dijous, 31 de maig de 2012

MESES DE CONTRACTACIÓ I DICTÀMEN DE COMPTES

Meses de contractació realitzades els últims dies:

-Per a la concessió piscina: una única proposta, MªCarem Peris, per tant portarà la piscina aquest any, prorrogable a l’any pròxim.

-Manteniment enllumenat públic: 3 licitadors, dels quals només 2 passen a la fase d’obertura de propostes: Calfigras (Batea) i Llagostera (Tortosa). Els dos empaten en la proposició econòmica i al desempat s’ho queda llagostera per més puntuació.
Per 15.334 Euros + iva

-Dictaminar els comptes generals de la corporació de l’any 2011.
El grup de CIU manifesta que al seu entendre hi ha un error als comptes ja que no es contabilitza en cap lloc la diferència entre el pagament de la parcel-la adquirida per la Biomassa i el preu de la parcel•la (125.000 i 80.000) per tant hi ha quasi 45.000 Euros que no es reconeixen com a deute a cap lloc.
La resposta de l’alcalde és que tot està bé i que per a que no hi hagi dubtes aquest import que podia pagar-se durant 20 anys s'intentarà pagarà aquest 2012.
CIU insisteix que s’hauria d’arreglar aquest concepte perquè és del 2011 i que això podria arribar a ser fins i tot impugnable.
L’Alcade retira la paraula al regidor de CIU, li diu que pot dir i que no pot dir, l'acusa d'amenaçar l'Ajuntament i li demana respecte mentre ell està parlant ja que és ell qui presideix la mesa.
El Regidor de CIU es queda interrumput, amb la paraula retidarada i es sent a dir que és ell el que falta al respecte i amenaça.

Que hi farem... és el que hi ha!

dimarts, 29 de maig de 2012

Ple extraordinari 17/05/2012

1- S’aprecia la urgència de la sessió plenària convocada.

2- Es desestima, amb el vot a favor d’UPTA i 100% i l’abstenció de CIU, el recurs de reposició presentat per CASSA.
Cassa no vol seguir amb la gestió de l’aigua, i per això recorre la decisió presa per l’Ajuntament d’obligar-la a seguir amb el servei durant 5 anys més degut a que no ho va comunicar en el termini degut, per tant, i tal i com fixa el contracte signat en el seu dia, CASSA té que portar el servei 5 anys més.
En aquest recurs CASSA al•lega diversos motius com per exemple la no legalitat de les prorrogues tàcites, el que el servei d’aigües els genera pèrdues, etc.
La resposta de l’Ajuntament davant aquest recurs és desestimar-lo tal i com ja va fer al seu dia i per tant CASSA es veu obligada a portar el servei d'aigües 5 anys més.

3- Es dona compte de l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2012.