divendres, 11 de novembre de 2011

PLE EXTRAORDINARI 10-11-11

1- Crèdit 300.000€. Es demanarà un credit de 300.000 € amb Catalunya Banc amb les condicions d’un conveni de la Diputació de Tarragona.
Condicions: a 15 anys, interès d’Euribor + 1.75, els interessos estan subvencionats al 80%.
Se’ns explica que l’Ajuntament està bé però que hi ha més de 600.000 Euros que la Generalitat deu a l’Ajuntament i que no paga. Que la situació encara serà més complicada l’any pròxim i que és molt bo tenir tresoreria disponible pel que pugui passar. Si no es necessitessin els diners sempre es poden posar a un compte a termini i donaran interès. Se’ns descriu un futur difícil i que molts ajuntaments estan passant i passaran moltes dificultats pels retards en els pagaments.

CIU no entén perquè fa només 1 any es va cancel•lar un crèdit amb les mateixes condicions, no gaire abans de les eleccions i ara es torna a demanar. La cancel•lació era un tema electoral?.
Tampoc no entén la necessitat del crèdit ja que, a dia de ple, hi ha 500.000 € als comptes municipals.
També fa constar que dels deutes de la Generalitat n’hi ha alguns que encara estan pendents de justificar per part de l’Ajuntament i per tant la xifra de 600.000 és menor.
Es pregunta a l’equip de govern quines son les inversions pendents de pagament: La contesta és que els imports més grans són 150.000 € del camp de gespa i la maquinaria de la biomassa però que no saben si aquesta inversió la faran perquè no saben si cobraran la subvenció.
Des de CIU no s’entén que encara no es sàpiga si s’ha de fer la inversió de la biomassa, i que la justificació d’això sigui que no se sap si es cobrarà la subvenció. Per a CIU el criteri per a fer la inversió de la biomassa a de ser si el projecte té futur i viabilitat i no una subvenció.

100% votarà en contra perquè el crèdit va lligat a la inversió del camp de gespa i per coherència, al votar en contra del projecte, voten que no.
S’aprova amb el vot a favor d’UPTA –PSC i el vot en contra de CIU i 100%

2- Es corregeixen els imports en 2 certificacions d’obres del camp de gespa ja que s’havien passat pel ple els imports sense IVA i ara es passen les correctes.
S’aprova amb el vot a favor d’UPTA –PSC i CIU i l’abstenció de 100%.

dijous, 10 de novembre de 2011

PLE EXTRAORDINARI 07/11/2012 (si, un altre)

L'únic punt a tractar és l'execució d'aval bancari a Transcornejo. S'executen els avals a l'empresa constructora Transcornejo corresponents a l'Institut de Batea degut a l'incompliment de l'empresa i una vegada les resolucions judicials han estat favorables a l'Ajuntament.
Així s'executaran 34.933'23€ corresponents a la grantia provisional de l'obra i 93.664'48€ de l'aval bancari (el famos dels 500.000 €)
S'aprova per unanimitat,

PLE EXTRAORDINARI 07/11/2012

1- Modificació ordenances fiscals per al 2012. S’aprova per unanimitat una pujada en les ordenances fiscals en general corresponent al IPC exceptuant les següents:

* Taxa guarderia. Puja a 105€/mes (anteriorment 70) i els drets de matricula a 35€ (abans 25). Els altres conceptes es deixen igual. S’explica que aquesta puja es deguda a que ha baixat la subvenció per part de la Generalitat i de que ara l’Ajuntament té al seu càrrec 2 guarderies.
100% planteja una proposta on es paga menys per drets de matricula i més per serveis addicionals. Aquesta es rebutjada i desqualificada per l’equip de govern.
Des de CIU admeten la necessitat de que hi hagi una puja es planteja la possibilitat de que s’intenti arribar a un intermig entre les 2 propostes. També es fa la consideració que el gran cost de la guarderia també té a veure amb la mala planificació de les guarderies municipals.
S’aprova la puja amb els vots a favor d’UPTA-PSC, en contra de 100% i abstenció de CIU.

* Taxa piscines municipals. Les entrades d’un dia es congelen. Els abonaments passen a 27€ per menors de 15 anys i 37€ el normal.

* Taxa d’escombraries. Pugen les diferents tarifes mes o menys un 6%. Segons s’explica, el servei es deficitari i pugen molt les despeses del Consorci de residus.
CIU vota en contra perquè pensa que amb una pujada igual al IPC seria suficient.

* Taxa per a l’alberg. Segons els càlculs aquesta taxa dona benefici i per això s’inclouen rebaixes per les estades en l’alberg per durades d’una i dos setmanes i d’un mes.

* IBI rústic. Puja el coeficient fins a 0.81. L’intenció es recaptar 6000€ més amb la pujada d’aquest impost. Aquests diners es destinaran a arreglar camins ja que les partides d’ingressos per a aquest concepte han baixat molt.

* ICIO (Impost de Construccions Instal·lacions i Obres). Sofreix una remodelació completa.
- Obres menors. S’aplicarà un tipus del 3.5%. Però ara ja no s’haurà de pagar per la runa del projecte. Per a obtenir aquest % s’ha fet un promig per a que no s’incrementi el que pagava la gent.
- Obres major. Tipus del 4%. Però es redueixen els mòduls per a que la quantitat total del que es paga sigui la mateixa.
Els objectius que es busca amb això és reduir tràmits per a la gent i que si s’implanten empreses (molinets) que no vagin per mòduls paguin un 4%.
Tant des de CIU com des de 100% es troba positiu que es simplifiquin tràmits però també es fa constar que si es detecta que quan s’apliqui aquest nou sistema suposa un increment per la gent es torni a revisar. L’equip de govern es compromet a fer-ho.

2. Creació d’una taxa per ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Des de l’equip de govern es creu que es hora de regular això i proposen una taxa de 100€ any per bar que tregui terrassa, i que això ajudarà a regular problemes de trànsit.
Tant CIU com 100% creuen que hi hauria d’haver un relació entre la superfície ocupada i el que es paga, no té sentit que tots paguin igual.
L’alcalde comenta que segurament la taxa es pot millorar però que ara no és el moment, l’important es que es posi en funcionament.
S’aprova la proposta d’UPTA, amb el vot en contra de 100% i l’abstenció de CIU.

3- Modificació de l’ordenança municipal de policia i bon govern. Es a dir les quantitats per les infraccions de trànsit que té potestat per impartir l’Ajuntament. Es posen la majoria a 100€ i algunes greus a 200€. En el cas de que es paguin abans de 7 dies la sanció serà de 25€.
S’explica que l’Ajuntament té la intenció de començar a ficar multes si no es compleix l’ordenament del tràfic dins del poble (sobre tot aparcament), mencionant específicament l’Av. Terra Alta i el Carrer Joan Carles I.
CIU fa constar que si s’aplica s’haurà d’aplicar a tot el poble per igual.
S’aprova per unanimitat.

4 S’aproven per unanimitat els projectes d’obres següents.
- Plaça Espanya (La Botera I)
- Carrer Sant Roc (La Botera II)
- 3 carrers del casc antic

5- S’aprova per unanimitat la modificació puntual de les normes subsidiàries. per incloure en el casc antic l’activitat de producció de vi.
Des de CIU es fa constar que es positiu que es solucionin amb celeritat els problemes que tenen empreses que venen a Batea, però que li agradaria que a tothom se’l tractes igual ja que hi ha altra gent i empreses que no se’ls ha ajudat tan ràpid.

6- S’aprova per unanimitat la modificació poligonals dels límits de la Unitat d’Actuació nº12. Modificació de caràcter tècnica.

7- S’aprova per unanimitat el projecte d’activitat de la Lla d’Infants municipals dels Carrollets.

8- Es dona compte de l’informe de morositat de secretaria. La majoria de factures compleixen els terminis legals de pagament i es cita els motius de les que no el compleixen.

9- Assumptes d’Alcaldia. L’Alcalde fa saber que es va realitzar una reunió amb el Conseller de Benestar i Família, organitzada per regidor de CIU, on hi van assistir, ell mateix, Xavier (CIU) i Ramon (100%) on es va dir que la residència entraria al pressupost del 2012 i que per tant s’obrirà aviat.