divendres, 31 de maig de 2013

PLE EXTRAORDINARI 30/05/2013

1-  S’aprova, amb el vot a favor d’UPTA-PSC i el vot en contra de CIU i 100% el plec de clàusules administratives que regiran el contracte de gestió del servei municipal, en la modalitat de concessió, per la prestació dels serveis funeraris a Batea, així com donar sepultura als difunts al cementiri municipal, amb la corresponent adequació de l’equipament municipal per destinar-lo a sala de vetlles.

     L’Alcalde explica a grans trets les condicions del servei. La intenció és que una empresa es faci càrrec de la concessió per un termini de 50 anys, aquesta haurà de construir la sala de vetlles i pagar un cànon anual a l’Ajuntament. Els preus dels serveis seran regulats per l’Ajuntament que serà qui supervisarà el servei i autoritzarà les modificacions. Amb això es pretén aconseguir uns preus més baixos dels que paga la gent actualment .L'obra es farà al local de l'antiga Creu Roja i després dels 50 anys revertirà al poble.

      L’adjudicació es farà per un concurs on es valoraran:
     - Qüestions tècniques de la construcció de la sala vetlles com la memòria de qualitat dels materials, memòria detallada  de l'equipament, projecte explotació,.... (Fins 50 punts)
     -  Proposta econòmica i tècnica del servei. (fins 85 punts)
o   Cànon. (fins 5 punts)
o   Garantia de responsabilitat civil (fins 5 punts)
o   Prestació del servei (fins 75 punts). Es fixen uns preus de referència de tots els serveis funeraris (fèretres, transport, flors,...) i es donaran 5 punts per cada 1% de baixa global d’aquests preus de referència.

El grup de CIU es mostra en contra del sistema triat per a fer la concessió. CIU torna a proposar que sigui l’Ajuntament qui faci la sala de vetlles, reduint la concessió a 5-10 anys i que l’empresa pagui un cànon més alt.
Troba excessiva la urgència que sembla que tingui ara l’Ajuntament en el projecte ja que li semblen molt curts els terminis que es fixen per executar el projecte. ( ha d’estar acabat el febrer del 2014).
Davant l’afirmació de que, segons l’alcalde, no s’han fet aportacions al projecte, contesta que si que se n’han fet, i que de totes formes si se li presenta la proposta de plecs 1 dia i mig abans del ple mentre els altres (inclòs 100%) fa mesos que estan posats en la seva redacció no és pot criticar que no proposi coses.
Respecte a les preguntes i dubtes que el grup de CIU té respecte a les condicions en si del plec de clàusules, la resposta de l’Alcaldia és que els plecs s’han realitzat entre l’Ajuntament i la Diputació i per tant estan ben fets. El regidor de CIU contesta que ja entén que en aquest Ajuntament no fa falta oposició perquè sempre està tot ben fet, però que els dubtes i qüestions plantejades no s’han respost.
CIU considera que els factors de valoració de les ofertes són subjectius i que hi pot entrar la picaresca de les empreses per obtenir més puntuació ofertant menys qualitat en els serveis i productes, ja que no es poden comparar productes i serveis no iguals.
S’entra en una discussió on l’alcalde qualifica d’absurdes les preguntes i raonaments del regidor de CIU i on l’acusa d’estar sempre defensant els interessos de les empreses i no els del poble com fa ell. Al·lega que el seu sistema és el millor i que s’aconseguirà una rebaixa molt important en el preu de servei i que no permet que ningú digui que les condicions són subjectives, tot està definit i ben definit.
El regidor de CIU, no permet que es qüestioni que el que ell defensa és el bé del poble, que es digui que ell defensi el bé de les empreses i que pugui tenir interessos ocults. És lamentable que quan es tingui una visió diferent de les coses que la que té l’Alcaldia és desqualifiqui i es vulgui fer quedar en evidència a l’oposició per pensar diferent.
Després de que per part de l’equip de govern es torna a dir que CIU sempre vota a favor dels interessos  de les empreses i en contra dels del poble, al que el regidor de CIU contesta amb un “això és mentida”, l’alcalde l’amenaça amb una amonestació i dona el tema per tancat.

El grup de 100€ està en contra de la ubicació de la sala de vetlles al local de l’av. Terra Alta 60 (baixos Creu Roja) i planteja la seva ubicació al polígon. La proposta es rebutjada per l’equip de govern.

2-      S’aprova amb unanimitat la modificació de crèdit 2/2013. Consisteix en ampliar amb 6.000€  la partida corresponent a les obres d’enderroc de l’edifici situat al carrer Sant Antoni nº7, ja que estava previst fer-ho amb dos fases però finalment s’ha fet tot de cop.
Ara s’està estudiant si es reclama aquesta quantitat als propietaris o si es pot compensar passant l’immoble a titularitat municipal.

3- S’aprova per unanimitat la certificació 4a de l’obra de construcció dels vestidors i accés, piscina, magatzems, serveis i cantina i tanca del camp de futbol, per import de 11.619,80€.
Es comenta que es mirarà perquè l’empresa s’està retardant tant en el termini d’execució.

4-   S’aprova per unanimitat la devolució dels següents avals bancaris.
     A-     Obra de distribució i tancament dels vestidors del camp de futbol.
     B-      Obra de construcció de l’Institut.

CIU pregunta si amb la devolució d’aquest aval es tanca ja tots els conflictes amb l’empresa Transcornejo.
L’Alcalde contesta que encara hi ha un recurs interposat per l’empresa però que la garantia de construcció ja ha acabat i per tant es té que tornar l’aval


 5- S’aprova, amb el vot a favor d’UPTA, l’abstenció de CIU i el vot en contra de 100% la normativa a aplicar pel bon ús de les instal·lacions de la piscina municipal.
Es dicten normes d’ús per a la piscina (no menjar a la gespa, no fumar, dutxar-se abans de tirar-se a la piscina, no accedir a la gespa amb calçat, ...). La sanció per aquests conceptes serà de 25€ pagables a l’instant i sinó l’expulsió del recinte.
Tant 100% com CIU troben correctes les normes però consideren que seria millor l’expulsió del recinte i no una sanció econòmica.

   6- Assumptes d’Alcaldia.

* Es Felicita a l’escola per l’obtenció d’un premi de la Fundació Federico Mayor Zaragoza.

* S’informa que s’està amb converses amb la Generalitat per a que, o bé facin el manteniment de la rotonda de la carretera (la dels olivers), o bé si ho fa l’Ajuntament no es donaran els 5000€ que aquest havia de pagar.

* També hi ha converses amb la Diputació per a que facin el manteniment de la rotonda de la carretera de Nonasp.

* L’alcalde presenta un informe de la Diputació on és diu que la regidora de 100% havia d’abstenir-se en una votació referida al tema dels Serveis socials del Consell Comarcal per estar implicada en el tema, i per tant, al no fer-ho, va incórrer en falta.

* S’anuncia que hi ha 4 pobles (1 Batea) que no estaven d’acord amb el Conveni de serveis socials presentat pel Consell Comarcal, però que pel perill de no poder rebre la subvenció per part de la Generalitat per aquest concepte s’ha decidit fer un conveni senzill per a aquest any per tal de no perdre la subvenció.
De cara a pròxims anys es vol modificar i aclarir diversos conceptes (sous dels prestadors dels serveis, horaris, etc...)


Degut a la nova reglamentació dictada per l’Equip de govern, els membres de l’oposició NO poden preguntar ni dir res sobre els temes que l’Equip de govern introdueix en aquest punt, ni fer cap pregunta més.

dijous, 2 de maig de 2013

PLE EXTRAORDINARI 25/04/2013


1-      S’aprova per unanimitat el resum numèric de la rectificació del padró municipal d’habitants.
      A 1 de gener de 2013 és: homes 1082 (51.09%), dones 1036 (48.91%), TOTAL 2118.
 
2-      S’aprova per unanimitat la 3ra certificació de l’obra de construcció dels vestidors i accés piscina, magatzem, serveis, cantina i tanca camp de futbol. L’import és de 22.345´92€.

3-      Es proposa per unanimitat el proposar al TSJ el nomenament del  Jutge de pau Substitut a Asunción Martí Avilés.

4-      S’aprova per unanimitat el donar de baixa diferents partides d’exercicis pressupostaris anteriors.

Es donen de baixa 186.830’75 € en drets reconeguts dels exercicis 2004 a 2011. Són diferents drets que s’havien comptabilitzat i estaven pendents de cobrament  però que ara es donen de baixa per diversos motius: errors de comptabilitat, baixes de subvencions, incobrats,...
La major partida aquí és la baixa de 155.381€ per la baixa de la subvenció de la biomassa per no justificació (L’ajuntament va renunciar a comprar la maquinaria).

Es donen de baixa 112.540,36€ en drets pendents de pagament dels exercicis del 2004 a 2011. Obligacions pendents de pagament registrades però que per diversos motius no es tenen que pagar. La  major partida aquí és 105.263’15€ que correspon a un avançament que s’havia comptabilitzat per realitzar unes obres i finalment no es va produir.

5-      S’aprova per unanimitat l’establiment del servei de la sala Polivalent (sala del cinema de” la Germandat”).

Degut a que la sala polivalent ha passat a gestionar-se per part de l’Ajuntament és necessari establir les normes de funcionament d’aquest servei.

Resumint,  el que es pretén és que totes les activitats culturals, cíviques o socials, així algunes activitats sense ànim de lucre es puguin fer a la Sala sense cap cost. A petició de CIU es clarifica els punts on es permet l’ús de la Sala  per usos d’empreses o amb finalitat de lucre amb un preu que s’establirà més endavant en una taxa.
Els interessats hauran d’anar a demanar el permís d’utilització a l’Ajuntament que ho autoritzarà o no en un termini de 5 dies.
Les persones que demanin l’ús de la sala es faran responsables del bon ús de les instal·lacions així com de possibles desperfectes.

6-      S’aprova amb els vots a favor de la UPTA-PM i en contra de CIU i 100% la implantació del servei funerari al municipi.

La proposta d’UPTA seria donar en concessió el servei funerari a una empresa que seria la que tindria la concessió del servei per  50 anys. Aquest servei inclouria l’ús de les següents instal·lacions:  sala de vetlla, cementiris municipals i instal·lacions del cementiri “dels Soldats” .
L’empresa que obtingués la concessió hauria de pagar la construcció de la sala de vetlles que es pretén fer als baixos del local de l’antiga Creu Roja a l’Av. Terra Alta.
Es fixen també totes les condicions que l’empresa haurà de tindré (cotxe fúnebre propi, servei  tot l’any, estocs de fèretres,...)
Segons l’equip de govern amb tot això es pretén aconseguir una reducció en el preu dels enterraments d’un 30 a un 40%.

El grup de CIU està a favor la implantació del servei funerari però no del sistema elegit.
Per a CIU seria l’Ajuntament qui s’hauria de fer responsable de la construcció de la sala de vetlles. Això permetria:
-          Que la sala de vetlles fos exactament el que necessita i vol l’Ajuntament i no que s’hagués d’adequar a un projecte presentat per una empresa concessionària.
-          Que el cost del servei fos més baix per la gent. Si l’empresa concessionària ha de construir un edifici és evident que repercutirà el cost de la construcció al preu del servei que ha de pagar la gent.
Per a CIU l’Ajuntament es pot permetre el realitzar aquestes obres en futur proper ja que es té un romanent de tresoreria del que sempre es presumeix i tal com l’equip de govern ha va dir en l’aprovació dels pressupostos “Les grans obres ja estan fetes” , per tan assumir aquesta obra és perfectament viable per les finances municipals.
El grup de 100% no està a favor de que la ubicació sigui els baixos de la Creu Roja , creuen que s’hauria de buscar una ubicació més adequada, amb més espai de pàrquing i pensant en un futur. Proposen com a exemple el polígon.
No es tenen en compte les propostes dels grups de la oposició i s’aprova la proosta que presenta l’equip de govern.
7-      Assumptes d’Alcaldia.

L’Alcalde manifesta que a partir d’ara el funcionament del s plens serà estrictament el que preveu la llei i no el que s’havia acordat en Ple, per tant en els plens extraordinaris no hi haurà precs i preguntes i tampoc es permetran preguntes que no tinguin a veure amb els punts de l’ordre del dia.
Això es degut, explica, per la posició presa pel grup de 100% en l’últim ple, on aquest grup va abandonar la sala en un punt de l’ordre del dia per considerar que es debatia una cosa que res tenia a veure amb l’Ajuntament.
Hi ha una tensa discussió entre el grup d’UPTA i el de 100%.

L’alcalde també recrimina a la regidora de 100% que es tenia que abstenir en una votació referent als serveis socials del Consell Comarcal, per motiu de tenir interessos en el tema tractat.
La regidora manifesta que no es pot defensar si no té els informes a que fa referència l’Alcalde i per tant vol tenir-los.