dilluns, 25 de febrer de 2013

PLE 21-02-2013


1-      S’aprova per unanimitat la modificació de l’ordenança reguladora del carnet “Viu Batea”. (És una modificació de la data fins a la qual és poden compensar els carnets del poliesportiu.)
2-      S’aprova per unanimitat l’establiment de serveis essencials i prioritaris a:

-          Llar d’infants.

-          Serveis d’activitats cultural a Sala Polivalent.

-          Servei de vetllatori i serveis funeraris (per a quan es faci el tanatori).

Es necessita la consideració de serveis essencials i prioritaris per a poder contractar personal, és per això que s’hi qualifiquen aquests serveis.
3-      S’aprova per unanimitat la 1a cerificació d’obra dels vestidors, accés piscina, magatzem i cantina del camp de futbol per import de 9.160,84 €.

4-      S’aprova per unanimitat la modificació del Pressupost (per augment d’IVA del 18% al 21%) dels projectes de la Botera I, La Botera II i 4 carrers del casc antic.

5-      S’aprova amb el vot a favor d’UPTA i 100% i l’abstenció de CIU la sol·licitud a incloure en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del període 2013-2016.

·         113.103,72 € per manteniment i conservació PUOSC.

·         308.037,46 € per despeses corrents PAM.

·         Obres inversió PUOSC:  Projecte 4 carrers casc antic (134.503,60€), Botera I (215.970,48€) i Botera II (157.281,85€).

Els dos primers conceptes són segurs, el tercer entrarà dins d’una valoració amb altres obres de la comarca i segons la valoració que obtinguin els projectes i segons la disponibilitat de recursos es concediran o no.
6-      Per unanimitat s’acorda que NO s’accepta l’increment de l’aportació extraordinària al COMEBE. L’Ajuntament de Batea destina al COMEBE l’aportació supramunicipal (uns 6.000 o 7.000 €), pel que no es troba just incrementar 3.000€ les aportacions ordinàries al COMEBE quan d’altres ajuntament no destinen l’aportació supramunicipal al COMEBE.

7-      S’aprova per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Batea a l’Associació de Municipi per la Independència.La proposta es presenta a proposta de l’Assamblea de Batea per la Independència.

8-      Assumptes d’Alcaldia.L’Alcalde anuncia que ja està feta la liquidació del pressupost del 2012 i entrega un resum d’aquesta a CIU i 100%.

dimecres, 6 de febrer de 2013

PLE 05-02-2013. PRESSUPOSTOS

1- Pressupost municipal 2013.
L’equip de govern presenta un powerpoint amb una serie de dades d’ocupació, estructura de població, dades d’atur, etc. i un resum de les dades del pressupost.
És una presentació diferent d’altres anys i ho fan així per tal de rebatre les opinions d’un escrit al bloc de 100%.

 RESUM DEL PRESSUPOST
INGRESSOS
Impostos directes (IBI, IVTM i IAE)    434.851,11
Impostos indirectes                               42.161,88
Taxes i altres ingressos                        248.912,45
Transferències corrents                       687.254,60
Ingressos patrimonials                           86.962,13
Transferències de capital                     250.521,52
TOTAL                                           1.750.663,69
DESPESES
Despeses de personal                          489.296,24
Despeses de bens corrents i serveis     836.481,26
Despeses financeres                               3.000,00
Transferències corrents                         43.232,85
Despeses en inversions reals                378.653,34
TOTAL                                           1.750.663,69

Podeu veure tot el pressupost en aquest enllaç:  PRESSUPOST COMPLERT
Es presenta com un pressupost continuista, ja que el temps els hi ha donat la raó en la seva manera de funcionar.
A més es diu que després de la liquidació del pressupost del 2012 tindrem un romanent de més d’un milió d’euros.

Punts a destacar del pressupost:

- Pujada forta recaptació dels impostos directes.
 IBI rústic +20%, IBI urbà +13%, Impost vehicles +12%, IAE +33%
 A més d’una partida de 86.250 € per IBI de característiques especials (corresponent als parcs eòlics).

- Canvis en les taxes afectades pel carnet “viu Batea”, disminueix la recaptació d’algunes per l’aparició d’aquesta nova.
Desapareix la recaptació per la taxa de Biomassa.

- Pujada de 50.000 € de la participació en els tributs de l’estat i baixada de 17.000 € en els de la Generalitat.

- Transferències per fer inversions:
 • PUOSC Generalitat manteniment:  50.000 €
 • PUOSC Generalitat “Arranjament voreres Terra Alta i Joan Carles I    (ja executades ):   100.000 €
 • PAM Diputació manteniment: 77.009,37 €
 • PAM Diputació Enllumenat camp de futbol: 23.512,15 €
- Contenció en el capítol de despeses de personal degut a l’austeritat imposada pel govern central.
Cal destacar en aquest punt l’aparició d’una partida de sou per a l’alcalde que explicarem en el punt 2.

- Continuïtat en la majoria de despeses de funcionament i subvencions a entitats.

- Inversions previstes:
 • Arranjament vores Av. Terra Alta i Joan Carles I (ja executat):    105.263,15 €
 • Obres edifici C. Sant Antoni nº 7:    13.000 €
 • Enllumenat camp de futbol:     29.390,19 €
 • Redaccions projectes i direccions obra:    30.000 €
 • Obres entorn camp d’esports: 200.000 € Aquí s’explica que una partida aproximada de 40.000 anirà per una depuradora i el que quedi per anar preparant la construcció de la piscina coberta (previ estudi econòmic del cost de manteniment). S’explica que el cost total aproximat de fer la piscina coberta seria de 600.000 €.
 El grup de 100% presenta un pressupost alternatiu on les principals diferències estan en les inversions ja que no plantegen la piscina coberta i en canvi plantegen la unificació de la guarderia i un viver d’empreses.
Hi ha un intercanvi d’opinions bastant llarg on l’equip de govern qualifica de no possibles els pressupostos alternatius.

 El grup de CIU fa un vot negatiu als pressupostos per
 • La forta pujada d’impostos directes.
 • No es creu oportú la inversió de la piscina coberta. Respecte a aquest punt es prega a l’equip de govern que no es comenci cap inversió fins tindre l’estudi econòmic del cost de manteniment que tindria la piscina coberta.
 • El "famós" romanent. Si és té un romanent tan gros no s’haurien d’apujar tant els impostos o es podria fer més despesa en alguna partida en concret.
 • Es proposa la inversió del tanatori.

2. S’aprova per unanimitat la retribució del càrrec de presidència de la corporació municipal en règim de dedicació parcial.
S’estableix una dedicació parcial de 10 hores a la setmana per a l’Alcalde. Aquest cobrarà 7.860,36 € anuals bruts, i es donarà d’alta a la Seguretat Social.
Torna a haver-hi una fort debat entre el grup de 100% i l’equip de govern on torna a sortir els que es diu als escrits de 100%, el que cobra la regidora de 100% en la seva feina ,si ho cobra legalment o no,...
  
CIU troba bé la mesura perquè ara almenys no és discutirà si l’alcalde té sou o no. El té, el cobra i és baix. Hi ha hagut males interpretacions els últims temps, ja que quan és deia que no es tenia sou la gent ho interpretava com que no cobraven res, i no era així, es cobraven dietes i indemnitzacions. Es remarca que el que es cobra a l'Ajuntament són quantitats baixes en comparació a altres consistoris.
En definitiva, que aquesta forma de cobrar és més clara per a tots.

3-S’aprova el projecte d’activitat de la llar d’infants “Los Raimets”.

4- S’aprova per unanimitat el conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat per al sosteniment de les guarderies municipals per al curs 11/12 i s’accepten les subvencions.
 • Los Raïmets: 39.000 €. 30 alumes x 1.300 €
 • Los Carrollets: 15.600 €. 12 alumnes x 1.300 €
 5- Assumptes d’Alcaldia.
- El carnet viu Batea va a bon ritme; es porten uns 780 carnets fets.
- 100% pregunta si l’entrada en concurs d’acreedors de l’empresa que porta el manteniment de l’enllumenat afectarà al servei d’aquest.
 L’alcalde manifesta que no sabia aquest fet però creu que no tindrà incidència.