divendres, 13 de gener de 2012

PLE EXTRAORDINARI 10/01/2012

1- S’aprova per unanimitat la delegació a BASE de les competències municipals relatives a la gestió i recaptació de les sancions de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
BASE és l’òrgan de la diputació que ja gestiona la majoria d’impostos i taxes (IAE, Contribució, Impost sobre vehicles,...)
El regidor de CIU pregunta qui serà l’encarregat d’imposar les sancions de tràfic. L’alcalde contesta que serà la vigilant municipal per delegació seva, ja que la potestat d’imposar sancions la té l’alcalde. També, i donat el cas, planteja la possibilitat de delegar en altre personal més endavant.

2- S’aprova per unanimitat el calendari de cobraments de taxes i preus públics per a l’exercici 2012.
Es manté el mateix calendari de pagaments que en anys anteriors.