divendres, 28 de setembre de 2012

PLE 24/09/12


1.      S’aproven per unanimitat les actes del 26/06/12, 18/07/12, 10/08/12 i 23/08/12.

2.      Es dona compte de la correspondència rebuda i les darreres disposicions normatives publicades en els butlletins oficials.

3.      Es dona compte dels decrets dictats per alcaldia.

CIU pregunta per la contractació per urgència feta a la guarderia Els Carrollets, si hi ha hagut algun procés de selecció i quin criteri de selecció s’ha seguit per contractar a la gent empleada a la guarderia.
L’alcalde contesta que no hi ha hagut cap procés de selecció ni cap concurs i que el criteri escollit ha estat el de donar continuïtat  a les persones que ja treballaven a la guarderia.

CIU pregunta pel concurs que mitjançant decret d’alcaldia s’ha obert per la contractació del servei de formació per al personal de la biomassa, i la posterior resolució atorgant aquesta formació a l’empresa Maderas Soler per import de 59.500 €.
Des de CIU no està clar com s’estructurarà aquesta formació, a quines persones es farà, ni si té sentit formar a unes persones per a no saber ni tan sols si el projecte continuarà, ja que ara, com més endavant s’aprovarà al ple, no s’adquirirà cap tipus de maquinaria. No es té clar que gastar-se 59.500 € en formació per a una cosa que no se sap si té continuïtat tingui cap sentit.

L’alcalde contesta que tot està clar, que ells continuen amb el mateix projecte i que en aquest hi consta la formació i per tant ells faran la formació. També que hi ha previst la contractació del personal per part de l’ajuntament i que serà aquest qui el seleccionarà.

100% no veu lògic que una formació que estava destinada a aprendre l’ús d’una maquinaria, si aquesta no es compra, no té cap sentit fer la formació. L’alcalde l’hi contesta que la maquinaria pot ser de Maderas Soler o llogada o amb un altre sistema, que no té perquè ser de l’Ajuntament. Que hi ha molt Ajuntaments que ofereixen formació.


4. S’aprova el compte general del 2011 amb els vots a favor d’UPTA i 100% i el vot en contra de CIU.
CIU al·lega que als comptes del 2011 hi ha 40.000€ no comptabilitzats  (diferència entre el preu de la parcel·la del polígon, 140.000 € i el preu que es va pagar i comptabilitzar, 100.000) . No estan comptabilitzats a cap lloc en els comptes del 2011, i que ell creu que s’haurien d’haver comptabilitzat aquest 2011.
L’alcalde li contesta que no té raó i que això ja ho faran, segurament, aquest 2012.


5.S’aprova  per unanimitat el conveni a formalitzar amb les diferents societats de caçadors per l’arranjament de camins.


6. Es sorteja el guanyador de la televisió en relació al passatemps de diferències organitzat dins del programa de la festa Major. La guanyadora és Esther Piñol Vaquer.


7. S’aprova la relació de la mesa de contractació de l’obra de construcció dels vestidors i accés a la piscina, magatzem, serveis, cantina i tanca.

S’hi han presentat 10 empreses, d’aquestes 2 han quedat empatades a punts al primer lloc. S’ha decidit donar-li l’obra a DINAMIC CONSTRUXI FUTURA S.L.U. perquè oferia millors condicions en les millores d’obra.

Els termes que ha ofert aquesta empresa guanyadora i que puntuaven al plec de clàusules han estat:

-          Oferta econòmica: 138.859,27€.

-          Garantia de responsabilitat civil aportada: 10.000.000€.

-          Ampliació de la garantia: 24 mesos més els 12 mesos legals.

-          Millores proposades: valoració de 32.095,98€.


8. Es declara per unanimitat DESERT el procés de contractació del subministrament de la maquinaria del projecte de la biomassa.

L’alcalde explica que només s’hi havia presentat una empresa i que aquesta no podia complir amb un dels requisits que es posaven als plecs de clàusules tècniques, el plaç d’entrega de la maquinaria. Per tant els tècnics havien considerant oportú emetre un informe desfavorable per a aquesta contractació.
Segons l’alcalde la seva voluntat era tirar endavant el projecte si la resta de grups votaven a favor, però al no fer-ho, ells també havien votat en contra.

Des de CIU i 100% se li recorda a l’alcalde que TOTS els grups van votar en contra, inclòs UPTA. La causa de votar en contra era que hi havia un informe desfavorable dels tècnics. Per tant no està bé que es pretengui responsabilitzar als grups de l’oposició de que no es pugui realitzar la contractació, ja que el sentit del vot va ser per unanimitat.

Segons l’opinió personal del regidor de CIU, a l’ajuntament ja li està bé parar aquest projecte, ja que no tenia la voluntat ferma de tirar-ho endavant degut a la seva més que dubtosa viabilitat i futur. El regidor de CIU es pregunta que pensaria la gent si l’Ajuntament es gastes 400.000€ en una maquinaria que no s’utilitzes perquè el projecte quedés parat al cap de poc temps. Això hauria creat dubtes en l’equip de govern i finalment haurien decidit no tirar-ho endavant.

L’alcalde qualifica d’infundades les opinions del regidor de CIU i reafirma la seva voluntat, encara que explica que si tenien dubtes però no per l’explicat pel regidor de CIU sinó per la incertesa de pagaments de la Generalitat.


9. El grup UPTA presenta una moció en referència al incompliment per part del govern del conveni i resolucions del parlament de Catalunya per a la concertació de 60 places públiques de la residència per a la gent gran de Batea.

S’exposa tot el procés seguit per la residència i la situació actual, on s’està pendent de que el govern concerti les places per a poder obrir-la. Es manifesta que hi ha hagut un seguit d’incompliments per part del govern i que ara ja és el moment de prendre mesures per tal de pressionar la Generalitat per a que s’obri. A la moció es proposen accions ciutadanes, acudir al síndic de greuges, donar publicitat al incompliment i no complir amb les obligacions de l’ajuntament vers la Generalitat.

100% vota a favor de la moció però demana el canvi d’algunes de les part per considerar-les inapropiades. Entre elles es canvien alguns adjectius i es treu la part on s’al·ludeix a que el govern presenti la dimissió.

CIU troba el fons de la moció correcta però si es vol consens demana el canvi de 2 parts més del text que considera no correctes. No considera que sigui apropiat entrar en una confrontació amb la Generalitat i fa una reflexió de les dificultats de tresoreria que hi ha actualment a la Generalitat.

Finalment es permet el vot punt per punt. UPTA i 100% voten a favor de tot. CIU vota en contra a 2 dels 13 punts de la resolució.


10. Es dona compte de l’informe de morositat de l’Ajuntament.

 
11. Assumptes d’Alcaldia i Precs i preguntes.

*  L’Alcalde felicita la Comissió de festes, la Comissió del motocros i tots aquells que hagin participat a les festes Majors a les que qualifica com les millors dels últims anys.


*  L’Alcalde fa una exposició detallada de les dietes, indemnitzacions i quilometratge cobrat per part dels regidors de l’equip de govern. Explica que és el millor sistema de cobrament ja que per les quantitats de que es tracta no val la pena fer nòmines. Comenta que ell no ha cobrat res fins al moment aquest any i que tot es fa respectant la legalitat.

Tot això ho explica perquè des de 100% s’ha demanat informació sobre notes de despesa i a UPTA li ha sentat molt malament això ja que l’alcalde creu que 100% està buscant alguna cosa irregular per a poder denunciar-los i ells no fan res irregular.

A partir d’aquí exposa que la regidora de 100% ha de vigilar quan busca coses, ja que és ella la que està cometen una actitud “poc ètica, alegal, i fins i tot il·legal” quan està prestant un servei al Consell Comarcal, ja que no ho pot fer per incompatibilitat, cobra molt, està posada a dit,…

També li recorda a la regidora de que els regidors han de vigilar els seus familiars ja que el seu pare està fent una obra sense permís d’obres i això els regidors no ho han de permetre i que això és responsabilitat seva.
 

La regidora de 100% exposa que ella com a regidora de l’Ajuntament ha exercit el seu dret de demanar la informació i les notes de despesa que consideri oportunes i que el motiu era per informar-se i no per denunciar l’Ajuntament, que qui ho ha tret en Ple a estat l’Alcalde i no ella.

Respecte a la seva relació amb el Consell explica que és una relació professional, que ella presta uns serveis al SIAD, factura les hores i no hi ha cap incompatibilitat. Considera que l’Alcalde no té cap dret de posar-se amb la seva vida professional i amb el que cobra o deixa de cobrar. També que si el servei que ofereix el Consell Comarcal té alguna mancança legal això és imputable al Consell i no a ella.

Respecte al tema del seu pare considera que és “molt baix” treure coses personals en Ple i que si l’Ajuntament té algun problema amb aquesta persona en concret , doncs que es dirigeixi a ella i no a la seva filla, que són persones diferents.

Hi ha diversos torns de rèplica i contrarrèplica .

 
El regidor de CIU fa el prec a l’Alcalde que el Ple no és el lloc per treure temes personals dels Regidors, que aquesta és una actitud que no s’hauria de repetir, i que hi ha altres vies per solucionar coses que atacar personalment els regidors.

Considera que el que ha passat avui ha estat un “atac preventiu” ja que l’alcalde  s’ha defensat d’una cosa que ningú li havia retret.

Respecte al que cobren els regidors i l’Alcalde ho considera adequat i fins i tot poc pel temps que dediquen, però recorda que l’Alcalde SI cobra, l’únic que passa les seves dietes a final d’any totes juntes.

També fa la consideració que de contractacions a dit se’n fan a tot arreu, fins i tot a l’Ajuntament de Batea. L’única diferència està en els dits que contracten que són diferents.