divendres, 3 de febrer de 2012

OPINEU SOBRE EL TANATORI

L’Ajuntament té la intenció de construir un tanatori a Batea. Aquest és un servei que des de CIU portaven al programa electoral i per tant veiem amb bons ulls.

La idea que s’ha plantejat per part de l’equip de govern és que l’Ajuntament posaria els terrenys i una empresa concessionària seria la que pagaria les obres i un cànon anual i seria ella la que portaria tota la gestió del tanatori.

Des de CIU el sistema de concessió ens sembla bé (a falta de concretar els detalls) i el que no tenim tant clar és la possible ubicació. Per exemple es podia aprofitar algun edifici actual (Creu Roja?) o comprar algun terreny nou?.

La idea està encara concretant-se i per tant és ara quan tots hi podem dir el que opinem, i des d’aquí us demanem que opineu al respecte. Tant sobre el sistema de gestió, com de la possible ubicació del tanatori, o si ho trobeu necessari o no.

Us agraïm les vostres aportacions.

PLE EXTRAORDINARI 31-01-2012

1- S’aprova per unanimitat la modificació del quadre de tarifes de l’ordenança de policia i bon govern de sancions de trànsit per a adaptar-lo al quadre facilitat per BASE (Organisme de gestió d’ingressos).
Per tal de que BASE pugui fer la gestió de les multes s’ha d’adaptar els imports que es van aprovar a l’últim ple a les que són d’aplicació general.
Els canvis es resumeixen en:
- Les infraccions lleus i greus s’adapten al que diu la normativa general de trànsit.
- L’import de les sancions lleus passa de 100€ a 50€, quedant amb 25€ quan es paga amb reducció.
- El termini de pagament voluntari queda en 20 dies.
L’alcalde comunica que mentre BASE no porti la gestió ho farà el mateix Ajuntament i que ja s’ha posat i cobrat alguna multa.

2- S’aprova per unanimitat la suspensió de la tramitació de l’expedient de modificació dels límits poligonals de la Unitat d’Actuació nº12.
Segons l’Alcalde la proposta de modificació es paralitza ja que hi ha un dels veïns que ho ha sol·licitat, i, fins que no hi hagi acord entre tots els veïns no es pot tirar endavant amb aquesta modificació (havia de ser per unanimitat de tots els veïns).
Preguntat l’alcalde pel regidor de CIU si això no és sabia abans d’iniciar la tramitació es respon que no, que es pensava que tots hi estaven d’acord.

3- Assumptes d’Alcaldia.
- L’alcalde informa que ha mantingut contactes amb els responsables de la Generalitat per tal que li confirmin la data d’obertura de la residència i aquests li han dit que serà a l’abril.
El tema de la llum de la residència ja està solucionat i ara només falta la instal·lació d’una caldera de biomassa que es farà properament.
El regidor de CIU pregunta sobre el responsable de la contractació del personal per a la residència. L’alcalde contesta que és SAGESA i que l’ajuntament no hi està implicat.
A pregunta de 100% l’alcalde també clarifica la qüestió sobre la “llista d’espera” que s’està fent amb la gent que voldria entrar a la residència. Sobre aquest aspecte explica que, el que fa l’ajuntament, és informar i assessorar la gent per a que, quan s’hagin de fer els papers, ja hi hagi feina avançada.

- L’Alcalde fa un recordatori del malament que estan les finances a nivell general i en especial les de molts ajuntaments. De moment Batea va tirant i la Generalitat li ha confirmat que ha fet un pagament de 280.000 € corresponents al Pla d’obres del 2009-10.
Aquest pagament es farà a través del Consell Comarcal de la Terra Alta, per tant, l’Ajuntament estarà a sobre del Consell Comarcal per a que paguin tan aviat ho rebin.

- Properament es farà un concurs públic per tal de contractar el servei de manteniment de tot l’enllumenat públic de Batea.
S’estan redactant les clàusules per intentar que hi puguin concursar les empreses del poble.
El concurs serà per procediment obert i sortirà per aproximadament uns 22.000 € + IVA.
Es demana paciència per les possibles deficiències actuals i que es solucionaran una vegada s’acabi aquest procés.

- L’equip de govern té la intenció de construir un tanatori, ja que creu que és una cosa necessària per al poble. La seva intenció és que l’Ajuntament posi els terrenys i que una empresa concessionària, a més del cànon per la prestació del servei, pagui les obres del tanatori i sigui qui porti la gestió del servei.
S’ofereix als grups de l’oposició que poden aportar idees sobre aquest tema perquè encara s'està concretant tot.
Preguntat pel regidor de CIU sobre la ubicació dels terrenys per fer el tanatori l’alcalde respon que encara no s’han decidit.

- El regidor de CIU pregunta sobre l’estat del projecte de la Plaça d’Espanya (Botera de dalt) ja que s’han presentat unes al·legacions per part de més de la meitat dels veïns de l’esmentada plaça en el que demanen la retirada del projecte i la presentació d’un altre projecte que reculli les seves peticions.
El regidor de CIU considera que en el text d’al·legacions n’hi ha de més encertades i n’hi ha d’altres que no tant, però quan es fan unes obres i més de la meitat dels veïns hi està en contra potser s’hauria de replantejar el tema.

L’alcalde respon que les al·legacions presentades són més de caire polític que una altra cosa; que l’equip de govern té pendent de resolució d’aquest tema, però que de totes formes la qüestió de decidir si es fa aquesta plaça o no depèn de l’Ajuntament; que consideren que es un projecte de poble i no només dels veïns de la plaça; que no entén com és que els veïns van dir que sí en la reunió que van tenir i ara volen retirar el projecte; que això té un cost econòmic i que hi ha moltes contradiccions; també que es farà un projecte amb cara i ulls o no es farà res i que els projectes de La Botera de baix i La Botera de dalt van lligats ja que ho consideren un mateix espai i per tant han de ser del mateix estil constructiu.

100% considerà que es important que més de la meitat dels veïns hagi signat les al·legacions i que hi ha qüestions tècniques que s’haurien de tornar a revisar.

L’alcalde conclou dient que l’assumpte està pendent de decisió i que parlarà un altre cop amb els veïns i considerarà les al·legacions.

- El regidor de CIU demana que per al pròxim Ple es pugui tenir llesta tota la documentació del projecte de la Biomassa ja que actualment no tenen informació de com poder valorar el projecte. Que la gent pregunta sobre el tema i no se sap quin futur té.

L’alcalde contesta que s’està fent però que comporta molta feina administrativa, de totes formes ja se sap com està el projecte ja que sempre ha informat de tot i no ha canviat res del que estava previst.
Que l’empresa segueix el projecte i que hi ha 2 persones del poble que hi treballen amb previsió de que puguin ser més; que volen posar la compra de maquinaria en els pressupostos del 2012 i que tot ha anat raonablement bé.

El regidor de CIU reitera que tant com ell personalment, com molta gent del poble consideren que hi ha falta d’informació en aquest tema i l’únic que es pretén es poder valorar com ha anat amb dades concdretes.

El grup de 100% realitza varies preguntes del tema de la Biomassa, reiterant en la idea de que hi ha qüestions no han quedat clares, com la retirada de la biomassa del terme, el preu de la biomassa que pagarà l’empresa,…

L’alcalde torna a insistir en que això ja s’ha explicat i que res a canviat respecte al que estava previst i que el projecte continua endavant. L’empresa té un temps determinat per retirar la biomassa del terme i pagarà el que es va aprovar en el seu moment.