dijous, 12 d’abril de 2012

PLE 29/03/2012 (3ªpart)

9- S’aprova per unanimitat la modificació de les Normes Subsidiàries per incloure l’ús de celler de vi en clau 1. Es tracta de que al casc antic de Batea s’hi pugui fer cellers de vi. S’aprova a pesar de que hi ha un informe desfavorable per part de Cultura.

10- Es designen els següents representats de l’Ajuntament a òrgans col•legiats:
- Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques: Joaquim Paladella.
- Consorci per a la Gestió de Residus Municipals: Francesc A. Brio.

11- S’aprova per unanimitat un conveni de col•laboració amb l’empresa Ekipolis per la recollida dels residus tèxtils i d’oli domèstic usat.

12- S’aprova per unanimitat un conveni de cooperació entre El Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament de Batea per l’adhesió al Pla d’Assistència i suport en matèria de Protecció Civil.

13- S’aprova per unanimitat una moció en defensa de la proposició de llei “Defensem l’escola en català”.

14- Informació de l’Alcaldia sobre el contracte d’abastament d’aigua potable amb l’empresa CASSA. Es torna a tractar el tema ja parlat en ple de 15/03/12 ja que en aquell Ple no hi havia televisió. Es donen els mateixos arguments.

15- Assumptes d’Alcaldia.
S’agraeix a Pilar Guimerà la cessió d’uns exemplars del Quijote a la Biblioteca Municipal.
S’agraeix a Pedro Rams la cessió per al museu local d’una làpida d’un soldat alemany de la guerra civil.

16- Precs i preguntes.

100% demana que les actes publicades a la web de l’Ajuntament siguin les definitives o que en tot cas s’hi posi que només són un esborrany.

CIU demana explicacions sobre una factura pagada en Junta de Govern Local de 2.496’96 € al restaurant Ca l’Antoni en concepte de pre-Nadal del Casal d’Avis.
L’explicació és que: és el que és, el pre-Nadal dels Avis.
El regidor de CIU pregunta que com pot ser que es pagui això quan els avis que van anar al pre-Nadal van pagar el sopar.
La resposta és que, en tot cas, els avis van pagar aportacions al Casal d’avis i no pel sopar.

CIU fa el prec que en properes contractacions de personal es faci més publicitat per a la gent interessada, ja que en les últimes contractacions fetes per l’Ajuntament, les de la guarderia i recentment en la de vigilant, hi ha hagut poca o nul•la informació per a la gent i no tots han tingut les mateixes possibilitats.
Respecte a la plaça de vigilat, l’Alcalde contesta que, s’ha contractat a la persona en concret perquè aquesta va participar en un procés de selecció fa 2 anys i per tant han cregut oportú assignar aquest lloc de treball per aquests antecedents.
El regidor de CIU reitera el seu prec perquè en properes contractacions de personal es faci d’una forma més transparent per a tot el poble ja que potser hi havia més gent interessada.

PLE 29/0312 (2ª part)

8- S’aprova el PRESSUPOST MUNICIPAL per al 2012 amb el vot a favor d’UPTA i en contra de 100% i CIU.
S’aprova les bases d’execució, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per al 2012 amb el vot a favor d’UPTA, l’abstenció de CIU i el vot en contra de 100%.

L’equip de govern presenta un powerpoint on va exposant les grans xifres de la liquidació del pressupost 2011 i del pressupost del 2012.

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ EL 2011
Pressupost definitiu de despeses: 3.494.239’85
Obligacions reconegudes: 2.269.138’42
Pagaments realitzats: 1.889.720’67
Obligacions pendents de pagament: 379.417’75
Obligacions pendents d’altres exercicis 445.144’19
Pagaments realitzats d’altres exercicis: 329.604’81

Pressupost definitiu d’ingressos: 3.494.239’85
Drets reconeguts: 2.234.444’41
Recaptació neta: 1.437.969’56
Drets pendents cobrament: 796.474’85
Drets pendents d’altres exercicis: 679.635’06
Recaptació d’altres exercicis: 319.666’61

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2011: -34.694’01 . (Ingressos 2011 – despeses 2011)

ROMANENT DE TESORERIA a 31/12/2011: 709.748’33 (el que tenim en caixa + el que ens deuen – el que devem - partides compromeses de despesa).

RESUM PRESSUPOST 2012
INGRESSOS 1.676.492’40
Impostos: 342.391’05
Taxes, sancions i col•laboracions: 346.728’21
Transferències corrents: 651.738’13
Ingressos patrimonials: 85.084’19
Subvencions per inversions: 250.550’87

DESPESES 1.676.492’40
Despeses de personal: 506.082’43
Despeses de bens corrents i serveis 862.878’46
Despeses financeres 3.000
Transferències corrents: 67.900’34
Inversions reals: 236.631’23

Principals punts a remarcar en els ingressos:
- Increment recaptació de l’IBI urbà en aproximadament un 10% per una llei feta per govern central.
- Canvis en recaptació ICIO i taxa municipal de residus construcció per les modificacions fetes en aquest impost a les ordenances municipals.
- Increment significatiu ingressos per la taxa guarderia per l’augment fet de la ordenança que regula aquest servei.
- Increment ingressos pavelló degut a que ara ja no es porta com una concessió.
- Partida de 70.000€ previstos per ingressos Biomassa.
- Ingressos servei agricultura. La subvenció per aquest servei desapareix, es preveuen 15.000€ per una possible compensació pel servei que mantenim, encara que no es sap del segur.
- Disminució ingressos de la participació en els tributs Generalitat i subvenció guarderia.
- 60.962’13 € d’ingrés com a cànon compensatori a pagar per la concessió del servei d’aigües a CASSA.
- Ingressos per subvencions més significatives: 61.475€ ( PUOSC) vestidors piscina i magatzem, 121.655’87 (PAM) vestidors piscina i magatzem, 59.000€ (PAM) per manteniment.
- Altres partides d’ingressos significatives: % ingressos Estat 279.040’68, % ingressos Generalitat 77.729’23, aportacions empreses eòliques 139.000.


Principals punts a remarcar en les despeses:

- Disminució despesa personal degut a que l’any anterior es va comptabilitzar el personal de la Biomassa. Sense tenir en compte aquest fet incrementem el personal contractat que no té una subvenció directa (guarderia, servei agricultura i pavelló).
- Partida de 18.000 € per als diversos contenciosos que te l’Ajuntament.
- Contenció en moltes de les partides de despesa corrents.
- 13.000 € per a realitzar una festa del vi.
- 100.600 € en una partida anomenada despeses imprevistes i funcions no classificades. Segons s’explica aquest import està destinat a la inversió del magatzem de biomassa, però s’ha considerat millor ficar-ho així.
- 21.249’82 € en la creació d’una nova subvenció per la neteja dels boscos de la biomassa.
- Desaparició de l’ajut per llibres.
- Disminució de les subvencions a les entitats del poble. En especial destacar la eliminació de la subvenció a “La Germandat”.
- Inversions: vestidors piscina, magatzem,... 192.769’34 , equipament gimnàs 4.000, parc saludable 5.200, redaccions projectes i direccions obra 30.000, adquisició fotocopiadora 4.661’89.
- Altres partides de despesa significatives: reparacions instal•lacions municipals 85.000, enllumenat públic 73.000, festes majors 42.000, serveis neteja 45.000, serveis recollida brossa 90.000.

La radiografia general feta per l’equip de govern és que la situació de les finances municipals és bona encara que hi podria haver problemes de liquiditat si, en especial, la Generalitat, no paga els deutes que té contrets amb l’Ajuntament. Es posa l’accent en el romanent de tresoreria i en que no es te cap crèdit en entitats financeres. Les despeses que s’han de fer per la biomassa es trauran del romanent i dels 100.600 de la partida de despeses imprevistes.

CIU realitza un vot negatiu als pressupostos degut a que la política de l’equip de govern segueix sent la de no intentar un consens previ.
No s’entén la reducció de subvencions a totes les entitats quan per altra part se’ls hi demana més col•laboració, en especial per fer una nova festa, la festa del vi.
No s’entén la eliminació de la subvenció a “La Germandat” quan aquesta era solament de 1.000€. En aquest punt sorgeix la discussió de que s’ha eliminat aquesta subvenció perquè en la passada junta de la Germandat no és va explicar tota la veritat de la col•laboració de l’Ajuntament amb aquesta entitat i que la junta de la Germandat fa moltes vegades política. El regidor de CIU exposa que els problemes amb la germandat fa anys que duren i que ja han passat diversos presidents i els problemes persisteixen, en canvi l’alcalde és el mateix pel que qui fa política són els polítics, és a dir, l’Ajuntament.
Tampoc no s’entén que hi hagi una partida de 100.600 € amb el nom de despeses imprevistes, encara que es digui que ha de ser per a la biomassa. Això és una evidència que amb el pressupost es pot fer el que convingui.
No s’entén perquè al 2011 no es va aplicar l’ajut per a l’adquisició de llibres i al 2012 desapareix. Al respecte es considera que l’opció proposada en el seu moment per CIU de reutilització de llibres era l’adequada i així s’ha demostrat, ja que el mateix alcalde considera el procediment de l’ajut que van fer massa feixuc.
No s’entén com és que en la liquidació del 2011 la partida dedicada a l’adquisició de la parcel•la sigui de 80.000€ i en canvi la factura pagada sigui de 124.789’99€. On consta la diferencia?
Hi ha una discussió per les xifres del romanent que tenim, ja que l’alcalde considera que és de quasi 1.000.000€ i en canvi ALS PAPERS DE L’AJUNTAMENT el romanent és de 709.748’33. Els números són bons pel que no cal dir coses inexactes.

100% també vota en contra dels pressupostos per diverses raons: no voluntat per pactar els pressupostos, inexactitud en algunes partides, no estar d’acord amb la inversió dels vestidors i magatzem de la piscina,... A més troba que les dietes per càrrecs electes haurien de ser en nòmina i no per indemnitzacions.

dimecres, 11 d’abril de 2012

PLE 29-03-12 (1ª part)

1- S’aproven per unanimitat les actes del 19/12/11, 10/01/12, 31/01/12, 15/03/12 i 15/03/12.
100% esmena un error en una votació i CIU esmena dos punts en que el resum de les actes no era l’adequat. S’accepten però l’alcalde comenta que els resums són resums i que per tant no s’ha d’entrar a la dinàmica d’esmenar actes.

2- Es dona compte de la correspondència rebuda i últimes disposicions normatives publicades en butlletins oficials.

3- Es dona compte dels Decrets dictats per Alcaldia.

CIU demana explicacions sobre els següents decrets d’Alcaldia:

- Decret pel que es revoca la competència de contractació de la Junta de Govern Local de contractar contractes i concessions quan no es superi el 10% dels recursos de l’Ajuntament.
Segons s’explica ara la competència serà únicament de l’Alcalde ja que era un problema de gestió que ho fes la Junta de Govern Local.

- Decret en que s’acorda comparèixer i interposar-se al recurs contenciós-Administratiu presentat per l’empresa Transcornejo.
Segons s’explica Transcornejo a recorregut la sentència judicial corresponents a la finalització de l’Institut.

- Decrets
Data 21/12/2011 en que es valoren les ofertes per finalitzar l’Institut.
Data 22/12/2011 en que s’adjudica la finalització de l’Institut a Construcciones Maella.
Data 30/12/2011 en que es certifica la finalització d’obres de l’Institut.
Es pregunta que com pot ser que en 10 dies es concedeixi l’obra i es certifiqui el seu acabament quan es ben evident que les obres van durar almenys fins al març.
La resposta de l’Alcalde és que si l’arquitecte va certificar l’obra el 30/12/2011 és que l’obra estava acabada en aquella data.
El regidor de CIU mostra la seva estranyesa per aquesta situació.

4- Es dona compte de l’informe de morositat de Secretaria.

5- Es dona compte del certificat de la relació de factures d’acord amb el RD 4/2012.
Factures que deu l’Ajuntament amb morositat. Totes les factures que s’inclouen aquí són de:
• SAGESA: ja que es va acordar que fins que no pagui la Generalitat no es paguen aquestes factures.
• Tecnoinstal•lacions: Factures que no es van pagar el 2011 per no tenir partida suficient i que es pagaran el 2012.

6- S’aprova l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits amb l’abstenció de CIU.
Pas necessari per a integrar les factures de Tecnoinstal-lacions no pagades el 2011 al pressupost del 2012.

7- Es dona compte de la liquidació del pressupost 2011. (Es tracta juntament amb el punt 8).