informar una part important de la gent.
És per això que fem servir aquest mitjà per donar a conèixer públicament la nostra llista per a les municipals 2011. Una llista on hi ha gent nova i gent amb experiència a l’ajuntament; gent de diferents professions; joves i no tan joves; homes i dones; i sobre tot, gent amb molta il•lusió per treballar per Batea i fer-lo un poble millor.


Llista de CIU a les municipals 2011 a Batea

1. Xavier Suñé Llop

2. Juan Batista Suñé Bes

3. Maria Bes Antolí

4. Pili Ferrando Rosa

5. Ferran Altés Rams

6. Francisca Frígola Pérez

7. Josep Maria Vaquer Llop

8. Jose Maria Altaba Serrano

9. Santiago Aguiló Valén

10. Neus Adell Vidal.

11. Josep Ramon Suñé Gasull


12. Eugenio Manresa Querol

13. M. Assumpta Galceran Massó

divendres, 1 d’abril de 2011

ACLARIMENTS DEL DEBAT CANAL 21

Aclariments respecte al debat del canal 21 en que no ens van deixar assistir, perquè van considerar que nomès hi podien anar els caps de llista.
1.- CIU NO ha votat que NO al projecte de la biomassa. El que hem fet és abstenir-nos per dos motius principals:
a) No hi ha un estudi econòmic amb cara i ulls, on puguem comprovar la viabilitat econòmica del projecte.
b) Després dels 6 mesos primers del projecte tot és especulacions i suposicions. Com a oposició estem obligats a exigir un mínim de certesa. Salvats aquests punts no ens oposem al projecte, a l’inrevés diria jo, el que fem és fer-hi aportacions constructives.

2- La relació entre centpercent Batea i CIU és INEXISTENT. Per tant el senyor batlle pot repetit tantes vegades com vulgui les seves teories de conspiracions (“tots van contra mi”, ,”centpercent és una marca blanca creada per CIU” i bla bla bla).
Això és absolutament FALS, i segurament degut a que ell i el seu partit si tenen pactes i aliances per arribar al poder i han fet el que ell diu. Sense faltar a ningú, “cree el ladrón que todos son de su condición”.
També comentar que això de “l’entorn” em sona al senyor Núñez i al Barça, i, a més teories de conspiracions. Al poble tots ens coneixem, molts som família i altres amics. Potser el senyor alcalde no entén que la gent pugui parlar amb normalitat amb els que no pensen com ells, però hi ha gent que sí que ho fa amb total naturalitat.

dilluns, 21 de març de 2011

LA BIOMASSA

A grans trets podríem definir la biomassa com la matèria orgànica originada en un procès biològic, espontani o provocat, utilitzable como font d’energia.

Això és el que el projecte presentat per l’Ajuntament pretén fer. Recollir les restes de la poda de vinya, olivers i ametllers, més la neteja del bosc, i amb tot això o bé generar energia elèctrica o bé fer “pelets” per a la seva comercialització.

De base el projecte no és dolent. Amb recursos que tenim a la zona podríem crear llocs de treball i es crearia un valor afegit que ara no tenim.

Partint d’aquesta base tan clara com es doncs que el nostre grup municipal s’ha abstingut amb el relacionat amb aquest tema?

Doncs per què la nostra funció no és creure’s tot el que ens diuen sense més i aplaudir les bones intencions que pot tenir un ajuntament. Exercim l'oposició intentant veure les coses amb una vessant crítica però constructiva, i és per això que ens plantegem diverses qüestions:

- És rendible econòmicament l’explotació de la biomassa, i més concretament de la que es projecta per a Batea?
- Quin serà l’aprofitament de la biomassa? Pelets o creació d’energia?
- Quant temps serà public i quan passarà a mans d’empreses privades?
- Es té alguna certesa que alguna empresa ho vulgui i es quedi la instal·lació?
- Serà suficient els sarments de la poda i la llimpiesa de la massa forestal per a mantenir una inversió que segons s’ha dit pot arribar als 35 milions d’euros?
- Quanta gent ocuparem 10, 20, 100?
- Com seran els contractes d’aquesta gent? Temporals de 6 mesos i després ja veurem?
- Si cap empresa privada no es decideix a agafar el projecte, continuarà l’Ajuntament? Durant quant de temps?
- Etc. Etc.

Amb això no ens estem posicionant en contra del projecte sinó explicant que tenir dubtes és raonable i que gastar-se casi un milió d’euros en una cosa mereix al menys una mica de cautela i més informació. Un pojecte d'aques estil creiem que ha de tenir una planificació i uns estudis més acurats i no deixar-ho a l'atzar.

Això sí, podem estar tranquils, més de la meitat dels diners ve subvencionada. Així ja no és tan carregós i si es malgasten els diners no són els nostres perquè venen de Madrid o Barcelona. (Almenys així ens diu l’Ajuntament)