dimecres, 21 de desembre de 2011

PLE 20-12-2011

1- S’aproven per unanimitat les actes dels plens anteriors.

2- Es dona compte de la correspondència rebuda i de les darreres disposicions normatives publicades.

3- Es dona compte dels decrets dictats per alcaldia.
El grup de 100% pregunta sobre un decret en que l’ajuntament no reconeix cap deute per serveis socials amb el Consell comarcal perquè aquests no han estat efectivament prestats.

L’alcalde exposa que hi ha una falta d’informació respecte als serveis per part del Consell Comarcal, que no compleix la normativa i que el Consell no ha atès encara les seves peticions i compromisos, pel que fins que no es faci no pagaran aquests serveis.

El grup de CIU pregunta de quina quantitat es tracta i si el problema és de forma (no compleix amb la normativa) o segons posa a la resolució és que el servei no s’ha realitzat efectivament.
L’alcalde contesta que no té els detalls exactes i que si volíem tractar això com un punt de l’ordre del dia ho teníem que demanar amb antelació.
Volent el regidor de CIU una clarificació sobre el tema no se li dona la paraula i se’l crida a l’ordre, ja que és l’alcalde qui modera i qui dona la paraula.

4- Donar compte de les resolucions següents. S’expliciten aquests decrets d’alcaldia perquè quedin més clars.
- 3ª certificació gespa camp de futbol. 7.396’54 €
- 4ª certificació i final gespa camp de futbol: 45.807’24 (-10.000 millora d’obra)
- Ampliació subvenció Departament Ensenyament per la llar d’Infants Municipal. 4.800 €

5- Establiment preu públic Biomassa. Es proposa un preu de 25 Euros la Tona Preu per la biomassa produïda.
Segons una memòria financera feta per l’Ajuntament es preveuen uns ingressos de 75.000 € (3000 tones per 25 €). En quant a les despeses s’estimen en 72.000 € (50.000 en formació, 10.000 en despeses per al personal i 12.000 en despeses varies). Per tant estimen que el servei pot acabar amb Beneficis.

100% troba a faltar memòria econòmica-financera del projecte ja que l’informe de la secretaria així ho deia. També fan constar que les estimacions de l’Ajuntament són pures estimacions i no hi ha cap dada concreta. Troben que a 10 dies d’acabar el servei ja hi hauria d’haver dades concretes.

CIU entén que es difícil fixar el preu d’un nou servei i que l’Ajuntament haurà intentat fixar el màxim preu possible de venta. Pregunta també si aquest preu només serà per la biomassa feta fins ara ja que no es conten costos de personal ni de maquinaria.

L’alcalde respon que aquest preu només és per ara, que passats els 6 mesos ja es veurà com es fa però que l’Ajuntament no té la intenció de gestionar per ell mateix la biomassa.

S’aprova el preu de 25€ amb el vot a favor d’UPTA-PM, l’abstenció de CIU i el vot en contra de 100%.

6- Es desestimen per unanimitat les al•legacions presentades per Transcornejo a l’Ajuntament en les quals demanava la suspensió de la incautació de l’aval que l’Ajuntament té que executar a Transcornejo per fer front a l’incompliment de l’empresa en la construcció de l’Institut.
S’informa també que hi ha un contenciós obert per part de l’empresa però que l’Ajuntament es pensa que no costarà guanyar-lo.

7-S’aproven amb el vot a favor de UPTA-PM i 100€ i l’abstenció de CIU la participació en els ingressos de la Generalitat:
- Lliure disposició: 77.729’23 €
- Prestació supramunicipal de serveis 5.589’62 € destinats al COMEBE.

8- S’aprova per unanimitat el conveni a formalitzar amb les societats de caçadors per l’arranjament de camins. Les aportacions de les diferents societats de caçadors per l’arranjament de camins queden de la següent forma:
- Societat de caçadors Terra Alta: 2.200’00 €
- Societat de caçadors Algars: 1.204’00 €
- Societat de caçadors Venta de Sant Joan: 666’01 €

9- S’aprova per unanimitat la prorroga del contracte de concessió administrativa per a la gestió de l’aigua a CASSA. Passats 10 des de la concessió es valora positivament la gestió de CASSA i es considera que ha estat beneficiós per al poble per tant l’Ajuntament mantenint les condicions del plec de clàusules que es va firmar proposa una prorroga de 5 anys. L’Ajuntament rebrà uns 40.000 € anuals per aquest concepte.

10- Es denega per unanimitat la petició de CASSA de pujada de tarifes. No es troben justificats els motius que al•lega i per tant el preu de l’aigua s’apuja, com ja es va aprovar en el seu moment, l’IPC.
Es remet l’escrit a la comissió de preus de Catalunya per tal de que estimi si hi ha alguna causa per a la pujada o no.

11- S’aprova amb el vot a favor de UPTA-PM i CIU i l’abstenció de 100€ el conveni marc de Col-laboració per a l’any 2011 de DERRUTA.
DERRUTA és uns ens de promoció econòmica a la Terra Alta i que gestiona diferents projectes de desenvolupament turístic, agroalimentari, comercial,…
Amb el conveni fem una aportació a aquest ens de 2.000 €.

12- Assumptes d’alcaldia.

• Recentment hi ha problemes amb diferents parts de l’enllumenat públic que no se sap a que són deguts. Es bastant misteriós i podria ser degut a que algú baixes els diferencials de les casetes de les llums, ja que l’entrada a aquestes casetes és de fàcil accés amb una clau que tenen tots els electricistes.

• Es comunica que l’Ajuntament es partidari de que l’entrada a l’Institut Escola es faci per c/ Calvari i no pel carrer del Cos i de que així ho farà saber a la direcció del centre.

• Segons xerrades mantingudes per l’alcalde la residència segueix el seu procés administratiu i burocràtic i se li comunicarà aviar la data d’obertura per a que puguin procedir a començar els tràmits de contractació de personal.
• El crèdit que s’havia aprovat en Ple demanar-se a CatalunyaBanc acollint-se a un conveni de la Diputació finalment no es farà ja que segons explica l’alcalde l’entitat bancària s’ha tirat enrere per que no li interessa l’operació per les condicions a les que obligava el conveni. D’altra banda fer un crèdit a interès de mercat no interessa a l’ajuntament i com “havia dit algun grup de la oposició” el crèdit no era tan necessari, i per tant de moment no es farà.

• S’explica la intenció de que a partir d’ara es resumeixin les actes dels plens per part de la secretària ja que no té sentit transcriure literalment el que es diu al ple quan es té la possibilitat de veure’l per la televisió.

• També s’anuncia que per ser encara més transparents s’està mirant de penjar les sessions dels plens en vídeo per la web, de posar mes documentació penjada i de fer un facebook de l’ajuntament per a tindre més relació i poder respondre a la gent, perquè d’aquesta forma tothom pugui veure que passa i no es necessiti que “ningú els hi expliqui", d'aquesta forma es será el màxim transparent possible.

100% i CIU troben bé aquestes propostes menys la del facebook per no considera’l un mitjà adequat.

El regidor de CIU fa la reflexió que si L’ajuntament utilitza el facebook al igual que ho fan personalment alguns regidors d’UPTA llavors la utilització d’aquests mitjans per part de l’ajuntament pot ser bastant perillosa, ja que diuen coses bastant ofensives al seu entendre com:

La web de CIU “insulta a la intel•ligència dels bateans”, “té manca de respecte per la veritat”, “ratlla d’humorístic o l’absurd”, “és una vergonya el seu comportament”, “tenen la idea de distorsionar el que es parla i s’acorda als plens”, “no expliquen la veritat” “ens enfotem de la intel•ligència dels bateans”... i després s'omplen la boca de paraules com RESPECTE I LLIBERTAT. Tampoc no entén els exemples que es posen perquè no ataquen a ningú i no diuen cap cosa que no sigui certa.

Tant l’alcalde com el regidor Xavier Galcerà es reiteren en el que escriuen i ho qualifiquen com la seva opinió, a més de trobar que les frases estan fora de context, i que el que fa el bloc de CIU és donar opinions i no fer resums.

13- Precs i preguntes.

El regidor de CIU planteja la possibilitat de tallar la llum al polígon com a mesura d’estalvi energètic ja que no hi ha res allí.
Se li contesta que es creu que de moment es paga només un fix per la llum de polígon i que de totes formes aviat i haurà moviment allí.

El regidor de CIU pregunta que ja que no ens hem pogut acollir al programa d’ajudes “viure al poble mes” , si l’ajuntament tenia un planning per a dur a terme els projectes que aquí hi havia inclosos.
Es contesta que encara hi ha un altra convocatòria oberta d’aquest programa i que de totes formes els projectes es tiraran endavant perquè són els que portaven al programa electoral. També es important tenir una bossa de projectes per a possibles subvencions que puguin sortir.

El regidor de CIU planteja la possibilitat d’unificar els dies de festa entre Institut-Escola i guarderies ja que aquest pont de desembre han fet festa dies diferents. L’ajuntament respon que ells respecten la opinió dels treballadors, i això era el que havien volgut.

El regidor de CIU pregunta sobre els problemes entre L’ajuntament i el Consell Comarcal pel tema del SIAD, i si aquests eren una cosa similar al que s’havia explicat amb el tema dels Serveis Socials.
La resposta és que sí, que el Consell ha de fer les coses com li mana la llei i informar legalment als ajuntaments dels Serveis que presta i llavors l’ajuntament estarà dispost a pagar el que li pertoqui.