dimarts, 20 de novembre de 2012

PLE 21-11-2012

1 – S’aproven les ordenances fiscals per a l’any 2013.


Ordenances que NO sofreixen variació: Curset natació, publicitat a la radio, llar d’infants, ús ordinadors a la biblioteca, venda del llibre Batalla de l’Ebre, Policia i Bon Govern a demés de ICIO (Impost Instal•lacions Construccions i Obres) i l’IAE.

Ordenances que s’apugen SEGONS l’IPC: atorgament llicències urbanístiques, obertura establiments, cementiri, clavegueram, servei lluita anti-ràbica, connexió de gas, subministrament aigua potable, ocupació via pública, ocupació terrenys d’ús públic, ocupació del domini públic, entrada vehicles a través de voreres, desguàs de canals a la via pública, servei de bàscula pública, portes que obren a l’exterior, arrossegament i rodatge de vehicles no gravats per l’IVTM, ocupació de terrenys públics per terrasses.

Ordenances amb altres variacions:

-Taxa per l’expedició de documents administratius.

-Taxa escombraries. Puja un 3%

-Taxa pregons. S’estableixen algunes exempcions a entitats.

-Taxa piscines, utilització pavelló i gimnàs. Pugen segons l’IPC però si estableix la bonificació del carnet Viu Batea (Punt 3 ordre del dia).

-Taxa alberg. S’estableix un preu especial per als peregrins del camí de Sant Jaume.

-Cursa Motocross. S’estableix el preu en 5 €.

-Cine. 5 €, amb possibilitat del carnet viu Batea.
-Impost Bens immobles urbans 0.52 Pujada 13%

-Impost Bens Immobles rústics 1.01 Pujada 25%
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Pujada 15% en les diferents tarifes.Des de Alcaldia s’exposen una sèrie de gràfics on es compara la càrrega impositiva de Batea amb la d’altres pobles fent costar que la majoria de taxes i d’impostos no es toquen o es pugen només amb l’IPC, i que la càrrega impositiva segueix sent una de les més baixes de pobles similars.

Respecte als impostos que pugen s’explica que a pesar d’estar bé econòmicament la Generalitat no paga els deutes que té i per tant s’ha decidit pujar alguns impostos per poder seguir prestant una sèrie de serveis que des de l’Ajuntament s’ha decidit conservar i fins i tot potenciar.

La pujada de l’IBI rústic es destinarà a millora de camins.

El grup de 100% vota a favor de totes les ordenances a excepció de la taxa per les terrasses i la taxa de la guarderia ja que ells proposen uns canvis que no s’accepten.

El grup de CIU troba les pujades d’impostos segons IPC correctes però no comparteix el criteri de pujar tant l’IBI rústic, urbà i l’impost de vehicles. Considerà que un Ajuntament que presumeix de uns comptes sanejats no hauria de pujar aquests impostos amb un import tan elevat. Tot i que no som dels més cars hi ha pobles en que són més baixos. La pujada de l’IBI urbà suposen que el poble pagarà aproximadament 30.000 € més i això són diners.2- S’aprova per unanimitat l’Ordenança reguladora de la taxa per la utilització de les instal•lacions esportives municipals, “Camp de futbol”.

Es crea una taxa per la utilització del camp de futbol de 5€ en horari diürn i 8€ en horari nocturn. Estaran exempts clubs esportius, centres escolars i associacions varies .

La utilització del camp de futbol també entra en els serveis del carnet viu Batea (punt 3) pel que s’espera que no sigui molt utilitzada.3- S’aprova per unanimitat l’ordenança reguladora del programa “Viu Batea” i del carnet viu Batea.

Es pretén crear un carnet personal per a que es puguin utilitzar diversos serveis de Batea, amb l’únic requisit d’estar empadronat a Batea i de no tenir deutes amb l’Ajuntament. Es començarà a aplicar a principis d’any i només es podrà treure els 3 primers mesos de l’any.

El preu del carnet son 25 € per any i inclou:

- Utilització del pavelló poliesportiu.

- Accés al cine.

- Accés a les piscines.

- Accés a internet des de la biblioteca.

- Accés a les instal•lacions del camp de futbol.

- Altres activitats, escoles o tallers que es vulguin incloure.

D’aquesta forma es pretén una major utilització de les instal•lacions municipals i que tothom les pugui pagar. S’han fet uns càlculs de que es podrien treure uns 900 carnets i amb aquests números calculen que podrien cobrir els costos del servei.

Des de CIU es troba la idea bona en general encara que es proposen diverses coses:

- Aquest carnet suposa un canvi de model a Batea. Fins ara l’equip de govern utilitzava com a premissa el que els serveis s’autofinancessin, almenys en gran mesura. Ara s’abandona aquesta política i es fomenta la utilització dels serveis.

- Es troba massa barat el preu del carnet. Per una part s’apugen molt les contribucions i per l’altra aquests serveis baixen de preu.

- Hi haurà una tipologia d’usuaris que sortiran molt beneficiats, per exemple els usuaris del gimnàs, que pagaran ara molt menys.

- Es proposa un altre carnet per a no empadronats amb un preu molt més alt.

- Es dubta que es puguin cobrir tots els costos de les instal•lacions afectades per aquests serveis. (22.000€ del cine, 15.000€ de les piscines, 15.000€ del pavelló, 12.000€ del personal del pavelló).

Tot i aquestes qüestions es fa confiança en aquest punt a l’equip de govern ja que en propers anys s’avaluarà amb xifres més exactes com ha anat.4- S’aproven les bases reguladores de la convocatòria pública de concessió de subvenció a entitats i propietaris del terme municipal de Batea per la neteja de bosc. Amb els vots a favor d’UPTA, 100% i l’abstenció de CIU.

Aquesta és la subvenció a la que es va comprometre a pagar l’equip municipal ja que a la gent que va deixar els boscos per a la biomassa se’ls va prometre que tindrien subvenció i ja que des de la generalitat no s’ha donat es fa des de l’Ajuntament.

Consisteix en una partida de 21.249´82€ a repartir entre els propietaris que ho demanin i que demostrin que les seves finques s’han acollit a la neteja forestal de la biomassa. La quantitat màxima per hectàrea serà de 100€

Des de 100% es reclama que els comptes de la biomassa es presentin per a poder veure si dona beneficis o pèrdues.

Des de CIU es comenten algunes incongruències en el redactat.


5- El punt cinquè es retira de l’ordre del dia.6- S’aprova per unanimitat l’addenda per la qual es modifica el conveni de col•laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania (Ara Departament de Benestar Social i Família) i l’Ajuntament de Batea per la construcció i equipament de la residència per a persones grans al municipi de Batea.

Per a poder obrir la residència es va arribar a un acord entre Ajuntament, Departament i SAGESA pel qual es retrataven els pagaments anuals que la Generalitat ha de fer a SAGESA i que passen per l’Ajuntament.

Fins ara la Generalitat tenia que pagar 397.121.25€ cada any, del 2010 al 2019.

Ara queda així:

2010 i 2011: 397.121.25€

2012, 2013 i 2014: 100.000€

2015, 2016, 2017, 2018 i 2019: 397.121´25€

2020, 2021 i 2022: 297.121´25€

És a dir els diners que es deixen de pagar els anys 2012, 2013 i 2014 s’allarguen per la cua.

dimecres, 31 d’octubre de 2012

PLE 29-10-2012

1- Es sortegen els membres que formaran part de les meses electorals de les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.


2- S’aprova per unanimitat la ordenança municipal pel registre de les unions de parelles de fet.

3- S’aprova per unanimitat la memòria valorada de la millora de l’enllumenat del camp Municipal de futbol. Consisteix en noves torres per complementar la il·luminació ja existent i que és bastant deficient. L’import de l’obra està pressupostat en 29.390,19 €

Al mateix temps també s’aprova la inclusió d’aquesta memòria en el Pla d’Acció Municipal (PAM 2008-2012) ja que d’aquest Pla hi ha una quantitat sobrera degut a la baixa econòmica que es va produir en la contractació de l’obra del camp de gespa.

Per tant d’aquesta quantitat el 80% anirà subvencionat i el 20% restant el pagarà l’Ajuntament.

4- A petició del grup de 100% es discuteix l’expedient de contractació de la formació del personal del projecte de la biomassa.

El grup de 100% demana que explicacions sobre diferents aspectes del procediment d’adjudicació de la formació; els principals són:

- Un incompliment en els terminis de la tramitació cosa per la que hi havia un informe desfavorable de secretaria.
Des de alcaldia es contesta que això es imputable a que eren vacances i que hi va haver una petita discussió amb els avals però que tot es va solucionar.

- Al parer de 100% no hi va haver concurrència competitiva en les empreses a les que es va oferir aquest contracte, ja que de les 3 empreses a les que es va oferir, 2 no complien amb els requisit d’oferir formació i per tant ja no hi podien optar.
L’alcaldia contesta que es va oferir a les empreses que se li van recomanar i que finalment se li va concedir a l’única que complia tots els requisits.


Des de CIU es planteja que no s’entén el cost d’aquesta formació:

59.500 €, quasi 10 milions de pessetes, per a formar a 3 persones durant 3 mesos?.

3 persones que ja havien treballat en la biomassa anteriorment i que per tant ja havien estat formades anteriorment?

Una formació que consisteix en: identificació d’espècies protegides, utilització de motosserres, utilització de “motodesbrozadoras”, utilització del tractor i utilització de camió forestal. Per tant almenys en els 3 primers conceptes ja havien estat formats quan van treballar anteriorment en el projecte.

Des de CIU s’entén que com s’havia posat una formació de 60.000 Euros en el projecte, es necessita aquest import alhora de justificar la subvenció, aleshores s’ha de d’incloure aquesta formació encara que no sigui tal.

Per a CIU i pot haver un component de formació però no per 59.500 €, per tant el que realment s’està pagant a Maderas Soler és pels serveis prestats de neteja del bosc. Així com la major part de la feina que realitzaran els treballadors contractats no serà formació sinó que serà treball.

Això quadra perfectament amb que l’adjudicació s’hagués de donar a aquesta empresa i no es busques altres empreses que complissin les condicions.
Des d’alcaldia es troba tot el procediment correcte, tot el que han fet es seguir el projecte i sortejant totes les dificultats que els hi han sortit. Per a ells la postura de l’oposició ha estat contraria a aquest projecte des de el primer dia i només han fet que posar entrebancs a tot. Que els hi ha explicat tot moltes vegades i que encara no ho entenem, que tenim tota la informació que volem i que tot està clar.
Des de CIU “s’agraeix” l’esforç per explicar el tema, encara que seguirem preguntant sempre que no vegem les coses clares. També que segur deu ser cosa nostra que no arribem a més per entendre el que ens expliquen però que encara hi ha gent a Batea que tampoc no ho entén i que no ho veuen tan clar com ells.


5- S’aprova, amb el vot a favor d’UPTA, l’abstenció de CIU i el vot en contra de 100% la proposta de la UPTA de NO acceptar el conveni proposat pel Consell Comarcal pel tema dels serveis socials.

Aquest conveni pretén regular tot el servei de serveis socials que fins ara es venien prestant pel Consell Comarcal i en que hi havia defectes de forma al no haver-hi cap conveni que els regulés.

Segons s’explica des de l’Alcaldia no s’accepta el conveni proposat des del Consell Comarcal ja que des de l’Ajuntament es vol una sèrie de temes que en aquest no estan inclosos i des de el Consell no s’ha volgut negociar, almenys de moment, que no se’ls hi dona informació i que no se’ls ha volgut rebre
El que busca l’Ajuntament és una relació d’igualtat entre el Consell i l’Ajuntament a l’hora de gestionar el servei, que es fixin horaris, serveis, costos, tarifes, es defineixin infrastructures, es pugui fiscalitzar el servei,...
En el tema del SIAD no s’acceptarà degut a que ells consideren que hi “pot” haver incompatibilitat amb un membre de l’Ajuntament de Batea.

Des de CIU és demana que arribin a un consens Ajuntament i Consell Comarcal ja que el tema de benestar social és important . Qui gestiona el servei és el Consell Comarcal i el conveni és igual per tota Catalunya, per tant, s’ha d’entendre que voler fer convenis particulars per a cada poble és, si més no, complicat. Que per la quantitat de coses que demana l’Ajuntament sembla que més aviat es posin dificultats. Que hi ha coses que es demanen que podrien tenir sentit però altres no.
Des de 100% exposen que a ells si se’ls va rebre al Consell Comarcal i si se’ls hi va donar informació i totes les explicacions que van demanar.
També que ells s’han informat i no hi ha cap tipus d’incompatibilitat amb els membres del seu grup i per tant això no és cap problema.


6- S’aprova per unanimitat la moció presentada conjuntament pels 3 grups, CIU, 100% i UPTA donant suport a la Resolució del Parlament de Catalunya per l’exercici de l’autodeterminació.

CIU va oferir presentar aquesta moció conjuntament ja que considerava que era un tema important de país, (acceptant els altres grups), CIU agraeix aquest gest, ja que és va intentar presentar un document que no fos partidista i on el que es demana el dret a decidir del poble de Catalunya.

Els acords d’aquest moció són:

Primer.- Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada el 27 de setembre de 2012, sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el futur de Catalunya i la necessitat d’una consulta al poble català.

Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.

divendres, 28 de setembre de 2012

PLE 24/09/12


1.      S’aproven per unanimitat les actes del 26/06/12, 18/07/12, 10/08/12 i 23/08/12.

2.      Es dona compte de la correspondència rebuda i les darreres disposicions normatives publicades en els butlletins oficials.

3.      Es dona compte dels decrets dictats per alcaldia.

CIU pregunta per la contractació per urgència feta a la guarderia Els Carrollets, si hi ha hagut algun procés de selecció i quin criteri de selecció s’ha seguit per contractar a la gent empleada a la guarderia.
L’alcalde contesta que no hi ha hagut cap procés de selecció ni cap concurs i que el criteri escollit ha estat el de donar continuïtat  a les persones que ja treballaven a la guarderia.

CIU pregunta pel concurs que mitjançant decret d’alcaldia s’ha obert per la contractació del servei de formació per al personal de la biomassa, i la posterior resolució atorgant aquesta formació a l’empresa Maderas Soler per import de 59.500 €.
Des de CIU no està clar com s’estructurarà aquesta formació, a quines persones es farà, ni si té sentit formar a unes persones per a no saber ni tan sols si el projecte continuarà, ja que ara, com més endavant s’aprovarà al ple, no s’adquirirà cap tipus de maquinaria. No es té clar que gastar-se 59.500 € en formació per a una cosa que no se sap si té continuïtat tingui cap sentit.

L’alcalde contesta que tot està clar, que ells continuen amb el mateix projecte i que en aquest hi consta la formació i per tant ells faran la formació. També que hi ha previst la contractació del personal per part de l’ajuntament i que serà aquest qui el seleccionarà.

100% no veu lògic que una formació que estava destinada a aprendre l’ús d’una maquinaria, si aquesta no es compra, no té cap sentit fer la formació. L’alcalde l’hi contesta que la maquinaria pot ser de Maderas Soler o llogada o amb un altre sistema, que no té perquè ser de l’Ajuntament. Que hi ha molt Ajuntaments que ofereixen formació.


4. S’aprova el compte general del 2011 amb els vots a favor d’UPTA i 100% i el vot en contra de CIU.
CIU al·lega que als comptes del 2011 hi ha 40.000€ no comptabilitzats  (diferència entre el preu de la parcel·la del polígon, 140.000 € i el preu que es va pagar i comptabilitzar, 100.000) . No estan comptabilitzats a cap lloc en els comptes del 2011, i que ell creu que s’haurien d’haver comptabilitzat aquest 2011.
L’alcalde li contesta que no té raó i que això ja ho faran, segurament, aquest 2012.


5.S’aprova  per unanimitat el conveni a formalitzar amb les diferents societats de caçadors per l’arranjament de camins.


6. Es sorteja el guanyador de la televisió en relació al passatemps de diferències organitzat dins del programa de la festa Major. La guanyadora és Esther Piñol Vaquer.


7. S’aprova la relació de la mesa de contractació de l’obra de construcció dels vestidors i accés a la piscina, magatzem, serveis, cantina i tanca.

S’hi han presentat 10 empreses, d’aquestes 2 han quedat empatades a punts al primer lloc. S’ha decidit donar-li l’obra a DINAMIC CONSTRUXI FUTURA S.L.U. perquè oferia millors condicions en les millores d’obra.

Els termes que ha ofert aquesta empresa guanyadora i que puntuaven al plec de clàusules han estat:

-          Oferta econòmica: 138.859,27€.

-          Garantia de responsabilitat civil aportada: 10.000.000€.

-          Ampliació de la garantia: 24 mesos més els 12 mesos legals.

-          Millores proposades: valoració de 32.095,98€.


8. Es declara per unanimitat DESERT el procés de contractació del subministrament de la maquinaria del projecte de la biomassa.

L’alcalde explica que només s’hi havia presentat una empresa i que aquesta no podia complir amb un dels requisits que es posaven als plecs de clàusules tècniques, el plaç d’entrega de la maquinaria. Per tant els tècnics havien considerant oportú emetre un informe desfavorable per a aquesta contractació.
Segons l’alcalde la seva voluntat era tirar endavant el projecte si la resta de grups votaven a favor, però al no fer-ho, ells també havien votat en contra.

Des de CIU i 100% se li recorda a l’alcalde que TOTS els grups van votar en contra, inclòs UPTA. La causa de votar en contra era que hi havia un informe desfavorable dels tècnics. Per tant no està bé que es pretengui responsabilitzar als grups de l’oposició de que no es pugui realitzar la contractació, ja que el sentit del vot va ser per unanimitat.

Segons l’opinió personal del regidor de CIU, a l’ajuntament ja li està bé parar aquest projecte, ja que no tenia la voluntat ferma de tirar-ho endavant degut a la seva més que dubtosa viabilitat i futur. El regidor de CIU es pregunta que pensaria la gent si l’Ajuntament es gastes 400.000€ en una maquinaria que no s’utilitzes perquè el projecte quedés parat al cap de poc temps. Això hauria creat dubtes en l’equip de govern i finalment haurien decidit no tirar-ho endavant.

L’alcalde qualifica d’infundades les opinions del regidor de CIU i reafirma la seva voluntat, encara que explica que si tenien dubtes però no per l’explicat pel regidor de CIU sinó per la incertesa de pagaments de la Generalitat.


9. El grup UPTA presenta una moció en referència al incompliment per part del govern del conveni i resolucions del parlament de Catalunya per a la concertació de 60 places públiques de la residència per a la gent gran de Batea.

S’exposa tot el procés seguit per la residència i la situació actual, on s’està pendent de que el govern concerti les places per a poder obrir-la. Es manifesta que hi ha hagut un seguit d’incompliments per part del govern i que ara ja és el moment de prendre mesures per tal de pressionar la Generalitat per a que s’obri. A la moció es proposen accions ciutadanes, acudir al síndic de greuges, donar publicitat al incompliment i no complir amb les obligacions de l’ajuntament vers la Generalitat.

100% vota a favor de la moció però demana el canvi d’algunes de les part per considerar-les inapropiades. Entre elles es canvien alguns adjectius i es treu la part on s’al·ludeix a que el govern presenti la dimissió.

CIU troba el fons de la moció correcta però si es vol consens demana el canvi de 2 parts més del text que considera no correctes. No considera que sigui apropiat entrar en una confrontació amb la Generalitat i fa una reflexió de les dificultats de tresoreria que hi ha actualment a la Generalitat.

Finalment es permet el vot punt per punt. UPTA i 100% voten a favor de tot. CIU vota en contra a 2 dels 13 punts de la resolució.


10. Es dona compte de l’informe de morositat de l’Ajuntament.

 
11. Assumptes d’Alcaldia i Precs i preguntes.

*  L’Alcalde felicita la Comissió de festes, la Comissió del motocros i tots aquells que hagin participat a les festes Majors a les que qualifica com les millors dels últims anys.


*  L’Alcalde fa una exposició detallada de les dietes, indemnitzacions i quilometratge cobrat per part dels regidors de l’equip de govern. Explica que és el millor sistema de cobrament ja que per les quantitats de que es tracta no val la pena fer nòmines. Comenta que ell no ha cobrat res fins al moment aquest any i que tot es fa respectant la legalitat.

Tot això ho explica perquè des de 100% s’ha demanat informació sobre notes de despesa i a UPTA li ha sentat molt malament això ja que l’alcalde creu que 100% està buscant alguna cosa irregular per a poder denunciar-los i ells no fan res irregular.

A partir d’aquí exposa que la regidora de 100% ha de vigilar quan busca coses, ja que és ella la que està cometen una actitud “poc ètica, alegal, i fins i tot il·legal” quan està prestant un servei al Consell Comarcal, ja que no ho pot fer per incompatibilitat, cobra molt, està posada a dit,…

També li recorda a la regidora de que els regidors han de vigilar els seus familiars ja que el seu pare està fent una obra sense permís d’obres i això els regidors no ho han de permetre i que això és responsabilitat seva.
 

La regidora de 100% exposa que ella com a regidora de l’Ajuntament ha exercit el seu dret de demanar la informació i les notes de despesa que consideri oportunes i que el motiu era per informar-se i no per denunciar l’Ajuntament, que qui ho ha tret en Ple a estat l’Alcalde i no ella.

Respecte a la seva relació amb el Consell explica que és una relació professional, que ella presta uns serveis al SIAD, factura les hores i no hi ha cap incompatibilitat. Considera que l’Alcalde no té cap dret de posar-se amb la seva vida professional i amb el que cobra o deixa de cobrar. També que si el servei que ofereix el Consell Comarcal té alguna mancança legal això és imputable al Consell i no a ella.

Respecte al tema del seu pare considera que és “molt baix” treure coses personals en Ple i que si l’Ajuntament té algun problema amb aquesta persona en concret , doncs que es dirigeixi a ella i no a la seva filla, que són persones diferents.

Hi ha diversos torns de rèplica i contrarrèplica .

 
El regidor de CIU fa el prec a l’Alcalde que el Ple no és el lloc per treure temes personals dels Regidors, que aquesta és una actitud que no s’hauria de repetir, i que hi ha altres vies per solucionar coses que atacar personalment els regidors.

Considera que el que ha passat avui ha estat un “atac preventiu” ja que l’alcalde  s’ha defensat d’una cosa que ningú li havia retret.

Respecte al que cobren els regidors i l’Alcalde ho considera adequat i fins i tot poc pel temps que dediquen, però recorda que l’Alcalde SI cobra, l’únic que passa les seves dietes a final d’any totes juntes.

També fa la consideració que de contractacions a dit se’n fan a tot arreu, fins i tot a l’Ajuntament de Batea. L’única diferència està en els dits que contracten que són diferents.

dijous, 21 de juny de 2012

PLE 28/05/2012


1-     S’aprova amb l’abstenció 100% i el vot en contra de CIU la modificació del pressupost 2/2012.

La modificació consisteix en donar d’alta 60.000€ en despesa per a una partida amb el nom ”Treballs tècnics de formació al personal per a l’ús de la maquinaria de la biomassa i per a la retirada d’estella i neteja de boscos”.  Els diners es donen de baixa a la partida “despeses imprevistes i funcions no clasificades”.
L’alcalde exposa detalladament quins han estat tots els passos des de l’inici de la biomassa. La voluntat de l’Ajuntament ha estat i és la de tirar endavant el projecte, les dificultats venen per la tardança en el finançament per part de la Generalitat que pot posar en dificultats la tresoreria municipal.
100% demana més explicacions sobre en què consistirà la formació i demana aclaracions sobre si s’ha pagat o s’ha de pagar per formació a l’empresa Maderas Soler (la que gestiona actualment la biomassa).L’alcalde respon que no s’ha pagat res a Maderas Soler i que la formació és la que consta en el projecte de la Biomassa.
CIU demana aclaracions sobre qui farà la formació, quins treballadors s’han de formar ja que no n’hi cap de contractat municipal i en què consistirà aquesta formació ja que 60.000 € són molts. L’única resposta que s’obté és que la foramació és la que consta al projecte i que la farà l’empresa que guanyi el contracte de formació.

2-     S’aproven els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir el contracte de subministrament de la maquinaria del projecte de biomassa amb l’abstenció de CIU i 100%.

Per a seguir amb el projecte de la Biomassa ara s’ha de realitzar la compra de les inversions previstes, aquestes són:

Element
Número
Preu unitari
Preu Total
Tractor forestal amb orugues
2
45.000
90.000
Tractor amb rodes
1
47.000
47.000
Camió forestal per transport de fusta
1
130.000
130.000
Vehicles 4x4
1
28.903’18
28.903’18


TOTAL
295.903’18


3-     S’aprova amb unanimitat el conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al projecte UN TAST D’OFICIS.

Aquest és un conveni signat entre el  Departament d’Ensenyament, Ajuntament de Batea i l’Institut Escola Mare de Déu del Portal. És un projecte de diversificació curricular pel qual alumnes de secundària de l’institut realitzaran activitats formatives fóra del centre tutelades per l’Ajuntament (tipus jardineria, informàtica, secretaria,...).

4- S’aprova per unanimitat l’adhesió al conveni marc entre l’Administració central de l’Estat i la de la Generalitat per la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.
S’explica que, entre altres coses, aquest conveni permetrà que els documents presentats al servei d’agricultura de Batea tinguin validesa com a presentats en oficines de registre de documentació.

5-L’aprovació del logotip de la guarderia es postposa ja que a 100% no els hi agraden les propostes. S’acorda que es proposarà a l’escola fer un concurs per a trobar el logotip.

6- S’aprova una moció presentada per UPTA sobre el problema de finançament i el moment econòmic actual.
La moció expressa el descontentament sobre la situació actual, amb els fets de Bankia i reclamant amb un to irònic i “metafòricament” que s’ha de premiar a aqulls que fan una bona gestió i no als que la fan dolenta, i, per això, es sol·licita un premi per l’Ajuntament de Batea al Ministerio de Economia del govern central.
Es retoquen alguns punts amb les aportacions de CIU i 100%.
S’aprova per part de UPTA i 100% i amb l’abstenció de CIU al no incloure també un punt que expressi el descontentament per la mala gestió dels diners en infraestructures i serveis per part de totes les administracions.

7- S’aprova per unanimitat una resolució en relació amb l’escrit rebut dels bombers voluntaris.
Des dels bombers voluntaris de Batea es mostra la preocupació per les conseqüencies que pot tenir no obrir el parc de bombers voluntaris de Batea aquest estiu.
L’Ajuntament es suma a aquesta preocupació.

8- Es dona compte del premi rebut pel projecte de construcció de l’institut en els premis de Qualitat Ebrenca.

9- Es dona compte del reconeixement rebut de l’Agència Catalana de residuos de Catalunya per la recollida selectiva de Batea.

10- S’aproven les al·legacions presentades i s’aproven definitament els projectes d’obres: Botera 1, Botera 2, i 3 carrers del casc antic.
Les principals modificacions són en l’amplada de la calçada i en treure la font dels projectes de la Botera.
Des de 100 % es manifesten contents amb les modificacions encara que no s’han pres en consideració totes.
CIU proposa que l’aprovació sigui provisional i d’aquesta forma la gent pugui tenir un termini per a consultar els projectes, ja que les modificacions fetes no han tingut periode d’exposició pública.
Això és considera des de l’equip municipal com una proposta fora de lloc ja que des de CIU no s’ha proposat cap modificació i tota la gent està d’acord amb el projecte.
Des de CIU es recorda que també tota la gent (segons l’Ajuntament) estava d’acord amb l’altre projecte i en canvi més del 50% dels veins de la Botera 1 van presentar al·legacions al projecte.

11- Assumptes d’alcaldia.
100% fa el prec que per a la marató de Festes majors no es pintin les flextes amb espais al casc antic.
Es parla també sobre el tema apracaments i la intenció de l’ajuntament de seguir amb la regulació segons les necessitats que vagin sortint.divendres, 1 de juny de 2012

UN DIA D’UN REGIDOR DE L’OPOSICIÓ A L’AJUNTAMENT DE BATEA


Durant els anys que he estat de regidor a l’Ajuntament he dit i també m’he sentit a dir.
Tots sabem que en la política es diuen moltes coses i a vegades tots cometem errors i diem coses que no hauríem de dir o no guardem les formes que hauríem, jo inclòs.

Dic això perquè assumint que això pugui ser així, hi ha dies especials, on passen més coses del normal. Dijous va ser un dia així, almenys per a mi, perquè només amb 1 dia:

-          Em van denegar la paraula 3 vegades.
-          Em van retirar la paraula 2 vegades quan estava parlant.
-          Em van dir que és el que puc dir i que és el que no puc dir en les comissions.
-          Em van acusar d’amenaçar a l’Ajuntament.
-          Em van acusar de faltar al respecte a l’Alcalde.
-          Em van acusar de fer campanyes contra l’Ajuntament.
-          Em van acusar d’anar contra el poble.
-          Em van acusar de buscar la confrontació.
-          Em van acusar de no guardar les formes.
-          Em van donar classes de comptabilitat, de comportament, de funcionament dels plens, de funcionament de les comissions,...

Tot això només amb 1 dia.

Un es preguntarà, i perquè tot aquest “mal rotllo”?, que serà això tan gros?. Ahir va ser ocasionat, principalment per 3 causes:
Motiu 1: Considerar que hi ha un deute de 45.000 que s’hauria d’haver comptabilitzat l’any 2011 i no es va fer.
Motiu 2: Preguntar com ens gastarem 60.000 Euros en formació de la Biomassa.
Motiu 3: Demanar que es doni un plaç d’exposició pública addicional de 1 mes a un projecte d’obres.

No semblen motius massa greus veritat? Almenys a mi no m’ho semblen. Em semblen coses de la gestió diària d’un Ajuntament i que podem, com a oposició, considerar que s'ha fet algo malament, podem preguntar, proposar i opinar. Aleshores crec que ens mereixem que ens tractin amb un mínim de respecte quan fem això.
Es pot estar d’acord o en contra del que diem, però no se’ns pot tractar així per exercir la nostra tasca d’oposició.

Assumeixo que qui té la potestat per dirigir i moderar els plens és l’Alcalde, i ho fa, i tant si ho fa..., dona i retira la paraula quan vol, talla les intervencions dels altres quan ho creu necessari, treu els temes que ell vol i quan ell vol mentre els altres només ho podem fer si ell considera que és oportú, parla el temps que creu convenient i sempre acaba els torns de paraula. Davant això els altres no tenim més remei que assentir, perquè així ho marca la llei, encara que de vegades ens sembli abusiu i del tot injust.

El dijous em vaig quedar amb ganes de parlar, i es pot dir, NO EM VAN DEIXAR PARLAR a l’Ajuntament (si amb majúscula, cosa que expressa que ho dic ben fort).
I és per això que avui escric això, perquè almenys aquí no em poden interrompre, ni treure la paraula i, l’encarregat de moderar, és tan amable que em deixa parlar les vegades que vull.

Xavier Suñé Llop
Regidor de CIU a l’Ajuntament de Batea

dijous, 31 de maig de 2012

MESES DE CONTRACTACIÓ I DICTÀMEN DE COMPTES

Meses de contractació realitzades els últims dies:

-Per a la concessió piscina: una única proposta, MªCarem Peris, per tant portarà la piscina aquest any, prorrogable a l’any pròxim.

-Manteniment enllumenat públic: 3 licitadors, dels quals només 2 passen a la fase d’obertura de propostes: Calfigras (Batea) i Llagostera (Tortosa). Els dos empaten en la proposició econòmica i al desempat s’ho queda llagostera per més puntuació.
Per 15.334 Euros + iva

-Dictaminar els comptes generals de la corporació de l’any 2011.
El grup de CIU manifesta que al seu entendre hi ha un error als comptes ja que no es contabilitza en cap lloc la diferència entre el pagament de la parcel-la adquirida per la Biomassa i el preu de la parcel•la (125.000 i 80.000) per tant hi ha quasi 45.000 Euros que no es reconeixen com a deute a cap lloc.
La resposta de l’alcalde és que tot està bé i que per a que no hi hagi dubtes aquest import que podia pagar-se durant 20 anys s'intentarà pagarà aquest 2012.
CIU insisteix que s’hauria d’arreglar aquest concepte perquè és del 2011 i que això podria arribar a ser fins i tot impugnable.
L’Alcade retira la paraula al regidor de CIU, li diu que pot dir i que no pot dir, l'acusa d'amenaçar l'Ajuntament i li demana respecte mentre ell està parlant ja que és ell qui presideix la mesa.
El Regidor de CIU es queda interrumput, amb la paraula retidarada i es sent a dir que és ell el que falta al respecte i amenaça.

Que hi farem... és el que hi ha!

dimarts, 29 de maig de 2012

Ple extraordinari 17/05/2012

1- S’aprecia la urgència de la sessió plenària convocada.

2- Es desestima, amb el vot a favor d’UPTA i 100% i l’abstenció de CIU, el recurs de reposició presentat per CASSA.
Cassa no vol seguir amb la gestió de l’aigua, i per això recorre la decisió presa per l’Ajuntament d’obligar-la a seguir amb el servei durant 5 anys més degut a que no ho va comunicar en el termini degut, per tant, i tal i com fixa el contracte signat en el seu dia, CASSA té que portar el servei 5 anys més.
En aquest recurs CASSA al•lega diversos motius com per exemple la no legalitat de les prorrogues tàcites, el que el servei d’aigües els genera pèrdues, etc.
La resposta de l’Ajuntament davant aquest recurs és desestimar-lo tal i com ja va fer al seu dia i per tant CASSA es veu obligada a portar el servei d'aigües 5 anys més.

3- Es dona compte de l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2012.

dijous, 12 d’abril de 2012

PLE 29/03/2012 (3ªpart)

9- S’aprova per unanimitat la modificació de les Normes Subsidiàries per incloure l’ús de celler de vi en clau 1. Es tracta de que al casc antic de Batea s’hi pugui fer cellers de vi. S’aprova a pesar de que hi ha un informe desfavorable per part de Cultura.

10- Es designen els següents representats de l’Ajuntament a òrgans col•legiats:
- Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques: Joaquim Paladella.
- Consorci per a la Gestió de Residus Municipals: Francesc A. Brio.

11- S’aprova per unanimitat un conveni de col•laboració amb l’empresa Ekipolis per la recollida dels residus tèxtils i d’oli domèstic usat.

12- S’aprova per unanimitat un conveni de cooperació entre El Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament de Batea per l’adhesió al Pla d’Assistència i suport en matèria de Protecció Civil.

13- S’aprova per unanimitat una moció en defensa de la proposició de llei “Defensem l’escola en català”.

14- Informació de l’Alcaldia sobre el contracte d’abastament d’aigua potable amb l’empresa CASSA. Es torna a tractar el tema ja parlat en ple de 15/03/12 ja que en aquell Ple no hi havia televisió. Es donen els mateixos arguments.

15- Assumptes d’Alcaldia.
S’agraeix a Pilar Guimerà la cessió d’uns exemplars del Quijote a la Biblioteca Municipal.
S’agraeix a Pedro Rams la cessió per al museu local d’una làpida d’un soldat alemany de la guerra civil.

16- Precs i preguntes.

100% demana que les actes publicades a la web de l’Ajuntament siguin les definitives o que en tot cas s’hi posi que només són un esborrany.

CIU demana explicacions sobre una factura pagada en Junta de Govern Local de 2.496’96 € al restaurant Ca l’Antoni en concepte de pre-Nadal del Casal d’Avis.
L’explicació és que: és el que és, el pre-Nadal dels Avis.
El regidor de CIU pregunta que com pot ser que es pagui això quan els avis que van anar al pre-Nadal van pagar el sopar.
La resposta és que, en tot cas, els avis van pagar aportacions al Casal d’avis i no pel sopar.

CIU fa el prec que en properes contractacions de personal es faci més publicitat per a la gent interessada, ja que en les últimes contractacions fetes per l’Ajuntament, les de la guarderia i recentment en la de vigilant, hi ha hagut poca o nul•la informació per a la gent i no tots han tingut les mateixes possibilitats.
Respecte a la plaça de vigilat, l’Alcalde contesta que, s’ha contractat a la persona en concret perquè aquesta va participar en un procés de selecció fa 2 anys i per tant han cregut oportú assignar aquest lloc de treball per aquests antecedents.
El regidor de CIU reitera el seu prec perquè en properes contractacions de personal es faci d’una forma més transparent per a tot el poble ja que potser hi havia més gent interessada.

PLE 29/0312 (2ª part)

8- S’aprova el PRESSUPOST MUNICIPAL per al 2012 amb el vot a favor d’UPTA i en contra de 100% i CIU.
S’aprova les bases d’execució, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per al 2012 amb el vot a favor d’UPTA, l’abstenció de CIU i el vot en contra de 100%.

L’equip de govern presenta un powerpoint on va exposant les grans xifres de la liquidació del pressupost 2011 i del pressupost del 2012.

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ EL 2011
Pressupost definitiu de despeses: 3.494.239’85
Obligacions reconegudes: 2.269.138’42
Pagaments realitzats: 1.889.720’67
Obligacions pendents de pagament: 379.417’75
Obligacions pendents d’altres exercicis 445.144’19
Pagaments realitzats d’altres exercicis: 329.604’81

Pressupost definitiu d’ingressos: 3.494.239’85
Drets reconeguts: 2.234.444’41
Recaptació neta: 1.437.969’56
Drets pendents cobrament: 796.474’85
Drets pendents d’altres exercicis: 679.635’06
Recaptació d’altres exercicis: 319.666’61

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2011: -34.694’01 . (Ingressos 2011 – despeses 2011)

ROMANENT DE TESORERIA a 31/12/2011: 709.748’33 (el que tenim en caixa + el que ens deuen – el que devem - partides compromeses de despesa).

RESUM PRESSUPOST 2012
INGRESSOS 1.676.492’40
Impostos: 342.391’05
Taxes, sancions i col•laboracions: 346.728’21
Transferències corrents: 651.738’13
Ingressos patrimonials: 85.084’19
Subvencions per inversions: 250.550’87

DESPESES 1.676.492’40
Despeses de personal: 506.082’43
Despeses de bens corrents i serveis 862.878’46
Despeses financeres 3.000
Transferències corrents: 67.900’34
Inversions reals: 236.631’23

Principals punts a remarcar en els ingressos:
- Increment recaptació de l’IBI urbà en aproximadament un 10% per una llei feta per govern central.
- Canvis en recaptació ICIO i taxa municipal de residus construcció per les modificacions fetes en aquest impost a les ordenances municipals.
- Increment significatiu ingressos per la taxa guarderia per l’augment fet de la ordenança que regula aquest servei.
- Increment ingressos pavelló degut a que ara ja no es porta com una concessió.
- Partida de 70.000€ previstos per ingressos Biomassa.
- Ingressos servei agricultura. La subvenció per aquest servei desapareix, es preveuen 15.000€ per una possible compensació pel servei que mantenim, encara que no es sap del segur.
- Disminució ingressos de la participació en els tributs Generalitat i subvenció guarderia.
- 60.962’13 € d’ingrés com a cànon compensatori a pagar per la concessió del servei d’aigües a CASSA.
- Ingressos per subvencions més significatives: 61.475€ ( PUOSC) vestidors piscina i magatzem, 121.655’87 (PAM) vestidors piscina i magatzem, 59.000€ (PAM) per manteniment.
- Altres partides d’ingressos significatives: % ingressos Estat 279.040’68, % ingressos Generalitat 77.729’23, aportacions empreses eòliques 139.000.


Principals punts a remarcar en les despeses:

- Disminució despesa personal degut a que l’any anterior es va comptabilitzar el personal de la Biomassa. Sense tenir en compte aquest fet incrementem el personal contractat que no té una subvenció directa (guarderia, servei agricultura i pavelló).
- Partida de 18.000 € per als diversos contenciosos que te l’Ajuntament.
- Contenció en moltes de les partides de despesa corrents.
- 13.000 € per a realitzar una festa del vi.
- 100.600 € en una partida anomenada despeses imprevistes i funcions no classificades. Segons s’explica aquest import està destinat a la inversió del magatzem de biomassa, però s’ha considerat millor ficar-ho així.
- 21.249’82 € en la creació d’una nova subvenció per la neteja dels boscos de la biomassa.
- Desaparició de l’ajut per llibres.
- Disminució de les subvencions a les entitats del poble. En especial destacar la eliminació de la subvenció a “La Germandat”.
- Inversions: vestidors piscina, magatzem,... 192.769’34 , equipament gimnàs 4.000, parc saludable 5.200, redaccions projectes i direccions obra 30.000, adquisició fotocopiadora 4.661’89.
- Altres partides de despesa significatives: reparacions instal•lacions municipals 85.000, enllumenat públic 73.000, festes majors 42.000, serveis neteja 45.000, serveis recollida brossa 90.000.

La radiografia general feta per l’equip de govern és que la situació de les finances municipals és bona encara que hi podria haver problemes de liquiditat si, en especial, la Generalitat, no paga els deutes que té contrets amb l’Ajuntament. Es posa l’accent en el romanent de tresoreria i en que no es te cap crèdit en entitats financeres. Les despeses que s’han de fer per la biomassa es trauran del romanent i dels 100.600 de la partida de despeses imprevistes.

CIU realitza un vot negatiu als pressupostos degut a que la política de l’equip de govern segueix sent la de no intentar un consens previ.
No s’entén la reducció de subvencions a totes les entitats quan per altra part se’ls hi demana més col•laboració, en especial per fer una nova festa, la festa del vi.
No s’entén la eliminació de la subvenció a “La Germandat” quan aquesta era solament de 1.000€. En aquest punt sorgeix la discussió de que s’ha eliminat aquesta subvenció perquè en la passada junta de la Germandat no és va explicar tota la veritat de la col•laboració de l’Ajuntament amb aquesta entitat i que la junta de la Germandat fa moltes vegades política. El regidor de CIU exposa que els problemes amb la germandat fa anys que duren i que ja han passat diversos presidents i els problemes persisteixen, en canvi l’alcalde és el mateix pel que qui fa política són els polítics, és a dir, l’Ajuntament.
Tampoc no s’entén que hi hagi una partida de 100.600 € amb el nom de despeses imprevistes, encara que es digui que ha de ser per a la biomassa. Això és una evidència que amb el pressupost es pot fer el que convingui.
No s’entén perquè al 2011 no es va aplicar l’ajut per a l’adquisició de llibres i al 2012 desapareix. Al respecte es considera que l’opció proposada en el seu moment per CIU de reutilització de llibres era l’adequada i així s’ha demostrat, ja que el mateix alcalde considera el procediment de l’ajut que van fer massa feixuc.
No s’entén com és que en la liquidació del 2011 la partida dedicada a l’adquisició de la parcel•la sigui de 80.000€ i en canvi la factura pagada sigui de 124.789’99€. On consta la diferencia?
Hi ha una discussió per les xifres del romanent que tenim, ja que l’alcalde considera que és de quasi 1.000.000€ i en canvi ALS PAPERS DE L’AJUNTAMENT el romanent és de 709.748’33. Els números són bons pel que no cal dir coses inexactes.

100% també vota en contra dels pressupostos per diverses raons: no voluntat per pactar els pressupostos, inexactitud en algunes partides, no estar d’acord amb la inversió dels vestidors i magatzem de la piscina,... A més troba que les dietes per càrrecs electes haurien de ser en nòmina i no per indemnitzacions.

dimecres, 11 d’abril de 2012

PLE 29-03-12 (1ª part)

1- S’aproven per unanimitat les actes del 19/12/11, 10/01/12, 31/01/12, 15/03/12 i 15/03/12.
100% esmena un error en una votació i CIU esmena dos punts en que el resum de les actes no era l’adequat. S’accepten però l’alcalde comenta que els resums són resums i que per tant no s’ha d’entrar a la dinàmica d’esmenar actes.

2- Es dona compte de la correspondència rebuda i últimes disposicions normatives publicades en butlletins oficials.

3- Es dona compte dels Decrets dictats per Alcaldia.

CIU demana explicacions sobre els següents decrets d’Alcaldia:

- Decret pel que es revoca la competència de contractació de la Junta de Govern Local de contractar contractes i concessions quan no es superi el 10% dels recursos de l’Ajuntament.
Segons s’explica ara la competència serà únicament de l’Alcalde ja que era un problema de gestió que ho fes la Junta de Govern Local.

- Decret en que s’acorda comparèixer i interposar-se al recurs contenciós-Administratiu presentat per l’empresa Transcornejo.
Segons s’explica Transcornejo a recorregut la sentència judicial corresponents a la finalització de l’Institut.

- Decrets
Data 21/12/2011 en que es valoren les ofertes per finalitzar l’Institut.
Data 22/12/2011 en que s’adjudica la finalització de l’Institut a Construcciones Maella.
Data 30/12/2011 en que es certifica la finalització d’obres de l’Institut.
Es pregunta que com pot ser que en 10 dies es concedeixi l’obra i es certifiqui el seu acabament quan es ben evident que les obres van durar almenys fins al març.
La resposta de l’Alcalde és que si l’arquitecte va certificar l’obra el 30/12/2011 és que l’obra estava acabada en aquella data.
El regidor de CIU mostra la seva estranyesa per aquesta situació.

4- Es dona compte de l’informe de morositat de Secretaria.

5- Es dona compte del certificat de la relació de factures d’acord amb el RD 4/2012.
Factures que deu l’Ajuntament amb morositat. Totes les factures que s’inclouen aquí són de:
• SAGESA: ja que es va acordar que fins que no pagui la Generalitat no es paguen aquestes factures.
• Tecnoinstal•lacions: Factures que no es van pagar el 2011 per no tenir partida suficient i que es pagaran el 2012.

6- S’aprova l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits amb l’abstenció de CIU.
Pas necessari per a integrar les factures de Tecnoinstal-lacions no pagades el 2011 al pressupost del 2012.

7- Es dona compte de la liquidació del pressupost 2011. (Es tracta juntament amb el punt 8).

dimarts, 20 de març de 2012

PLE EXTRAORDINARI 15-03-12

1- Desestimació de la petició de CASSA en la que s’insta a l’Ajuntament de Batea a la tramitació d’un expedient de liquidació del contracte de concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de Batea formalitzat el 25 de febrer de 2002.

S’explica que l’empresa CASSA ha sol•licitat NO CONTINUAR amb el servei d’aigua a Batea al•legant que no li surt rentable econòmicament, però que segons el contracte firmat el 2002, si no es volia continuar amb el servei, s’havia de comunicar 1 any abans. Com això no s’ha fet així, tot al contrari, CASSA havia demanat fa poc una revisió de preus, l’ajuntament considera prorrogat el contracte durant 5 anys més.

Segons explica l’Alcalde, tot és una qüestió d’interessos, en la que CASSA busca que s’apugin els preus del servei d’aigua i l’ajuntament, no torbant-ho justificat, no accepta. La posició de l’ajuntament és de fer complir el contracte signat el seu dia.

El regidor de CIU pregunta si l’ajuntament sabia alguna cosa amb anterioritat ja que tot ha estat molt ràpid i si s’ha plantejat la possibilitat de trobar un terme mig entre les dos posicions: sense perjudicar l’ajuntament, fer una prorroga de 1 o 2 anys, i no de 5, ja que fer continuar una empresa a disgust durant 5 anys és molt temps, i això pot acabar perjudicat els usuaris del servei d’aigües.

L’Alcalde li contesta que no sabien res, que la seva posició és fer complir el contracte signat al seu dia i que no continuar seria lesiu pels interessos de l'Ajuntament. També que el pròxim dia quan hi hagi la televisió al Ple tornarà a tractar el punt perquè la gent ha de saber que passa.

S’aprova desestimar la petició de liquidació del contracte amb el vot a favor d’UPTA i 100% i l’abstenció de CIU.

En aquest moment l’Alcalde qualifica com a “lamentable” l’abstenció del regidor de CIU i li critica el seu vot.

El regidor de CIU acusa l’Alcalde de manipular les seves paraules i d'interpretar-les al seu gust. S’ha abastés perquè volia saber amb més profunditat la posició de l’empresa per a saber quin era el problema exactament i tindre les dos versions dels fets.

Seguidament es celebra un altre ple extraordinari per tractar un únic punt:

1- S'acorda per unanimitat l'adhesió de l'Ajuntament al Pla d'Assistència Financera local.

La Diputació i la Generalitat han signat un conveni pel qual la Diputació avançarà als municipis diners d'algunes partides que la Generalitat deu als municipis, quedant-se la Diputació com a garantia el dret de cobrament d'aquests deutes.
L'import acollit a aquest Pla per part de l'Ajuntament de Batea és de 75.804'76 Euros.
Els 3 grups a l'Ajuntament coincideixen en que és beneficiós rebre diners que se'ns deuen, però que la fórmula trobada d'anar passant crèdits entre administracions (Generalitat-Diputació) és dolenta a llarg termini.

divendres, 3 de febrer de 2012

OPINEU SOBRE EL TANATORI

L’Ajuntament té la intenció de construir un tanatori a Batea. Aquest és un servei que des de CIU portaven al programa electoral i per tant veiem amb bons ulls.

La idea que s’ha plantejat per part de l’equip de govern és que l’Ajuntament posaria els terrenys i una empresa concessionària seria la que pagaria les obres i un cànon anual i seria ella la que portaria tota la gestió del tanatori.

Des de CIU el sistema de concessió ens sembla bé (a falta de concretar els detalls) i el que no tenim tant clar és la possible ubicació. Per exemple es podia aprofitar algun edifici actual (Creu Roja?) o comprar algun terreny nou?.

La idea està encara concretant-se i per tant és ara quan tots hi podem dir el que opinem, i des d’aquí us demanem que opineu al respecte. Tant sobre el sistema de gestió, com de la possible ubicació del tanatori, o si ho trobeu necessari o no.

Us agraïm les vostres aportacions.

PLE EXTRAORDINARI 31-01-2012

1- S’aprova per unanimitat la modificació del quadre de tarifes de l’ordenança de policia i bon govern de sancions de trànsit per a adaptar-lo al quadre facilitat per BASE (Organisme de gestió d’ingressos).
Per tal de que BASE pugui fer la gestió de les multes s’ha d’adaptar els imports que es van aprovar a l’últim ple a les que són d’aplicació general.
Els canvis es resumeixen en:
- Les infraccions lleus i greus s’adapten al que diu la normativa general de trànsit.
- L’import de les sancions lleus passa de 100€ a 50€, quedant amb 25€ quan es paga amb reducció.
- El termini de pagament voluntari queda en 20 dies.
L’alcalde comunica que mentre BASE no porti la gestió ho farà el mateix Ajuntament i que ja s’ha posat i cobrat alguna multa.

2- S’aprova per unanimitat la suspensió de la tramitació de l’expedient de modificació dels límits poligonals de la Unitat d’Actuació nº12.
Segons l’Alcalde la proposta de modificació es paralitza ja que hi ha un dels veïns que ho ha sol·licitat, i, fins que no hi hagi acord entre tots els veïns no es pot tirar endavant amb aquesta modificació (havia de ser per unanimitat de tots els veïns).
Preguntat l’alcalde pel regidor de CIU si això no és sabia abans d’iniciar la tramitació es respon que no, que es pensava que tots hi estaven d’acord.

3- Assumptes d’Alcaldia.
- L’alcalde informa que ha mantingut contactes amb els responsables de la Generalitat per tal que li confirmin la data d’obertura de la residència i aquests li han dit que serà a l’abril.
El tema de la llum de la residència ja està solucionat i ara només falta la instal·lació d’una caldera de biomassa que es farà properament.
El regidor de CIU pregunta sobre el responsable de la contractació del personal per a la residència. L’alcalde contesta que és SAGESA i que l’ajuntament no hi està implicat.
A pregunta de 100% l’alcalde també clarifica la qüestió sobre la “llista d’espera” que s’està fent amb la gent que voldria entrar a la residència. Sobre aquest aspecte explica que, el que fa l’ajuntament, és informar i assessorar la gent per a que, quan s’hagin de fer els papers, ja hi hagi feina avançada.

- L’Alcalde fa un recordatori del malament que estan les finances a nivell general i en especial les de molts ajuntaments. De moment Batea va tirant i la Generalitat li ha confirmat que ha fet un pagament de 280.000 € corresponents al Pla d’obres del 2009-10.
Aquest pagament es farà a través del Consell Comarcal de la Terra Alta, per tant, l’Ajuntament estarà a sobre del Consell Comarcal per a que paguin tan aviat ho rebin.

- Properament es farà un concurs públic per tal de contractar el servei de manteniment de tot l’enllumenat públic de Batea.
S’estan redactant les clàusules per intentar que hi puguin concursar les empreses del poble.
El concurs serà per procediment obert i sortirà per aproximadament uns 22.000 € + IVA.
Es demana paciència per les possibles deficiències actuals i que es solucionaran una vegada s’acabi aquest procés.

- L’equip de govern té la intenció de construir un tanatori, ja que creu que és una cosa necessària per al poble. La seva intenció és que l’Ajuntament posi els terrenys i que una empresa concessionària, a més del cànon per la prestació del servei, pagui les obres del tanatori i sigui qui porti la gestió del servei.
S’ofereix als grups de l’oposició que poden aportar idees sobre aquest tema perquè encara s'està concretant tot.
Preguntat pel regidor de CIU sobre la ubicació dels terrenys per fer el tanatori l’alcalde respon que encara no s’han decidit.

- El regidor de CIU pregunta sobre l’estat del projecte de la Plaça d’Espanya (Botera de dalt) ja que s’han presentat unes al·legacions per part de més de la meitat dels veïns de l’esmentada plaça en el que demanen la retirada del projecte i la presentació d’un altre projecte que reculli les seves peticions.
El regidor de CIU considera que en el text d’al·legacions n’hi ha de més encertades i n’hi ha d’altres que no tant, però quan es fan unes obres i més de la meitat dels veïns hi està en contra potser s’hauria de replantejar el tema.

L’alcalde respon que les al·legacions presentades són més de caire polític que una altra cosa; que l’equip de govern té pendent de resolució d’aquest tema, però que de totes formes la qüestió de decidir si es fa aquesta plaça o no depèn de l’Ajuntament; que consideren que es un projecte de poble i no només dels veïns de la plaça; que no entén com és que els veïns van dir que sí en la reunió que van tenir i ara volen retirar el projecte; que això té un cost econòmic i que hi ha moltes contradiccions; també que es farà un projecte amb cara i ulls o no es farà res i que els projectes de La Botera de baix i La Botera de dalt van lligats ja que ho consideren un mateix espai i per tant han de ser del mateix estil constructiu.

100% considerà que es important que més de la meitat dels veïns hagi signat les al·legacions i que hi ha qüestions tècniques que s’haurien de tornar a revisar.

L’alcalde conclou dient que l’assumpte està pendent de decisió i que parlarà un altre cop amb els veïns i considerarà les al·legacions.

- El regidor de CIU demana que per al pròxim Ple es pugui tenir llesta tota la documentació del projecte de la Biomassa ja que actualment no tenen informació de com poder valorar el projecte. Que la gent pregunta sobre el tema i no se sap quin futur té.

L’alcalde contesta que s’està fent però que comporta molta feina administrativa, de totes formes ja se sap com està el projecte ja que sempre ha informat de tot i no ha canviat res del que estava previst.
Que l’empresa segueix el projecte i que hi ha 2 persones del poble que hi treballen amb previsió de que puguin ser més; que volen posar la compra de maquinaria en els pressupostos del 2012 i que tot ha anat raonablement bé.

El regidor de CIU reitera que tant com ell personalment, com molta gent del poble consideren que hi ha falta d’informació en aquest tema i l’únic que es pretén es poder valorar com ha anat amb dades concdretes.

El grup de 100% realitza varies preguntes del tema de la Biomassa, reiterant en la idea de que hi ha qüestions no han quedat clares, com la retirada de la biomassa del terme, el preu de la biomassa que pagarà l’empresa,…

L’alcalde torna a insistir en que això ja s’ha explicat i que res a canviat respecte al que estava previst i que el projecte continua endavant. L’empresa té un temps determinat per retirar la biomassa del terme i pagarà el que es va aprovar en el seu moment.

divendres, 13 de gener de 2012

PLE EXTRAORDINARI 10/01/2012

1- S’aprova per unanimitat la delegació a BASE de les competències municipals relatives a la gestió i recaptació de les sancions de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
BASE és l’òrgan de la diputació que ja gestiona la majoria d’impostos i taxes (IAE, Contribució, Impost sobre vehicles,...)
El regidor de CIU pregunta qui serà l’encarregat d’imposar les sancions de tràfic. L’alcalde contesta que serà la vigilant municipal per delegació seva, ja que la potestat d’imposar sancions la té l’alcalde. També, i donat el cas, planteja la possibilitat de delegar en altre personal més endavant.

2- S’aprova per unanimitat el calendari de cobraments de taxes i preus públics per a l’exercici 2012.
Es manté el mateix calendari de pagaments que en anys anteriors.